MÖD 2006:7

Tillämpning av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid-----Ett bolag begärde i en ansökan till en länsstyrelse att denna skulle besluta att bolaget inte var tillståndspliktigt enligt lagen om utsläpp av koldioxid. Länsstyrelsen bedömde att bolaget omfattades av tillståndsplikt. Bolaget överklagade till miljödomstol och yrkade att domstolen skulle fastställa att bolaget inte var tillståndspliktigt. Miljödomstolen avvisade överklagandet. Beslutet ansågs inte ha någon rättsverkan och därför var det inte överklagbart. Miljööverdomstolen fann att beslutet var överklagbart då det av praxis följer att det inte alltid krävs att ett beslut har självständiga eller direkta rättsverkningar för att kunna överklagas. Ett beslut kan vara överklagbart även när det har en faktisk negativ påverkan på någons personliga eller ekonomiska situation (se RÅ 2004 ref. 8 och RÅ 1996 ref. 43).

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, och hovrättsassessorn Christina Almborg Kroon

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Christina Almborg Kroon

PARTER

Klagande

Nordisk Carbon Black AB, Box 50341, 202 13 MALMÖ

Ombud:

LG

Motpart

Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 MALMÖ

SAKEN

Tillämpning av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, beslut den 2 mars 2005 i mål M 4738-04

_____________

Nordisk Carbon Black AB (bolaget) begärde i ansökan till länsstyrelsen i Skåne län att länsstyrelsen skulle besluta att bolaget inte är tillståndspliktigt enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Länsstyrelsen bedömde att bolaget omfattades av tillståndsplikt enligt lagen om utsläpp av koldioxid. Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen och yrkande att miljödomstolen skulle fastställa att bolaget inte är tillståndspliktigt. Genom det nu överklagade beslutet avvisade miljödomstolen bolagets överklagande av länsstyrelsen beslut. Som skäl för sitt beslut anförde miljödomstolen att länsstyrelsens beslut inte har någon direkt rättsverkan för bolaget eller annan och därför inte är överklagbart.

Bolaget har i första hand yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens beslut och återförvisa målet till miljödomstolen för prövning i sak. I andra hand har bolaget yrkat att Miljööverdomstolen fastställer att bolaget inte är tillståndspliktigt enligt lagen om utsläpp av koldioxid.

Till stöd för att länsstyrelsens beslut är överklagbart har bolaget anfört att beslutet har direkt rättsverkan för bolaget bl.a. genom att bolaget blivit skyldigt att ansöka om tillstånd till utsläpp av koldioxid och genom att bolaget tvingas in i ett handelssystem med utsläppsrätter.

Miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd. Länsstyrelsen har avstyrkt bifall till överklagandet.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2006-01-23)

Frågan i målet är om länsstyrelsens beslut har sådan verkan att det är överklagbart.

Av praxis följer att det inte alltid krävs att ett beslut har självständiga eller direkta rättsverkningar för att det skall kunna överklagas, utan ett beslut kan vara överklagbart även av den anledningen att det ändå är ägnat att faktiskt negativt påverka någons personliga eller ekonomiska situation (se RÅ 2004 ref. 8 och RÅ 1996 ref. 43).

Miljööverdomstolen delar klagandens bedömning att länsstyrelsens beslut har sådan verkan att det bör kunna överklagas. Överklagandet skall därför bifallas och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Christina Almborg Kroon

Prot uppvisat /

_______________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

KLAGANDE

Nordisk Carbon Black AB

Box 50341

202 13 MALMÖ

Ombud:

advokaten LG

MOTPART

Länsstyrelsen i Skåne län

205 15 MALMÖ

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 1 december 2004, dnr 563-36353-04, se bilaga 1

SAKEN

Tillämpning av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid

______________________

BESLUT

Miljödomstolen prövar inte överklagandet.

BAKGRUND

Nordisk Carbon Black AB (NCB) hemställde den 27 september 2004 att länsstyrelsen i beslut skulle meddela att bolaget inte är tillståndspliktigt enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.

Länsstyrelsen har i det överklagade beslutet fastställt att NCB omfattas av tillståndsplikt enligt nämnda lag.

YRKANDEN M.M.

Nordisk Carbon Black AB överklagar länsstyrelsen beslut och yrkar att miljödomstolen skall fastställa att bolaget inte är tillståndspliktigt.

Länsstyrelsen avstyrker bifall till överklagandet.

SKÄL FÖR BESLUTET

För att ett beslut skall vara överklagbart krävs att det har någon inte alltför obetydlig rättsverkan för parterna eller för andra.

Länsstyrelsen har genom det överklagade beslutet endast fastställt att NCB omfattas av tillståndsplikten enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Beslutet i sig innefattar emellertid inte något åläggande för NCB och medför inte heller några rättsliga påföljder för bolaget. Länsstyrelsens beslut har sålunda inte någon direkt rättsverkan för NCB eller för någon annan, varför beslutet inte är överklagbart.

Överklagandet skall därför avvisas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2

Överklagande senast den 23 mars 2005.

Anders Bengtsson Magnus Björkhem

I avgörandet har deltagit rådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och miljörådet Magnus Björkhem. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Engell.