Vattenverksamhet

Vattenverksamhet defineras enligt 11 kap. 2 § Miljöbalken som

  1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge,
  2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta,
  3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av anläggningar och åtgärder för detta, och
  4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (markavvattning).

De viktigaste bestämmelserna finns i 11 kap. Miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Hänsyn ska tas till uppsatta miljömål och till fiskeintresset.

Anläggande av mikrokraftverk har inte ansetts samhällsekonomiskt motiverat med hänsyn till den ringa fördelen, jämfört med de skador som anläggningen medför för naturvärdena i området enligt MÖD 2000:37.

Miljöprocessutredningen har lagt fram ett betänkande kring vattenkraft och annan vattenverksamhet den 28 april 2009 i SOU 2009:42.