MÖD 2007:30

Tillstånd till bergtäkt ----- Vid varje lokaliseringsprövning skall en allsidig bedömning göras av platsens lämplighet. Denna bedömning skall även innefatta transporternas inverkan på omgivningen. Då det av utredningen i målet inte framgick om verksamheten skulle anses tillåtlig på grund av störningarna från transporterna återförvisades målet för komplettering av ansökan i detta avseende och för fortsatt handläggning.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås och hovrättsrådet Liselotte Rågmark och f.d. hovrättsrådet Arne Kardell, referent, samt tf. hovrättsassessorn Anna Backman (deltar ej i frågan om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

1. Borås Naturskyddsförening

Ställföreträdare: L.E.A. och A.-R.S.

2. B.J.

3. O.J.

4. P-O.L.

5. G.L.

6. P-O.L.

7. B.M.

8. Miljöskyddsnämnden i Borås Stad, 501 80 Borås

9. B.P.

10. M.P.

11. A-K.W.

12. M.W.

13. J.E.

14. S.E.

15. B.F.

16. J.H.

17. B-M.J.

18. L.J.

19. N-B.J.

20. P-A.J.

21. A.K.

22. M.K.

23. J.M.

24. P-A.S.

25. H.S.

26. A.S.

27. L.U.

28. S.W.

Ombud för 13-28: Å.S.

MOTPARTER

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

2. Fristads Express AB, Box 84, 513 21 Fristad

Ombud: B.H.

SAKEN

Tillstånd till bergtäkt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 22 november 2006 i mål nr M 1247-06

_____________

Klagandena har yrkat att Miljööverdomstolen med upphävande av underinstansernas avgöranden skall avslå ansökan om tillstånd till bergtäkten.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2007-10-22)

Slut

Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Överklagandena från Miljöskyddsnämnden i Borås Stad och Borås Naturskyddsförening avvisas.

Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens dom och Länsstyrelsens i Västra Götalands län, miljöprövningsdelegationen, beslut den 10 april 2006 i ärende nr 551-9939-2005 samt återförvisar målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Domskäl

Skäl

Då det finns anledning att ändra miljödomstolens dom skall prövningstillstånd meddelas.

Miljöskyddsnämnden i Borås Stad har trots anmodan därom inte visat att nämnden har rätt att för kommunens räkning överklaga miljödomstolens dom. Överklagandet kan därför inte tas upp till prövning. Borås Naturskyddsförening har inte varit part vid miljödomstolen. Då domen av detta skäl inte kan anses ha gått föreningen emot har föreningen inte rätt att klaga på domen. Överklagandet skall därför avvisas.

Flera klaganden framhåller att transporterna till och från bergtäkten medför olägenheter från miljö- och hälsosynpunkt och att transportfrågorna är dåligt belysta i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Rörande transporter har miljöprövningsdelegationen i sitt beslut anfört bl.a. följande. När trafiken har lämnat täktområdet och har kommit ut på allmänna vägnätet är det väghållaren och inte verksamhetsutövaren av täkten som är ansvarig för störningarna från trafiken. Miljöprövningsdelegationen kan inte som villkor i ett tillstånd för täktverksamheten föreskriva på vilka vägar eller på vilket sätt som transporterna skall ske så att störningarna begränsas enligt miljöbalkens hänsynsregler (s. 17).

Enligt Miljööverdomstolen strider miljöprövningsdelegationens resonemang mot gällande praxis i fråga om behandlingen av olägenheter från transporter vid tillståndsprövning (se bl.a. Miljööverdomstolens domar dels 2003-04-03 i mål nr M 6068-02 (MÖD 2003:30), dels 2003-05-15 i mål nr M 2524-03, dels 2006-09-28 i mål nr M 243-06). Vid lokaliseringsprövningen enligt 5 § miljöskyddslagen gjordes en allsidig bedömning av den ansökta platsens lämplighet, varvid även transporternas inverkan på omgivningen beaktades (jfr Bjällås, Rahmn Miljöskyddslagen 2. uppl. s. 32 ff). Tillämpningen av motsvarande bestämmelse i miljöbalken innebär ingen ändring av denna praxis.

Med hänsyn till omfattningen av den lovgivna täktverksamheten och beroende på vilka vägar som används kan transporterna till och från täkten komma att medföra betydande störningar för de boende inom närområdet i form av främst buller och avgaser. Enligt Miljööverdomstolen går det inte att på den utredning som finns i målet avgöra om täktverksamheten på grund av störningarna från transporterna är tillåtlig med hänsyn till bestämmelsen om val av plats i 2 kap. 6 § första stycket miljöbalken.

Om lokaliseringen skulle godtas är verksamhetsutövaren enligt 2 kap. 3 § miljöbalken skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka störningarna från transporterna.

Av nu anförda skäl måste prövningen av tillståndsansökan enligt Miljööverdomstolen utvidgas och fördjupas vad avser transporterna. Den prövningen bör ta sikte på frågor om lokaliseringen kan godtas med hänsyn till transporternas inverkan på omgivningarna och om begränsningar av transporterna såvitt t.ex. gäller vägar, veckodagar och tid på dygnet behövs. Även andra transportfrågor kan behöva regleras i villkor. Den prövning som nu förordats kan inte lämpligen genomföras av Miljööverdomstolen utan måste göras av miljöprövningsdelegationen. Miljööverdomstolen anser att ansökan behöver kompletteras såvitt avser transportfrågorna.

Med hänsyn till vad nu har anförts bör målet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Underinstansernas avgöranden bör därför undanröjas.

Detta beslut får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Arne Kardell

Protokollet uppvisat/