MÖD 2002:7

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av två vindkraftverk-----Ett bolag ansökte om tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk i närheten av Barsebäcks kärnkraftverk. Ansökan ogillades av miljödomstolen. Miljööverdomstolen ansåg att vindkraftverken visserligen skulle komma att förändra landskapsbilden, men att de inte skulle medföra påtagligt skada på naturvärdena i området. Något hinder enligt 2 kap. 6 § resp. 3 kap. 1 § lagen ( 1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. mot att meddela tillstånd fanns därför inte. Domstolen fann emellertid att både kommunen och länsstyrelsen hade motsatt sig den valda placeringen och att dessa myndigheters inställning normalt sett väger tungt i lokaliseringsfrågan. Då bolagets utredning ansågs mycket knapphändig och inte gav stöd för lokalisering av vindkraftverk utanför de områden som kommunen hade pekat ut som särskilt lämpliga för detta ändamål, avslogs överklagandet.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-02-08 i mål nr M 283-00,

se bilaga

KLAGANDE

POM Företagen aktiebolag, 556440-8952, Lundavägen 55, 212 24 MALMÖ

Ombud

Advokaten HS

MOTPART

Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 MALMÖ

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till uppförande och drift av två vindkraftverk på fastigheten Löddeköpinge 92:26 i Kävlinge kommun, Skåne län

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

POM Företagen aktiebolag (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen bifaller bolagets ansökan om tillstånd till uppförande och drift av två vindkraftverk.

Länsstyrelsen i Skåne län har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har hållit syn på fastigheten Löddeköpinge 92:26 och kringliggande områden.

UTVECKLANDE AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i Miljööverdomstolen åberopat i huvudsak samma omständigheter och utredning som vid länsstyrelsen och miljödomstolen samt tillagt bl.a. följande.

Bolaget

Det är utförligt dokumenterat att det aktuella området, med sina kärnkraftverk, kraftledningar, radiolänkmast och otjänligt badvatten, inte är av sådan karaktär att en exploatering påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Det är ändamålsenligt att ingrepp i naturen koncentreras till områden med tidigare hög exploateringsnivå. Det kan inte vara förenligt med god hushållning att ingreppen sprids ut över stora områden. Ett vindkraftprojekt främjar en långsiktig hushållning av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Till bolagets ansökan är bifogad en karta framtagen av SMHI som utvisar vindens energiinnehåll i berört område. SMHI:s uppgifter bygger på mångårig statistik. För fastigheten Löddeköpinge 92:26 uppgår det genomsnittliga vindenergiinnehållet till 3 449 kWh/m2/år. Detta är en för svenska förhållanden ovanligt hög siffra.

Länsstyrelsen i Skåne län

Den tilltänkta platsen är belägen inom den kustzon som i sin helhet är av riksintresse enligt 3 kap.1 och 4 §§naturresurslagen (1987:12), NRL. Den aktuella fastigheten ingår vidare i ett större område som är utpekat som riksintresse för naturvården, "Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland". Enligt 2 kap. 6 § NRL skall mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten till tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa intressen. Aktuella vindkraftverk skulle komma att påtagligt skada riskintressena. Något utpekade av områden som är av riksintresse för vindkraft har inte skett.

UTREDNINGEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

I Miljööverdomstolen har Kävlinge kommun, Miljönämnden i Kävlinge kommun och Naturvårdsverket yttrat sig.

Kävlinge kommun har avstyrkt bifall till överklagandet och anfört i huvudsak följande. Kommunstyrelsen antog under år 1999 en PM angående vindkraft i Kävlinge kommun. Häri pekades bl.a. lämpliga områden för vindkraft ut. Föreslagen placeringen av de aktuella vindkraftverken är utanför dessa områden. Under år 2000 aktualiserades frågan om vindkraftetableringar på nytt. Kommunfullmäktige beslöt härvid bl.a. att PM angående vindkraft skall utgöra grund för ställningstaganden om vindkraftsetableringar i kommunen och utgöra grund för införande av vindkraftområden i den reviderade versionen av den kommuntäckande översiktsplanen. Kävlinge kommun har senare under år 2000 tillsammans med Vellinge och Lomma kommuner hos Region Skåne begärt en regional utredning om vindkraftsetablering i sydvästra Skåne. Denna utredning pågår och med anledning av utredningen har kommunfullmäktige beslutat att tills vidare inte medge utbyggnad av ytterligare vindkraft inom Kävlinge kommun. Sammanfattningsvis har kommunen ett generellt önskemål om att en policy för vindkraftsetableringar i Sydvästra Skåne tas fram innan fler etableringar kan komma ifråga. Speciellt i det här fallet har påtalats att den tänkta etableringsplatsen är mycket olämplig från såväl natur- och kulturmiljösynpunkt.

Miljönämnden i Kävlinge kommun har avstyrkt etablering av vindkraftverk på fastigheten Löddeköpinge 92:26 med hänvisning till dels att föreslagen placering av vindkraftverken är utanför de områden som utpekats som lämpliga i PM angående vindkraft i Kävlinge kommun, dels att kommunfullmäktige har beslutat att i avvaktan på Region Skånes vindkraftsutredning inte medge utbyggnad av vindkraft i Kävlinge kommun.

Naturvårdsverket har avstyrkt bifall till överklagandet och anfört i huvudsak följande. Området där verken föreslås att lokaliseras är jordbruksmark, ca 1 km från kusten. Landskapet är öppet och har i närområdet bl.a. naturreservat med rikt fågelliv. Den närliggande Lödde å är med stöd av 7 kap. 28 § miljöbalken av regeringen förklarat som särskilt skyddsområde enligt direktiv 79/409/EEG (fågeldirektivet). I närområdet finns också exploateringar som Barsebäcks kärnkraftverk, kraftledningar m.m. Det aktuella området utgör riksintresse för naturvård enligt 2 kap. 6 § NRL, i Naturvårdsverkets beslut benämnt "Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland". Området är också av intresse enligt 3 kap. 1 § NRL jämförd med 4 § samma kapitel. Exploateringsföretag får här komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. I länsstyrelsens rapport "Lokalisering av vindkraftverk och radiomaster i Skåne" (1996) anges det aktuella området som ett område med starka konflikter vad gäller markanvändningen. I rapportens beskrivning av det aktuella området anges att ytterligare vindkraftverk utöver ett befintligt norr om Barsebäck inte bör etableras i området. Områdets status av riksintresse och relativa orördhet i ett område som i övrigt är starkt exploaterat, gör det känsligt för ytterligare etableringar. Vindkraftverken skulle därför med hänsyn till områdets sammantagna natur- och kulturvärden medföra påtaglig skada.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att målet skall prövas i sak enligt miljöskyddslagens (1969:387) bestämmelser medan miljöbalkens bestämmelser styr förfarandet.

Enligt 4 § miljöskyddslagen skall för miljöfarlig verksamhet väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. I 4 a § andra stycket miljöskyddslagen stadgas att lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) skall tillämpas vid prövning av miljöfarlig verksamhet.

I 2 kap. NRL finns grundläggande hushållningsbestämmelser för mark- och vattenanvändning i landet. I bestämmelserna redovisas skilda typer av mark- och vattenanvändning som är av särskild betydelse från allmän synpunkt.

I 2 kap. 6 § första stycket NRL föreskrivs att mark- eller vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdets naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Är området av riksintresse för angivna ändamål följer av paragrafens andra stycke att det skall skyddas mot åtgärder med sådan verkan om avses i första stycket.

Naturvårdsverket har genom beslut den 7 februari 1989 förklarat området "Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland" vara av riksintresse för naturvården enligt vad som anges i 2 kap. 6 § NRL.

3 kap. NRL anger särskilda hushållningsbestämmelser för vissa av riksdagen utpekade områden. Syftet med bestämmelserna är att skydda områdenas betydelsefulla natur- och kulturvärden så att dessa värden inte går förlorade genom olika ingrepp.

Av 3 kap. 1 § första stycket och 4 § första stycket NRL framgår att bl.a. kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Vidare framgår av de nämnda lagrummen att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Fastigheten Löddeköpinge 92:26 är belägen inom området "Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland" som Naturvårdsverket utpekat som riksintresse för naturvården och även inom den kuststräcka som enligt 3 kap. 1 § jämförd med 4 § NRL omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna. Detta innebär att aktuella vindkraftverk inte får uppföras om exploateringsföretaget medför att områdets naturvärden därigenom påtagligt skadas.

Fastigheten Löddeköpinge 92:26 är belägen sydväst om samhället Löddeköpinge. Fastigheten består till övervägande del av odlad jordbruksmark och vindkraftverken föreslås att placeras i en åkerkant, i nära anslutning till en mindre väg. Från den föreslagna platsen för vindkraftverken är det ca 1 km till havet. Väster om den tilltänkta platsen för vindkraftverken ligger Barsebäcks kärnkraftsverk. Från kärnkraftverket löper stora kraftledningar inåt land. Ledningarna passerar ca 800 m nordväst om platsen där vindkraftverken föreslås placeras. Ytterligare en bit norrut finns en radiomast. Terrängen i området är övervägande flack. De ansökta vindkraftverken är på vardera 1,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd blir 67 meter och rotordiametern 66 meter, vilket ger en totalhöjd om 100 meter.

De två vindkraftverken skulle enligt Miljööverdomstolens bedömning komma att i viss utsträckning förändra landskapsbilden i området kring Löddeköpinge. Det aktuella området är emellertid redan i dag förhållandevis exploaterat, framför allt genom Barsebäcks kärnkraftverk och kraftledningar. Det ansökta exploateringsföretaget skulle inte komma att påtagligt skada de naturvärden som finns i området kring Löddeköpinge. Det möter därför inte hinder enligt bestämmelserna i 2 kap. 6 § NRL eller 3 kap. 1 § samma lag att ge tillstånd till den ansökta verksamheten.

Som tidigare framgått är en förutsättning för att miljöfarlig verksamhet skall vara tillåtlig enligt miljöskyddslagen att den valda platsen för verksamheten medför att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Enligt Miljööverdomstolen bör särskilt stränga krav ställas på sökandens lokaliseringsutredning när, som i detta fall, lokaliseringen av ett företag med betydande påverkan på landskapsbilden föreslås ske i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om marken. Mot bakgrund av kommunens ledande roll när det gäller markplanering bör kommunens ståndpunkter normalt sett väga tungt i lokaliseringsfrågan i ett fall som detta. Detsamma gäller länsstyrelsens ståndpunkter utifrån intresset att få till stånd en för länet samlad markanvändningsplanering avseende vindkraftens utbyggnad. (Jfr Miljööverdomstolen dom den 31 oktober 2001 i mål nr M 9540-99.)

Kävlinge kommun har avstyrkt bifall till ansökan. Kommunen har i nu gällande översiktsplan pekat ut flera områden nordväst om det aktuella som lämpliga för vindkraftverk. Kommunen har också hänvisat till en framtagen PM angående vindkraft i Kävlinge kommun, i vilken ytterligare områden utpekas som lämpliga för vindkraftverk. Kommunen har vidare uppgett att det för närvarande pågår en regional utredning om vindkraftsetablering i sydvästra Skåne.

I normalfallet bör en tillståndsansökan innehålla en utredning om alternativa lokaliseringar samt vilka ekonomiska och andra konsekvenser som följer av dessa lokaliseringar. I detta fall där lokaliseringen är starkt ifrågasatt är det ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa lokaliseringar. Bolaget har i sin miljökonsekvensbeskrivning samt i komplettering till denna uppgett att flera platser inom området, efter samråd med länsstyrelsen, kunnat uteslutas som alternativ. Bolaget har beträffande alternativa placeringar anfört följande. En placering i norr kan inte anses vara lämplig då det finns vegetation som i viss mån hindrar vinden. Ett annat hinder är att en golfbana planeras i området. I nordost finns bebyggelse, i söder starka naturvårdsintressen och i väster havet.

Bolagets lokaliseringsutredning är mycket knapphändig och ger enligt Miljööverdomstolen inte stöd för att medge en lokalisering utanför de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraftsetablering. Miljööverdomstolen finner därför att bolaget inte har visat att den valda platsen medför att ändamålet med vindkraftverksamheten kan vinnas med minsta

möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Bolagets överklagande skall därför avslås.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, referent, fastighetsrådet Anders Dahlsjö, hovrättsrådet Mats Dahl och kammarrättsassessorn Malin Larsson. Enhälligt.