MÖD 2004:55

Rätt att överklaga beslut om tillstånd enligt landskapsskyddsförordnande -----Miljööverdomstolen har avvisat ett överklagande från en enskild (granne) i ett mål rörande strandskydd och landskapsbildsförordnande.

RÄTTEN

Hovrättsråden Anders Holmstrand, Rose Thorsén och Henrik Runeson, referent, samt hovrättsassessorn Inge Karlström (deltog inte i frågan om prövningstillstånd)

PROTOKOLLFÖRARE

Referenten, även föredragande

PARTER (inte närvarande)

KLAGANDE

1. GP

Ombud

LK

2. Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM

MOTPART

PB

SAKEN

Strandskyddsdispens m.m., nu fråga om prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2004-05-27 i mål nr M 3067-04

Föredraganden anmäler följande. Miljödomstolen medgav genom den nu överklagade domen dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt gällande landskapsbildsförordnande för uppförande av en sjöbod på fastigheten K 3:1 i Borgholms kommun. Naturvårdsverket och GP har nu yrkat att miljödomstolens dom skall upphävas.

Fråga har uppkommit dels om GP har rätt att överklaga miljödomstolens dom, dels om prövningstillstånd skall meddelas.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2004-09-13)

Frågan om GPs talerätt

Strandskyddsregler och landskapsbildsförordnanden syftar till att tillvarata vissa allmänna intressen. Enligt praxis anses enskilda utan äganderätt eller annan särskild rätt till fastigheten som dispensbeslutet direkt berör sakna talerätt i mål om strandskyddsdispens (jfr. Miljööverdomstolens beslut den 27 juni 2001 i mål nr M 3550-00). Samma synsätt bör anläggas i fråga om enskilds talerätt i frågor som rör skydd för landskapsbilden. GP har till stöd för sitt överklagande inte åberopat någon särskild rätt till fastigheten K 3:1 utan närmast grannelagsrättsliga och allemansrättsliga förhållanden. GP har således inte rätt att överklaga miljödomstolens dom.

Miljööverdomstolen avvisar GPs överklagande.

Frågan om prövningstillstånd

Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Besluten får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Henrik Runeson

Protokollet uppvisat/