MÖD 2004:22

Utdömande av vite-----Ansökan om utdömande av vite har ogillats när vitesföreläggandet inte delgivits adressaten enligt delgivningslagen (1970:428) utan endast tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2003-04-23 i mål nr M 9-03, se bilaga A

KLAGANDE

Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun, 579 80 HÖGSBY

MOTPART

EL,

SAKEN

Utdömande av vite

________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens domslut.

2.Miljööverdomstolen avslår ELs yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

________________________

YRKANDEN M. M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun har yrkat att Miljööverdomstolen skall bifalla ansökan och döma ut det förelagda vitet.

EL har bestritt ändring. Han har vidare förklarat att han inte har råd att anlita advokat i målet och yrkat att staten eller Högsby kommun därför skall åläggas att betala hans advokatkostnader.

Miljööverdomstolen har tagit målet till avgörande utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i Miljööverdomstolen åberopat i huvudsak samma omständigheter och utredning som vid miljödomstolen samt tillagt följande.

Miljö- och byggnadsnämnden

Beslutet att vitesförelägga EL meddelades den 6 november 2003. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Något delgivningskvitto avseende beslutet finns därför inte. Fristen för att överklaga beslutet är tre veckor från tillkännagivandet. Något överklagande kom inte in under klagotiden och vitesföreläggandet har därför vunnit laga kraft. De inkomna handlingarna är otillräckliga och alltför otydliga för att ge en fullgod bild av den aktuella anläggningen. För att nämnden skall kunna bedriva tillsyn enligt miljöbalken så måste nödvändiga uppgifter lämnas på ett begripligt sätt.

EL

Vitesföreläggandet har inte vunnit laga kraft. I vart fall är de uppgifter han lämnat till nämnden i ärendet tillräckliga och nämndens krav oskäliga.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Utdömande av vite

Ett vitesföreläggande skall enligt 2 § lagen (1985:206) om viten delges adressaten. Föreskriften innebär att beslut skall tillkännages på något av de sätt som anvisas i delgivningslagen (1970:428). När adressaten är en fysisk person sker detta normalt genom s.k. ordinär delgivning.

Det är inte visat att EL vid tiden för ansökan om vitets utdömande hade delgivits vitesföreläggandet. Vid sådant förhållande kan det förelagda vitet inte dömas ut. Miljö- och byggnadsnämndens överklagande kan därför inte vinna bifall.

Rättegångskostnader

EL har inte yrkat ersättning för ombudskostnader med något angivet belopp. Oavsett detta åläggs som regel inte en part skyldighet att ersätta motparten för rättegångskostnader i ett mål i vilket förvaltningsprocesslagen tillämpas. Detta gäller i synnerhet när parten uppträder i egenskap av tillsynsmyndighet. Och någon möjlighet att få ersättning av allmänna medel för ombudskostnader ges inte enligt förvaltningsprocesslagen. ELs yrkande om ersättning skall därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2004-06-02

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, Arne Kardell

och Marinette Andersson, referent, samt hovrättsassessorn Inge Karlström. Enhälligt.

______________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDE

Miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun

579 80 HÖGSBY

MOTPART

EL

SAKEN

Utdömande av vite

__________

DOMSLUT

Miljödomstolen lämnar Miljö- och byggnadsnämndens ansökan om utdömande av vite utan bifall.

__________

YRKANDE M. M.

Miljö- och byggnadsnämnden har yrkat att miljödomstolen skall döma ut förfallet vite om 2 000 kr enligt nämndens beslut den 6 november 2002, § 174, dnr MB/2000.5083 om vitesföreläggande för EL.

Miljö- och byggnadsnämnden har som grund för sitt yrkande anfört följande.

EL har i beslut den 6 november 2002 förelagts att vid vite inkomma med uppgifter om dels reningsförfarande utöver slamavskiljning och dels angivelse av utsläppspunkt alternativt recipient för behandlat spillvatten vid enskild avloppsanläggning. Förelagda uppgifter skulle vara nämnden tillhanda senast tre veckor efter delgivning av beslutet. Beslutet vann laga kraft. EL har inte inkommit till nämnden med begärda uppgifter.

EL har bestritt att vitet skall dömas ut.

DOMSKÄL

EL har i ett flertal skrifter med bilagor i såväl detta mål som i ett tidigare vid Miljödomstolen handlagt mål utförligt redogjort för sina mellanhavanden med miljö- och byggnadsnämnden i Högsby kommun. I dessa inlagor har EL bland annat lämnat uppgifter avsedda att tillmötesgå nämndens krav på kompletterande utredning avseende avloppsanläggningen på dennes fastighet. Med beaktande av att EL inlagor innehåller uppgifter av sådant slag att han måste, i vart till viss del, ha uppfyllt nämndens vitesföreläggande finner miljödomstolen det uppenbart oskäligt att döma ut det förelagda vitet. I sammanhanget måste även beaktas det förhållandet att det synes något oklart huruvida nämndens beslut över huvud taget vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämndens ansökan om utdömande av det förelagda vitet bör därför lämnas utan bifall.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast den 14 maj 2003

På miljödomstolens vägnar

Jonny Boo Roger Carlsson Ödmark

--------------------------

I avgörandet har deltagit rådmannen Jonny Boo, ordförande, miljörådet Roger Carlsson Ödmark