MÖD 2003:12

Förlängning av arbetstiden för om- och utbyggnad av ett kraftverk----- Tillstånd meddelades år 1992. Arbetet påbörjades men kunde inte slutföras inom den stipulerade tioårsfristen, varför tillståndshavaren ansökte om förlängd arbetstid. De skäl som angavs, en längre konvalescens och befarade olägenheter med att inte slutföra arbetena, godtogs inte av vare sig miljödomstolen eller Miljööverdomstolen.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-04-12 i mål nr M 196-01,

se bilaga A

KLAGANDE

TA

Ombud

WJ

SAKEN

Ansökan om förlängning av arbetstiden för om- och utbyggnad av Staka kraftverk i Flian inom Skara och Lidköpings kommuner, Västra Götalands län

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

_________________________

YRKANDE M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

TA har yrkat att Miljööverdomstolen medger förlängd arbetstid med oförändrade villkor fram till den 15 oktober 2007 för färdigställande av om- och utbyggnaden av Staka kraftverk.

Han har vidhållit vad han anfört i miljödomstolen och därutöver tillagt bl.a. följande. Vad som i huvudsak återstår att utföra av det tillstånd som han erhöll i dom den 27 oktober 1992 (VA 14/91:5) är utbyggnad av maskinstation, installation av ett nytt turbinaggregat och en ny flodlucka, byggande av ett nytt vattenintag och rensningar i utloppskanal. Eftersom han har utfört delar av vad han erhållit tillstånd till skulle det uppstå betydande olägenheter om arbetet måste avbrytas, bl.a. ur dammsäkerhetssynpunkt. Om pågående arbeten vid Staka kraftverk måste upphöra har han gjort ekonomiska satsningar i anläggningen till ingen nytta. Inte någon remissinstans har ansett att förlängning av byggtiden inte får ske.

BB har yttrat sig.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Vad TA anfört i Miljööverdomstolen föranleder inte Miljööverdomstolen att göra någon annan bedömning än miljödomstolen. TAs överklagande skall därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2003-03-07

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Rose Thorsén, referent, miljörådet Sven Bengtsson och kammarrättsassessorn Malin Larsson. Enhälligt.