MÖD 2008:19

Utdömande av vite ----- Talan om utdömande av löpande vite om 20 000 kr per månad hade väckts först elva månader efter det att verksamheten skulle ha upphört. Miljööverdomstolen fann att vid föreläggande förenade med löpande viten bör beslutsmyndigheten inte låta alltför många perioder förflyta, innan saken förs vidare till domstol, annars finns det en risk att den enskilde får föreställningen att underlåtenheten att följa föreläggandet inte är särskilt allvarlig. Vitet sattes ned till 100 000 kr från ansökta 200 000 kr.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätt, miljödomstolens dom 2008-01-11 i mål M 1853-07, se bilaga A

KLAGANDE

S.S.B.

MOTPART

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun

Skogsbovägen 9

134 81 Gustavsberg

SAKEN

Utdömande av vite

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens domslut förpliktas S.S.B. att utge vite om

100 000 kr.

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

S.S.B. har överklagat miljödomstolens dom och har - som hon får uppfattas - ifrågasatt dels om förutsättningar finns att döma ut vite, dels storleken av det belopp hon förpliktats betala. Hon har som skäl för detta bl.a. anfört att hon anser att det är fråga om ett grannbråk, att hon inte ägt hundarna sedan den 1 juli 2005, att hundarna inte längre finns på fastigheten samt att hennes psykiska och fysiska hälsotillstånd är dåligt.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun (nämnden) har bestritt ändring.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av handlingarna i målet framgår att S.S.B. den 15 juni 2004 av nämnden förelades att vid ett löpande vite om 20 000 kr per månad snarast och senast tre månader efter delfående av beslutet upphöra med all hundhållning på fastigheten X 1:58. Nämnden har därefter den 22 juni 2006 inkommit med begäran till miljödomstolen om utdömande av vitet för perioden från och med den 22 juli 2005 till och med den 24 maj 2006.

Som miljödomstolen har konstaterat är vitesföreläggandet lagligen grundat och har vunnit laga kraft. Det är även klarlagt att föreläggandet under den aktuella tiden inte efterföljts och inget har framkommit som tyder på att S.S.B. inte i rätt tid kunnat fullgöra vad som ålagts henne. Skäl finns sammantaget att döma ut vite även om hundhållningen på fastigheten upphört före miljödomstolens dom.

Ett förelagt vite får dock med stöd av 9 § första stycket i lag (1985:206) om viten jämkas om särskilda skäl finns. Talan om vitets utdömande har i nu aktuellt fall väckts först elva månader efter det att S.S.B. skulle ha upphört med hundhållningen enligt vitesföreläggandet. Jämkning har i praxis förekommit bl.a. när vitet sammantaget uppgår till ett alltför högt belopp. Vid förelägganden förenade med löpande viten bör beslutsmyndigheten inte låta alltför många perioder förflyta, innan saken förs vidare till domstol. Detta är även motiverat då myndighetens underlåtenhet att påkalla utdömande av vitet annars kan inge den enskilde föreställningen att underlåtenheten att följa föreläggandet inte är särskilt allvarlig. Vid en samlad bedömning finner Miljööverdomstolen att skäl finns att sätta ned det utdömda vitet till

100 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2008-06-09

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Liselotte Rågmark samt tf. hovrättsassessorerna Anna-Karin Larsson, referent, och Henrik Nilsson. Enhälligt.

_________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLENS DOM

SÖKANDE

Värmdö kommun

Bygg-. miljö- och hälsoskyddsnämnden

134 81 Gustavsberg

MOTPART

S.S.B.

SAKEN

Utdömande av vite

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen förpliktar S.S.B. att utge vite om tvåhundratusen (200 000) kr.

_____________

BAKGRUND

Miljö- och byggnämnden i Värmdö kommun (nämnden) beslutade den 12 november 2002 att hundavel inte fick bedrivas på fastigheten X 1:58. Den 15 juni 2004 beslutade nämnden, med stöd av 26 kap.9 och 14 §§miljöbalken, att förbjuda hållande av hundar på fastigheten X 1:58 och vid löpande vite om 20 000 kr per månad förelägga S.S.B. att snarast och senast tre månader efter delfående av nämndens beslut upphöra med all hundhållning på fastigheten. Föreläggandet delgavs S.S.B. den 21 april 2005 och har inte överklagats.

YRKANDEN M. M.

Nämnden har ansökt hos miljödomstolen om utdömande av det löpande vitet om 20 000 kr per månad från och med den 22 juli 2005 till och med den 24 maj 2006. Som grund för sitt yrkande har nämnden angett att S.S.B. inte efterkommit föreläggandet genom att upphöra med hundhållning på den aktuella fastigheten.

Miljödomstolen har förelagt S.S.B. att yttra sig över ansökan. Föreläggandet har delgetts henne men hon har inte hörts av.

DOMSKÄL

Miljödomstolen finner att föreläggandet är lagligen grundat och konstaterar att det har vunnit laga kraft. Av handlingarna i målet framgår att företrädare för kommunen besökt den aktuella fastigheten den 3 oktober 2005, 28 februari 2006 och 24 maj 2006 varvid konstaterades att hundar alltjämt hölls på fastigheten. Mot bakgrund av detta finner miljödomstolen klarlagt att föreläggandet inte har följts. Det har inte framkommit skäl att anta att S.S.B. inte haft möjlighet att efterkomma föreläggandet. Något skäl mot att döma ut eller för att jämka vitet har inte framkommit. Nämndens ansökan om utdömande av vite skall därför bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MD 6)

Överklagande från sökanden senast den 1 februari 2008.

Överklagande från motparten inom tre veckor från delgivning av domen.

Överklagande skall ges in till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

Ylva Osvald Lars Berggren

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Ylva Osvald och miljörådet Lars Berggren. Föredragande har varit beredningsjuristen Kristina Dreijer.