MÖD 2007:53

Talerätt för granne med obebyggd tomt ----- En person som ägde en fastighet 1 km från ett bolags anläggningar överklagade bolagets tillstånd till förbränningsanläggning. Hans fastighet var obebyggd men taxerad som småhusmark och omfattades enligt hans uppgift av en stadsplan enligt vilken det fanns en byggrätt. Miljödomstolens dom ansågs mot denna bakgrund angå honom på ett sådant sätt att han hade rätt att överklaga domen. Miljööverdomstolen avslog yrkandet om avvisning.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Lars Hydén, hovrättsrådet Henrik Runeson och tf. hovrättsassessorn David Törngren, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

T.B.

Ombud: advokaten U.J. och jur. kand. C.H.

MOTPART

Västerbergslagens Energi AB, 556565-6856, Box 860, 771 28 Ludvika

Ombud: M-L.O.

SAKEN

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken; nu fråga om talerätt och inhibition

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-06-20 i mål nr M 1724-07

_____________

T.B. har yrkat att verkställighetsförordnandet i miljödomstolens dom ska upphävas beträffande tillståndet att behandla (krossa/flisa), lagra och förbränna träavfall som härrör från bygg- och rivningsverksamhet och därmed jämförbart avfall samt motsvarande hantering av kreosotimpregnerat trä.

Västerbergslagens Energi AB har yrkat att Miljööverdomstolen ska avvisa överklagandet eftersom T.B. saknar talerätt.

Parterna har bestritt varandras yrkanden.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2007-10-29)

1. T.B. äger fastigheten XX 2 som är belägen ca 1 km från bolagets anläggning. Fastigheten är obebyggd men taxerad som småhusmark. Fastigheten omfattas, enligt T.B., av en stadsplan enligt vilken det finns en byggrätt. Miljödomstolens dom får mot denna bakgrund anses angå honom på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga domen. Miljööverdomstolen avslår därför yrkandet om avvisning.

2. Det finns inte skäl att inhibera verkställighetsförordnandet. Miljööverdomstolen avslår därför inhibitionsyrkandet.

Beslutet får överklagas endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut i målet.

David Törngren

Protokollet uppvisat/