MÖD 2003:66

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen-----En klagande i målet om Hallandsåsen ansökte hos Miljööverdomstolen om rättshjälp, vilket avslogs. Domstolen uttalade därvid att med hänsyn till att bevisbördan i ansökningsmål åligger sökanden och att domstolen i dessa mål har en långtgående utredningsskyldighet, får behovet av juridiskt biträde i denna typ av miljömål antas vara begränsat.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Sven Bengtsson, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, och kammarrättsassessorn Malin Larsson

PROTOKOLLFÖRARE

Malin Larsson, även föredragande

SÖKANDE

RH

Ombud

CB

SAKEN

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619)

Föredraganden anmäler följande.

RH har överklagat Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2003-02-14 i mål nr M 13-99, i vilken miljödomstolen bl.a. har lämnat Banverket tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken att bortleda grundvatten vid utförande av järnvägstunnel genom Hallandsåsen. RH har i samband med överklagandet ansökt om rättshjälp.

Miljööverdomstolen fattar med anledning av ansökan om rättshjälp följande

BESLUT (att meddelas 2003-06-18)

Enligt 7 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) får rättshjälp beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken ankommer det på den som avser att bedriva en verksamhet att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. iakttas. Bevisbördans placering innebär bl.a. att det ankommer på den som söker tillstånd att genom utredningar och i övrigt visa att verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 13).

Enligt 22 kap. 11 § andra stycket miljöbalken skall miljödomstolen under målets förberedelse se till att utredningen i målet får den inriktning och omfattning som behövs. Det anförda innebär att miljödomstolen skall bedriva en aktiv materiell processledning vilket hänger samman med att domstolen har full utredningsskyldighet (se a. prop. s. 240). Motsvarande skyldighet får anses gälla även för Miljööverdomstolen.

Med hänsyn till att bevisbördan i ansökningsmål åligger sökanden och att domstolen i ansökningsmål har en långtgående utredningsskyldighet, får behovet av juridiskt biträde i denna typ av miljömål antas vara begränsat.

Miljööverdomstolen anser att omständigheterna inte är sådana att det föreligger skäl att i förevarande mål bevilja RH rättshjälp.

Miljööverdomstolen avslår RH ansökan om rättshjälp.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Beslutet att avslå ansökan om rättshjälp får överklagas särskilt. Den som vill överklaga beslutet skall anmäla missnöje inom en vecka från den dag då han fick del av beslutet. Den som försummar detta har inte längre rätt att överklaga beslutet.

Malin Larsson

Protokollet uppvisat/