MÖD 2006:22

Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen fann att en villaägarförening inte omfattades av 16 kap. 13 § miljöbalken. Föreningen hade visserligen inskrivet i sina stadgar att tillvarata naturskydds- och miljöintressen men då föreningen inte kunde visa att den i sin kontinuerliga verksamhet ägnat sig åt detta ändamål avslogs överklagandet.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, beslut den 26 januari 2006 i mål nr M 3322-05, se bilaga

KLAGANDE

Villaägarna Östra Östergötland

Ombud: TL

MOTPART

1. Agroetanol AB, Box 932, 601 19 Norrköping

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, 581 86 Linköping

SAKEN

Avvisat överklagande

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

___________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Villaägarna Östra Östergötland (föreningen) har - som det får förstås - yrkat att miljödomstolens avvisningsbeslut upphävs och målet återförvisas till miljödomstolen för prövning i sak.

Agroetanol AB och Länsstyrelsen i Östergötlands län har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Föreningen har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter som vid miljödomstolen. Föreningen har vid Miljööverdomstolen ingivit ett program för miljö- och energifrågor antaget av Villaägarnas Riksförbunds styrelse i maj 2003, som åberopas som stöd för att föreningen uppfyller miljöbalkens krav för att föreningen har rätt att överklaga.

Agroetanol AB och Länsstyrelsen i Östergötlands län har gjort gällande att föreningen inte är en sådan miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 16 kap. 13 § första stycket miljöbalken får överklagbara domar och beslut överklagas av en ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, såvitt avser domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk. För att få överklaga domar och beslut skall en förening ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst tre år och ha lägst 2 000 medlemmar.

Föreningen uppfyller kraven på associationsform, verksamhetstid och antal medlemmar. Frågan för Miljööverdomstolen att ta ställning till är huruvida föreningen har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen.

Föreningens egna stadgar tar inte upp skyddet av naturen och miljön. Under rubriken verksamhet och ändamål sägs att kretsen skall bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar samt de stadgar och riktlinjer som gäller för Villaägarnas Riksförbund. I Villaägarnas Riksförbunds stadgar, antagna den 8-9 oktober 2005, framgår av 2 § att förbundet har till ändamål att verka för att de som vill bo i egen villa skall ges möjlighet härtill och för rimliga boendekostnader m.m. Av paragrafens sista stycke framgår att förbundet skall tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen. I stadgarna anmärks att avsikten med detta sista stycke är att möjliggöra för förbundet att föra talan enligt miljöbalken och lagen om grupprättegång.

Ett skäl till att miljöorganisationerna givits rätt att överklaga är att det hos organisationerna finns ett starkt intresse och djupt engagemang i miljöfrågor (prop. 1997/98:45 del 1 s. 488). Genom att låta miljöorganisationer delta i miljöprocesser bidrar således dessa med en speciell kunskap i processerna och kan därigenom bidra till ett bättre beslutsunderlag eller en skärpt miljöprövning i miljöärenden. Det är därför ett väsentligt krav att den ideella föreningen i sin huvudsakliga verksamhet kontinuerligt har ägnat sig åt natur- och miljövård. Detta utesluter emellertid inte att en förening vid sidan härav har ägnat sig åt annat (B Bengtsson m.fl., Miljöbalken - En kommentar s. 16:28).

I förarbetena till miljöbalken sägs att det inte bör räcka att föreningen har miljövård inskrivet som en ändamålsbestämmelse i sina stadgar. Föreningen skall dessutom visa att den har varit verksam i Sverige för att tillgodose ändamålet (prop. 1997/98:45 del 2 s. 213).

Vad föreningen anfört om sitt ändamål ger inte stöd för att den uppfyller ovanstående krav. Föreningen omfattas därför enligt Miljööverdomstolens bedömning inte av 16 kap. 13 § miljöbalken. Den berörs inte heller på annat sätt som medför att den har rätt att överklaga. Överklagandet skall därför avslås.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, referent, miljörådet Anna-Lena Rosengardten samt hovrättsråden Liselotte Rågmark och Marinette Andersson. Enhälligt.

__________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

KLAGANDE

1. Norrköping Vatten AB, Box 85, 601 02 NORRKÖPING

2. TL

3. LM

4. LE

5. NR

6. LS

7. JD

8. LÖ

9. FW

10. TA

11. LM

12. BF

13. HN

14. BL

15. GG

16. BJ

17. GL

18. MW

19. SH

20. JL

21. B-O B

22. Villaägarna Östra Östergötland

23. Lindö Villaägareförening

Ombud för 4-21: TL och LM

MOTPARTER

1.Agroetanol AB Box 932 601 19 NORRKÖPING

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län 581 86 LINKÖPING

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen, i Östergötlands läns beslut den 23 november 2005, dnr 551-11178-04, se bilaga 1

SAKEN

Tillstånd till produktion av etanol; nu fråga om avvisning och inhibition

______________________

BESLUT

1. Miljödomstolen avvisar överklagandena från Villaägarna Östra Östergötland och Lindö Villaägareförening.

2. Miljödomstolen avslår yrkandena om inhibition.

YRKANDEN M.M.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län lämnade genom det överklagade beslutet Agroetanol AB tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken till utökad produktion av etanol på fastigheten X 1 i Norrköpings kommun samt förordnade att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Norrköping Vatten AB, TL m.fl., Villaägarna Östra Östergötland och Lindö Villaägareförening överklagar miljöprövningsdelegationens beslut. TL m.fl., Villaägarna Östra Östergötland och Lindö Villaägareförening yrkar vidare att miljödomstolen skall förordna att tillståndet inte får tas i anspråk innan det har vunnit laga kraft; inhibition.

SKÄL FÖR BESLUTET

Enligt 16 kap. 13 § miljöbalken får överklagbara domar eller beslut överklagas av en ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, såvitt avser domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt denna balk.

Villaägarna Östra Östergötland och Lindö Villaägareförening har av miljödomstolen förelagts att ange på vilket sätt de anser sig ha rätt att överklaga miljöprövningsdelegationens beslut samt ge in relevanta handlingar som styrker detta.

Miljödomstolen gör följande bedömning såvitt gäller frågan om talerätt.

Genom de handlingar som Villaägarna Östra Östergötland och Lindö Villaägareförening har gett in till domstolen är det inte visat att föreningarna har sådana ändamål som krävs för att de skall anses ha talerätt. Deras överklaganden skall därför avvisas. - Vid denna utgång behöver inte miljödomstolen ta ställning till huruvida de båda föreningarna var för sig har tillräckligt antal medlemmar för att ha talerätt.

Miljödomstolen, som senare kommer att avgöra målet slutligt, gör följande bedömning såvitt gäller inhibitionsfrågan.

Miljödomstolen anser inte att det som kommit fram hittills i målet utgör tillräckliga skäl för att tills vidare stoppa verkställigheten av miljöprövningsdelegationens beslut. Yrkandena om inhibition skall således avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2

Överklagande senast den 16 februari 2006.

Anders Bengtsson Magnus Björkhem

I avgörandet har deltagit rådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och miljörådet Magnus Björkhem. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Engell.