MÖD 2003:30

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till hantering av petroleumprodukter -----Ett bolag ansökte om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid ett hamnområde. Ett tillstånd till utökad verksamhet skulle innebära att bolagets tankbilstransporter skulle öka betydligt. Länsstyrelsen gav bolaget tillstånd. Kommunen överklagade till miljödomstolen som avslog överklagandet. Kommunen fullföljde sin talan till Miljööverdomstolen (MÖD) som konstaterade att vid en lokaliseringsprövning enligt 4 § miljöskyddslagen skall bl.a. transporternas inverkan på omgivningen beaktas. MÖD fann att konsekvenserna av en olycka på denna genomfartsled med intilliggande storstadsbebyggelse och nedgångar till tunnelbanan kunde bli mycket allvarliga. Vid en samlad bedömning fann domstolen att antalet transporter som den utökade verksamheten skulle ge upphov till medförde att bolagets ansökan inte kunde godtas. Underinstansernas beslut upphävdes och bolagets ansökan avslogs.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-05-16 i mål nr M 227-00, se bilaga A

KLAGANDE

Stockholms kommun

Ombud

Stadsadvokat LB

MOTPARTER

1. Preem Petroleum Aktiebolag, 556072-6911, 115 90 STOCKHOLM

Ombud

Advokat LV

2. Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till hantering av petroleumprodukter vid Loudden i Stockholms kommun

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och Länsstyrelsens i Stockholms län beslut samt avslår Preem Petroleum Aktiebolags ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till hantering av petroleumprodukter vid Loudden.

_________________________

YRKANDEN MM I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Stockholms kommun har yrkat att Miljööverdomstolen med upphävande av underinstansernas avgöranden avslår Preem Petroleum Aktiebolags ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid Loudden i Stockholms hamn.

Preem Petroleum Aktiebolag (bolaget) har bestritt ändring.

Länsstyrelsen i Stockholms län har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan muntlig förhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLANDE AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Stockholms kommun

En utökad verksamhet vid Loudden enligt bolagets ansökan skulle medföra en ökning av tankbilstransporterna i Stockholms innerstad med ca 50 procent. Detta är en väsentlig ökning av antalet tunga och farliga transporter i innerstaden, vilket även innebär en väsentligt ökad risk för allvarliga olyckor. Säkerhetsaspekter ska beaktas vid tillämpning av miljöskyddslagen (1969:387). Miljödomstolen har vid sin tillåtlighetsprövning inte beaktat risken för och konsekvenserna av en tankbilsolycka i Stockholms innerstad. Risken för och konsekvenserna av en sådan olycka, tillsammans med övriga störningar som transporterna till och från Loudden kommer att ge upphov till, är så allvarliga och betydande att lokaliseringen till Loudden inte kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

Kommunen har för miljödomstolen redovisat nya alternativ till en lokalisering vid Loudden, bl.a. att transportera flygbränsle med tåg från Gävle till Brista och därifrån genom pipeline till Arlanda. Dessa nya alternativ medför att bolagets lokaliseringsutredning inte längre är relevant i alla delar. Kommunen har också förklarat sig beredd att bidra till kostnaderna för att möjliggöra de nya alternativen. Lokaliseringen av den ansökta verksamheten till Loudden är inte förenlig med i 4 § miljöskyddslagen och därför inte tillåtlig.

Bolaget

Överföringen av produkthantering från Finnberget till Loudden innebär i ett Stockholmsperspektiv en miljöfördel. En övergripande miljömässig och regional avvägning kan göras först när alternativa försörjningsvägar för drivmedel och bränslen till kunderna i Stockholmsområdet kan jämföras. Oaktat vad kommunen anfört finns ännu inte några färdiga alternativ. Det är uppenbart att den framtida försörjningen av Stockholmsområdet bör och måste lösas genom samordning mellan dels det allmänna, dels samtliga på marknaden aktiva oljebolag. Det är ur företagsekonomisk synpunkt samt från konkurrenssynpunkt inte rimligt att ett enskilt företag får sin verksamhet beskuren innan rimliga alternativa branschgemensamma försörjningsvägar tillskapats. Övriga verksamhetsutövare inom Loudden kommer senast år 2004 att ansöka om tillståndsprövning av sina verksamheter. Vid den tiden kan också utredningsarbetet rörande alternativa lokaliseringar ytterligare ha klarnat. Mot den bakgrunden är bolagets tidsbegränsade tillstånd såväl skäligt som välmotiverat.

Bolagets utökade verksamhet medför att trafiken ökar med cirka 130 fordonsrörelser per dag. Denna trafikökning bör jämföras med den totala tunga trafiken på Valhallavägen som uppgår till 3 500 fordon per dygn. Den totala trafiken är beräknad till 46 000 - 52 000 fordon per dygn. Trafikökningen till följd av bolagets ansökan kan rimligen inte utgöra något hinder mot den ansökta verksamheten med tidsbegränsat tillstånd. Kommunen har anfört att säkerheten kring transporter av drivmedel och bränslen ger övrigt att önska. Omständigheter av detta slag skall emellertid inte beaktas vid prövning enligt miljöskyddslagen. Det är en fråga för den lokala väghållaren och brandmyndigheten och inte en fråga som skall vara avgörande för nu aktuell prövning enligt miljöskyddslagen.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Ökningen av de lokala olägenheter som transporterna från bolagets sökta verksamhet kan komma att ge upphov till är inte sådana att det innebär att den sökta verksamheten inte är tillåtlig på den föreslagna platsen. Den av bolaget planerade verksamheten i Loudden ger regionala fördelar ur såväl miljösynpunkt som resurshushållningssynpunkt och är tillåtlig på den sökta platsen. Tillståndet skall dock tidsbegränsas för att ge såväl bolaget som Stockholms kommun tillräcklig handlingsfrihet.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Vid lokaliseringsprövningen enligt 4 § miljöskyddslagen (1969:387) skall en allsidig bedömning göras av den föreslagna platsens lämplighet, varvid bl.a. transporternas inverkan på omgivningen skall beaktas. Bolaget har i sin lokaliseringsutredning jämfört Loudden med fyra andra platser, däribland Södertälje och Nynäshamn. Vid denna jämförelse har Loudden ansetts ha de sämsta transportvägarna, både vid land- och sjötransport. Detta med hänsyn till att landtransporterna från Loudden passerar bl.a. Valhallavägen och att sjötransporterna går genom känslig skärgårdsmiljö.

Ett bifall till bolagets ansökan innebär att bolagets hantering av petroleumprodukter vid Loudden nästan fyrdubblas och mängden petroleumprodukter som bolaget har att transportera från Loudden ökar i motsvarande mån. Detta innebär också en betydande ökning totalt sett av antalet tankbilstransporter som från Loudden passerar bl.a. Valhallavägen. Även om risken för en olycka bedöms som liten kan konsekvenserna av en olycka på Valhallavägen med intilliggande storstadsbebyggelse och nedgångar till tunnelbanan bli mycket allvarlig. Stockholms brandförsvar har i miljödomstolen anfört att varje ökning av transporterna innebär en ökad risk för olyckor och att brandförsvaret inte är dimensionerat för olyckor som kan inträffa vid transporter av petroleumprodukter.

För bolaget innebär en lokalisering till Loudden fördelar från kostnadssynpunkt eftersom bolaget vid Loudden kan utnyttja befintliga anläggningar och inte behöver investera i nya fordon eller omlastningsdepåer. Vidare förkortas transportsträckorna till bolagets kunder betydligt.

Vid en samlad bedömning finner dock Miljööverdomstolen att antalet transporter som den utökade verksamheten vid Loudden skulle ge upphov till medför att bolagets ansökan om tillstånd till hantering av 818 000 ton petroleumprodukter vid Loudden inte kan godtas. Detta ställningstagande innebär inte att Miljööverdomstolen tagit ställning till tillåtligheten av den befintliga verksamheten. Kommunens överklagande skall alltså bifallas och bolagets ansökan avslås.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Rose Thorsén, referent, miljörådet Sven Bengtsson och kammarrättsassessorn Malin Larsson. Enhälligt.