MÖD 2002:82

Tillstånd till utökad verksamhet vid ett avfallsvärmeverk; nu fråga om talerätt-----Tre personer, boende 2,6, 3,1 resp. 4,8 km från värmeverket, fick överklaga ett tillstånd till verksamheten då Miljööverdomstolen bedömde att de i vart fall berördes av luftföroreningarna från anläggningen.

RÄTTEN

Hovrättsråden Anders Holmstrand, Arne Kardell, referent, och Lars Dirke samt miljörådet Inge Bodin.

PROTOKOLLFÖRARE

Arne Kardell; tillika föredragande

PARTER (ej närvarande)

KLAGANDE OCH MOTPART

1. AP

2. AS

3. NM

KLAGANDE OCH MOTPART

Vattenfall Värme Uppsala AB, 556117-9929, 753 82 UPPSALA

Ombud

Advokaten RL

SAKEN

Tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid avfallsvärmeverket inom kvarteret Brännugnen i Uppsala kommun; nu fråga om talerätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd. 9, miljödomstolen, dom 2002-10-16 i mål nr

M 205-01

Föredraganden anmäler att Vattenfall Värme Uppsala AB (bolaget) i inlaga 2002-11-29 (aktbilaga 5) yrkat att de överklaganden som gjorts av AP, AS och NM skall avvisas, enär ingen av dem har rätt att överklaga miljödomstolens dom, samt att bolaget till stöd för detta yrkande anfört i huvudsak följande.

Inget av de områden där ifrågavarande klaganden bor är särskilt berörda av verksamheten vid bolagets anläggning. Av utredningen i målet inför miljödomstolen har framgått att bidragen från verksamheten till föroreningar i luft är mycket små även i de områden där haltbidragen är störst. För de personer som överklagat gäller att ingen bor i områden med högst haltbidrag. - I klagandeskrifterna åberopas allmänna hänsyn men inte någon konkret olägenhet. Bolaget anser att ingen av klagandena utsätts för en konkret skada eller olägenhet till följd av anläggningens drift. De är därför inte berättigade att överklaga miljödomstolens dom.

Målet föredras i erforderliga delar, varefter Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2002-12-03)

Miljööverdomstolen finner att envar av AP, AS och NM bor på så nära avstånd från avfallsvärmeverket att de berörs i vart fall av luftföroreningar från anläggningen. De har därför var och en rätt att överklaga miljödomstolens dom.

Detta beslut får överklagas endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut i målet.

Protokollet uppvisat/