MÖD 2004:74

Tillsynsavgift-----En miljönämnds arbete med utformandet av ett remissvar i ett tillståndsärende som prövades av en länsstyrelse bedömdes inte utgöra en del av nämndens tillsynsverksamhet, varför nämnden inte kunde ta ut tillsynsavgift för detta arbete. Att miljönämnden är tillsynsmyndighet för den aktuella verksamheten ändrade inte denna bedömning.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätt, miljödomstolen, dom 2004-09-21 i mål nr M 3717-04,

se bilaga

KLAGANDE

Miljönämnden i Helsingborgs kommun

MOTPART

DE

Uppgivet ombud

JG

SAKEN

Tillsynsavgift

________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom.

_________________________

YRKANDE M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljönämnden i Helsingborgs kommun (nämnden) har yrkat bifall till sin vid miljödomstolen förda talan. Till stöd för överklagandet har nämnden, utöver vad som framgår av miljödomstolens dom, anfört huvudsakligen följande. I förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45, del 1, s. 493) uttalas att ”tillsyn” är ett vitt använt begrepp och att tillsyn kan variera från inspektions- eller kontrollbesök till verksamhet som är mer uppföljnings-, uppsikts- eller främjandeinriktad. Vidare uttalas att definitionen av tillsynsbegreppet bör avse alla åtgärder som tillsynsmyndigheten vidtar inom den ram som sätts upp i 26 kap. 1 § miljöbalken. Därutöver finns i förarbetena en tydlig avsikt att tillsynsmyndigheternas verksamhet skall vara avgiftsfinansierad och att berörda myndigheter i ett prövningsärende skall får ersättning för sitt arbete, varvid arbete med remissyttrande nämns särskilt (SOU 1998:35, s. 396).

Målet har med stöd av 23 kap. 6 miljöbalken tagits till avgörande utan muntlig förhandling. Miljööverdomstolen har även med stöd av 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) underlåtit kommunicering av överklagandet med motparten.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen instämmer i miljödomstolens slutsats att arbetet med ett remissvar inte utgör en del av miljönämndens tillsynsverksamhet. Som miljödomstolen funnit saknas därmed stöd i 27 kap. 1 § miljöbalken för att ta ut avgift för ett sådant svar. Det faktum att miljönämnden utarbetat remissvaret i sin egenskap av tillsynsmyndighet för den aktuella verksamheten ändrar inte denna bedömning. Den överklagade domen skall således stå fast.

Domen får enligt 23 kap. 8 miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand,

hovrättsrådet Rose Thorsén, referent, miljörådet Rolf Svedberg

och hovrättsassessorn Paul Magnusson. Enhälligt.

_____________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

Miljönämnden i Helsingborgs kommun, 251 89 Helsingborg

MOTPART

DE

Ombud: JG

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 11 augusti 2004, dnr 505-20452-04, se bilaga 1

SAKEN

Tillsynsavgift

__________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut står därför fast.

BAKGRUND

DE bedriver åkeriverksamhet. Han ansökte hos länsstyrelsen om tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall och fick sådant tillstånd i beslut den 19 mars 2004. Inför sitt beslut om tillstånd beredde länsstyrelsen Miljönämnden tillfälle att yttra sig över D E ansökan. Miljönämnden avgav ett yttrande den 5 mars 2004. I beslut den 11 maj 2004 påförde Miljönämnden DE en avgift för tillsyn om 700 kronor, avseende det utförda remissarbetet. DE överklagade Miljönämndens beslut om tillsynsavgift till länsstyrelsen, som biföll hans överklagande och upphävde nämndens beslut. Miljönämnden har nu överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

YRKANDE M.M.

Miljönämnden har yrkat att miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer nämndens beslut. Till stöd för sitt yrkande har Miljönämnden anfört bl.a. följande. Länsstyrelsen har i sitt beslut åberopat ett avgörande av regeringsrätten. Detta avgörande avser rätten till avgift för remissyttrande i tillståndsärende enligt dåvarande miljöskyddslagen. Den miljönämnd som avgav yttrandet var heller inte tillsynsmyndighet för den aktuella verksamheten. Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i dom den 30 september 2003 funnit det möjligt för tillsynsmyndigheter att vid tillståndsprövning enligt miljöbalken ta ut avgift för remissyttrande på sätt som skett. Domen bifogas. Som anges i domen bör rätten för tillsynsmyndigheter att ta ut avgift för remissyttrande anses följa direkt av 26 kap. 1 § och 27 kap. 1 §miljöbalken.

DOMSKÄL

Av 27 kap. 1 § första stycket miljöbalken framgår att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgift för kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken, när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

Kommunfullmäktige i Helsingborgs Stad har den 12 september 2002 antagit en taxa avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. I 28 § taxan anges följande. Avgift för handläggning med anledning av att Miljönämnden/kommunen i tillståndsärende i egenskap av tillsynsmyndighet yttrar sig till länsstyrelse, annan förvaltningsmyndighet eller miljödomstol, skall betalas med timavgift enligt taxebilaga för nedlagd handläggningstid. Av taxebilagan framgår att timavgiften är 700 kronor.

Miljöbalken innehåller i 26 kap. 1 § en allmän bestämmelse om tillsynen enligt balken. I första stycket denna bestämmelse anges tillsynens syfte. Tillsynen skall säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. I andra och tredje styckena anges uppgifterna för en tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten skall, för att säkerställa miljöbalkens syfte, i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, samt föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I tredje stycket anges att tillsynsmyndigheten dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skall skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål skall kunna tillgodoses.

Det rör sig i målet inte om tillståndsprövning hos kommunen. Frågan är därför om den påförda avgiften kan anses avse kostnader för Miljönämnden för dess tillsynsverksamhet. När Miljönämnden skrivit ett remissvar har detta haft som syfte att bistå länsstyrelsen vid den tillståndsprövning som pågick där. Genom att skriva ett remissvar kan inte efterlevnaden av miljöbalken, dess följdföreskrifter eller beslut enligt balken anses ha kontrollerats. Rådgivning eller information kan inte heller anses ha getts gentemot verksamhetsutövaren. Arbetet med remissvaret kan alltså inte anses utgöra en del av Miljönämndens tillsynsverksamhet. Grund har därmed saknats för Miljönämnden att ta ut tillsynsavgift, varför överklagandet skall avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (prövningstillstånd krävs)

Överklagande till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, senast den 12 oktober 2004.

Marianne Nilsson Magnus Björkhem

--------------------------

I avgörandet har deltagit rådmannen Marianne Nilsson, ordförande, och miljörådet Magnus Björkhem. Föredragande har varit beredningsjuristen Henrik Skanert.