MÖD 2003:24

Omprövning av villkor avseende verksamhet vid en flygplats; nu fråga om rätt att överklaga-----Miljödomstolens dom överklagades av en flygföreningen och ett oljebolag som ansåg att avgörandet gått dem emot genom införandet av ett villkor om återföringssystem för flygbränsle. Miljööverdomstolen fann att en förutsättning för att få klaga var att man utsattes för en skada eller en olägenhet som skulle vara en följd av den miljöfarliga verksamhet som avsågs i tillståndet. Den skada som föreningen och oljebolaget skulle drabbas av ansågs inte vara av den arten och deras överklaganden avvisades därför.

RÄTTEN

Hovrättsrådet Anders Holmstrand, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, och kammarrättsassessorn Malin Larsson

PROTOKOLLFÖRARE

Malin Larsson

PARTER (ej närvarande)

KLAGANDE

1. Svenska Allmänflygföreningen, c/o SAS

2. Hjelmco Oil Aktiebolag, 556210-9156, Runskogsvägen 4 B,

192 48 SOLLENTUNA

3. LS

4. Staten genom Luftfartsverket, Stockholm-Bromma flygplats,

168 67 BROMMA

Ombud

Advokat BN

MOTPART

Naturvårdsverket, Blekholmsterrassen 36, 106 48 STOCKHOLM

SAKEN

Omprövning av villkor avseende utsläpp till luft och vatten för tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till verksamhet vid Bromma flygplats i Stockholms stad, Stockholms län; nu fråga om rätt att överklaga

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2002-10-25 i mål nr M 81-99

Föredragande anmäler följande.

Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, upphävde genom den överklagade deldomen de för verksamheten vid Bromma flygplats gällande särskilda villkoren i villkorspunkterna 4 samt 6-11 enligt Koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 13 juli 1979, nr 141/79, och beslut den 11 maj 1982, nr 78/82. Miljödomstolen förordnande om prövotid i fråga om uppsamling av glykol samt föreskrev nya särskilda villkor beträffande utsläpp till luft och vatten från verksamheten samt lämnade vissa bemyndiganden till tillsynsmyndigheten.

Domen har överklagats av Svenska Allmänflygföreningen, Hjelmco Oil Aktiebolag, LS och Luftfartsverket.

Fråga har uppkommit om Svenska Allmänflygföreningen, Hjelmco Oil Aktiebolag och LS har rätt att överklaga miljödomstolens dom. De har beretts tillfälle att yttra sig i frågan och har anfört i huvudsak följande.

Svenska Allmänflygföreningen

Föreningen arrenderar mark av Luftfartsverket inom Bromma flygplats och har också kontor där. Föreningen är remissinstans och representerar allt allmänflyg i Sverige och har att bevaka allmänflygets möjligheter att på ett rationellt sätt nyttja Luftfartsverkets flygplatser. Miljödomstolen har inte redovisat hur ett återföringssystem enligt villkorspunkten 4 i miljödomstolens dom skall kunna genomföras.

Hjelmco Oil Aktiebolag

Bolaget tillhandahåller flygdrivmedel till Bromma flygplats och är dessutom ägare till ett luftfartyg stationerat på Bromma flygplats. Miljödomstolens dom innebär att bolaget på egen bekostnad måste bygga om sin tankstation på Bromma flygplats och företagets luftfartyg. Det är inte tekniskt möjligt att införa ett återföringssystem enligt villkorspunkten 4 i miljödomstolens dom. Finns det tvivel om bolagets rätt att överklaga miljödomstolens dom yrkas förhandling i ärendet.

LS

Han var upptagen som sakägare i miljödomstolen och miljödomstolens avgörande gick emot samtliga yrkanden som han hade framställt. Miljödomstolen har inte beaktat något av vad myndigheter, föreningar och privatpersoner anfört i fråga om buller och lukt.

Målet föredras i erforderliga delar och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2003-03-28)

Enligt 6 § första stycket lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall målet i sak prövas enligt äldre bestämmelser. Enligt 6 § andra stycket samma lag skall dock bestämmelserna i miljöbalken tillämpas i fråga om förfarandet.

Miljööverdomstolen finner inte skäl att hålla muntlig förhandling för prövningen av frågan om Hjelmco Oil Aktiebolag har rätt att överklaga miljödomstolens dom, varför yrkandet därom avslås.

Som sakägare i ett mål om miljöfarlig verksamhet anses den vara som kan tillfogas skada eller utsättas av annan olägenhet genom den miljöfarliga verksamhet som avses i ett tillståndsbeslut.

Svenska Allmänflygföreningen och Hjelmco Oil Aktiebolag har ansett att miljödomstolens dom gått dem emot genom det av miljödomstolen införda villkoret om att återföringssystem skall installeras vid hantering av flygbensin. Det åberopade villkoret kan emellertid inte innebära att föreningen eller bolaget utsätts för någon skada eller olägenhet som ger dem rätt att vara sakägare. En sådan skada eller olägenhet skall nämligen vara en följd av den miljöfarliga verksamheten som avses i tillståndsbeslutet. På grund härav och då det inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som medför att Svenska Allmänflygföreningen och Hjemco Oil Aktiebolag skall anses ha rätt att överklaga miljödomstolens dom skall deras överklagande avisas.

I den överklagade domen prövas enbart frågan om nya villkor för utsläpp till luft och vatten. Miljödomstolen har till regeringen överlämnat målet i den del det gäller omprövning av bullervillkoren, inklusive särskilda villkor om flygtider och flygvägar. En förutsättning för att LS skall ha rätt att överklaga miljödomstolens dom är att han berörs av de frågor som varit föremål för miljödomstolens prövning i den överklagade domen. Beträffande utsläpp till luft är det kväveoxid- och koldioxidutsläpp samt luktolägenheter som har varit föremål för miljödomstolens prövning. LS, som är bosatt på ett avstånd av omkring 3 km från flygplatsen, har inte visat att han i dessa frågor berörs på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga miljödomstolens dom. Inte heller i övrigt har han visat att de frågor som varit föremål för miljödomstolens prövning i den överklagade domen berör honom på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga.

Miljööverdomstolen avvisar Svenska Allmänflygföreningens, Hjelmco Oil Aktiebolags och LSs överklaganden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2003-04-25

Malin Larsson

Protokollet uppvisat/