MÖD 2007:7

Ansökan om utdömande av vite-----En fastighetsägare ansågs inte vara rätt adressat för ett föreläggande om att minska störningar av musik från en hyreslägenhet eftersom denne varken hade faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet såsom det var utformat. Föreläggandet borde ha riktats mot den eller de hyresgäster som orsakat störningarna. Miljööverdomstolen dömde inte ut vitet utan ogillade ansökan.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 16 augusti 2006 i mål nr M 1248-06, se bilaga A

KLAGANDE

S.B.

MOTPART

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun, Box 153, 301 05 Halmstad

SAKEN

Ansökan om utdömande av vite

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och ogillar Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Halmstads kommun yrkande om utdömande av vite

____________________

YRKANDEN M. M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

S.B. har, som hans talan får förstås, yrkat att Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Halmstads kommun (nämnden) ansökan skall lämnas utan bifall och som grund anfört bland annat att föreläggandet inte bort riktats mot honom.

Nämnden har bestritt ändring och anfört bland annat att föreläggandet riktats mot S.B. eftersom det varit flera olika hyresgäster som spelat musik under de senaste åren och huset haft hög omsättning av hyresgäster.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 2 § lagen (1985:206) om viten får vite inte föreläggas om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. I mål om utdömande av vite ankommer det på domstolen att göra en laglighetsprövning, däribland att pröva om vitesföreläggandet uppfyller kraven i nämnda bestämmelse (se prop. 1984/85:96 s. 56).

I förevarande fall har fastighetsägaren varken haft faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet såsom detta formulerats. Ett föreläggande som det utfärdade kan knappast riktas mot någon annan än den eller de hyresgäster som orsakar störningarna. Enligt den praxis som utvecklats före viteslagens tid, och som i nu aktuell del fortfarande har relevans, ansågs också att föreläggande eller förbud borde riktas mot nyttjanderättsinnehavaren om föreskrifterna gällde förhållandet till grannar (se Rune Lavin, Vitesföreläggandets adressat, 1975, s. 59). Mot bakgrund av det anförda bör det förelagda vitet inte dömas ut och nämndens ansökan skall därför ogillas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2007-02-16.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Henrik Runeson och Liselotte Rågmark samt adjungerade ledamoten Gregor Holmgren, referent. Enhälligt.

______________________________________

BILAGA A

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDE

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads kommun

Box 153

301 05 HALMSTAD

MOTPART

S.B.

SAKEN

Ansökan om utdömande av vite

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen förpliktar S.B. att till staten utge förelagt vite om tiotusen (10 000) kronor.

_____________

BAKGRUND

Målet gäller utdömande av vite som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad kommun (nämnden) förelade S.B. i beslut den 2 november 2005. B. förelades att;

1. ordna så att ljud från fastigheten X 3 på X-gatan X inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostadshus än

- 50 dB(A), vardagar, måndag-fredag kl 07.00-18.00

- 45 dB(A), söndag och helgdag 07.00-18.00 samt kvällstid kl 18.00-22.00

- 40 dB(A) kl 22.00-07.00

2. ordna så att ljud från fastigheten X 3 på X-gatan X inte ger upphov till högre momentana ljudnivåer vid närmaste bostadshus än

- 55 dB(A) nattetid, kl 22.00-07.00

Föreläggandet i punkt 1 och 2 förenades med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje påbörjad vecka som miljö- och hälsoskyddskontoret kan konstatera att föreläggandet bryts. B. delgavs föreläggandet den 27 november 2005

YRKANDEN M.M.

Nämnden har yrkat att B. skall förpliktas att betala vite om 10 000 kronor för vecka 17, april 2006. Som grund har anförts bl.a. följande. B. har inte ordnat så att ljud från fastigheten X 3 på X-gatan inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmsta bostadshus än förelagda värden. Två ljudnivåmätningar utfördes den 29 april 2006, dels klockan 22.45 - 22.48, dels klockan 23.10 - 23.13. Mätningarna gjordes vid närmsta hus på Y-gatan när musik spelades i huset på X-gatan X. De värden som uppmättes var 48 dBA respektive 46 dBA.

B. har bestritt yrkandet och som grund anfört bl.a. följande. Hyresgästen F.B. har fått breven angående klagomål om störande och hög musik på nätterna i cirka ett och ett halvt års tid. Han har även upplysts om att han kan bli vräkt om han inte slutar spela hög musik. Hyreshuset består av åtta små lägenheter och vid kontroll med övriga hyresgäster har inga klagomål framförts.

DOMSKÄL

Några skäl att ifrågasätta tillförlitligheten hos de ljudnivåmätningar som nämnden utfört den 29 april 2006 och som åberopats av nämnden i målet finns inte. Mätningarna visar att ljudnivån från fastigheten X 3 på X-gatan X, överskred punkten 1 i nämndens föreläggande från den 2 november 2005. Förutsättningar att döma ut det av nämnden förelagda vitet föreligger således. Några skäl att jämka beloppet har inte framkommit och nämndens ansökan skall därmed bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Formulär G)

Överklagande från sökanden senast den 6 september 2006.

Överklagande från motpart inom tre veckor från delgivning av domen.

Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Claes Kristensson

__________

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Claes Kristensson och miljörådet Roger Carlsson Ödmark. Föredragande har varit beredningsjuristen Jenny Fransson.