MÖD 2008:12

Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd en fastighetsägare vid vite om 40 000 kr att släppa ut avloppsvatten från sin fastighet. Fastighetsägaren ansökte då omgående hos nämnden om tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. Tillstånd meddelades. Miljönämnden ansökte om utdömande av vitet när den nya avloppsanläggning inte var påbörjad på utsatt tid. Fastighetsägaren hade dock i god tid anlitat en entreprenör för utförandet. Med hänsyn härtill och till vad klaganden anfört om svårigheterna att få åtgärderna utförda i tid samt att avloppsanläggningen färdigställts kort efter det att medgiven tid gått ut fann Miljööverdomstolen att det förelåg särskilda skäl att jämka vitet till 10 000 kr. Den omständigheten att fastighetsägaren, enligt egen utsago, vidtagit försiktighetsåtgärder för att förhindra utsläpp som på något vis skulle kunna skada miljön ansågs inte befria honom från ansvar.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-12-14 i mål nr M 2979-07, se bilaga A

KLAGANDE

Myndighetsnämnden i Ystads kommun, 271 80 Ystad

MOTPART

M.Å.

SAKEN

Utdömande av vite

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Med ändring av miljödomstolens dom förpliktar Miljööverdomstolen M.Å. att till staten utge 10 000 kr av det vite som förelagts honom enligt Myndighetsnämndens i Ystads kommun beslut den 19 december 2006, diarienummer 2006.2188-AVLE.

___________________

YRKANDE I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Myndighetsnämnden i Ystads kommun (nedan kallad nämnden) har yrkat att det vite som förelagts M.Å., eller i vart fall ett jämkat vite, ska dömas ut.

M.Å. har bestritt utdömande av vitet.

UTVECKLANDE AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Nämnden har anfört följande.

Nämnden fattade den 19 december 2006 beslut om förbud med vite att från sex månader efter delgivning släppa ut avloppsvatten från M.Å:s fastighet X 17:1 som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Den 15 januari 2007 ansökte M.Å. om tillstånd att inrätta en avloppsanordning. Tillstånd meddelades den 16 januari 2007. Den 28 augusti 2007 skickade nämnden ut en förfrågan om avloppsanläggningen var åtgärdad. M.Å. uppgav per telefon att avloppsanläggningen inte var utförd på grund av tidsbrist. Efter överenskommelse mellan miljöavdelningen och M.Å. lämnades anstånd med färdigställandet till den 15 oktober 2007. Vid kontroll den 25 oktober 2007 var arbetet med anläggningen inte påbörjad. Det har inte någon gång under ärendet framkommit att fastigheten inte varit bebodd eller att avloppsanläggningen inte använts. Eftersom anläggningen trots allt är åtgärdad och förbudet undanröjt bör vitet jämkas.

M.Å. har anfört följande.

Man måste kunna förlita sig på att den entreprenör som anlitas ska kunna slutföra sitt uppdrag i tid. Eftersom det upprättats en fungerande kommunikation med miljöinspektören trodde han att situationen skulle lösa sig inom tidsramen. På grund av överhettning inom bygg- och entreprenadsektorn, som är särskilt påtaglig i södra Skåne, blev avloppsanläggningen försenad med cirka 14 dagar. När det stod klart att avloppsanläggningen inte blev färdig inom den överenskomna tiden vidtog han stora försiktighetsåtgärder för att förhindra utsläpp som på något vis skulle skada miljön.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Nämnden har förbjudit M.Å. vid vite att från sex månader efter delgivning släppa ut avloppsvatten från sin fastighet som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Föreläggandet har vunnit laga kraft. Det får anses klarlagt att M.Å. inte iakttagit förbudet. Förutsättningarna för att döma ut vitet är därför uppfyllda.

Ett förelagt vite kan dock jämkas om det finns särskilda skäl. Av handlingarna framgår att M.Å. i god tid anlitat en entreprenör för utförandet. Med hänsyn till vad M.Å. anfört om svårigheterna att få åtgärderna utförda i tid samt att avloppsanläggningen färdigställts kort efter det att medgiven tid gått ut anser Miljööverdomstolen att det föreligger sådana särskilda skäl att förelagt vite kan jämkas. Miljööverdomstolen finner att vitet bör jämkas till 10 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2008-06-03.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Rose Thorsén och Peder Munck, referent, samt hovrättsassessorn Anita Seveborg och tf. hovrättsassessorn Henrik Nilsson. Enhälligt.

Henrik Nilsson har inte deltagit i beslutet om prövningstillstånd.

________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDE

Ystads kommun, myndighetsnämnden

271 80 Ystad

MOTPART

SAKEN

Utdömande av vite

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av det förelagda vitet.

_____________

BAKGRUND

Myndighetsnämnden i Ystads kommun förbjöd i beslut den 19 december 2006 MÅ, vid äventyr av vite om 40 000 kr, att 6 månader efter delgivning av beslutet släppa ut spillvatten från WC eller BDT från fastigheten X X 17:1, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. MÅ delgavs Myndighetsnämndens beslut den 7 januari 2007. Beslutet vann laga kraft.

YRKANDEN M.M.

Myndighetsnämnden har ansökt om utdömande av det förelagda vitet om 40 000 kr. Till stöd för sin talan har myndighetsnämnden anfört i huvudsak följande.

Myndighetsnämnden inventerade den 19 oktober 2005 avloppsanläggningen på fastigheten X X 17:1 och konstaterade då att anläggningen saknade längre gående rening än slamavskiljning. Fastighetsägaren, MÅ, uppmanades i råd den 1 december 2005 att åtgärda avloppsanläggningen och att inkomma med ansökan och åtgärdsförslag senast den 30 maj 2006. Då rådet inte följdes informerades MÅ den 11 september 2006 att ärendet skulle komma att tas upp i Myndighetsnämnden för beslut om vite. I beslut den 19 december 2006 förbjöds MÅ, vid äventyr av vite om 40 000 kr, att 6 månader efter delgivning av beslutet släppa ut spillvatten från WC eller BDT från fastigheten X X 17:1, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. MÅ delgavs Myndighetsnämndens beslut den 7 januari 2007. Den 15 januari 2007 inkom MÅ till nämnden med en ansökan om att inrätta erforderlig avloppsanläggning. Tillstånd meddelades av Myndighetsnämnden den 16 januari. Nämnden skickade den 28 augusti 2007 ut en förfrågan till MÅ om avloppsanläggningen var åtgärdad. MÅ svarade att anläggningen inte var utförd och att detta berodde på tidsbrist. Efter överenskommelse mellan miljöavdelningen och fastighetsägaren gavs tidsfrist fram till den 15 oktober för att färdigställa anläggningen. Vid kontroll den 25 oktober 2007 hade arbetena för att färdigställa anläggningen inte påbörjats.

MÅ har i yttrande över ansökan yrkat i första hand att utdömande av vitet skall undanröjas på grund av diverse tveksamma yttranden/löften från miljöinspektören samt att anläggningen blev färdigställd så snart detta var möjligt för entreprenören. Alternativt har yrkats att vitet starkt reduceras. MÅ har till stöd för sina yrkanden anfört i huvudsak följande.

Det är riktigt att miljöinventering har utförts på fastigheten X 17:1 och att han som fastighetsägare fick råd och rekommendationer om hur rening av avloppsvatten skulle ske. Uppdraget att installera nya avloppsanordningar gavs genast till en entreprenör. Detta skulle dock visa sig dra ut på tiden då entreprenören pga. av tidsbrist inte kunde påbörja arbetet. När miljöinspektören den 28 augusti 2007 utsände en förfrågan överlämnades denna till entreprenören som i sin tur via telefon gjorde en överenskommelse med miljöinspektören. Han var som fastighetsägare inte inblandad i denna process, vilket felaktigt har anförts av miljöinspektören. Denne fick enligt utsaga av entreprenören ett löfte om att anläggningen skulle vara klar före slutet av oktober 2007 varvid miljöinspektören lovade att vänta med att överlämna ansökan om utdömande av vite. Om miljöinspektören har kontrollerat om anläggningen varit klar den 25 oktober 2007 kan han som fastighetsägare inte uttala sig om eftersom miljöinspektören vid detta tillfälle ej givit sig till känna. Anläggningen installerades och färdigställdes den 3-4 november 2007. Miljöinspektören har under vecka 45 varit ute på fastigheten och godkänt anläggningen.

Myndighetsnämnden har i yttrande över MÅs skrivelse anfört att nämnden inte har något ytterligare att anföra och att nämnden vidhåller tidigare lämnade uppgifter.

DOMSKÄL

Det till grund för myndighetsnämndens yrkande om utdömande av vitet liggande beslutet innefattar ett förbud för MÅ att släppa ut spillvatten från WC eller BDT som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Det är således inte fråga om ett föreläggande att inrätta erforderlig avloppsanläggning av det slag som nämnden lämnat tillstånd till.

Myndighetsnämnden åberopar i sin ansökan om utdömande av vitet det förhållandet att MÅ inte färdigställt den tillståndsgivna avloppsreningsanläggningen inom avtalad tid. Denna åtgärd omfattas dock inte av något vitesföreläggande från myndighetsnämnden. Med hänsyn härtill samt då det varken påståtts eller utretts att det efter den 15 oktober 2007 faktiskt förekommit utsläpp av avloppsvatten i strid mot nämndens föreläggande den 19 december 2006 skall myndighetsnämndens ansökan om utdömande av vitet avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

Överklagande senast den 4 januari 2008. Prövningstillstånd krävs.

Jonny Boo Roger Ödmark

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonny Boo och miljörådet Roger Ödmark. Målet har handlagts av beredningsjuristen Anna Öhman.