MÖD 2008:21

Föreläggande att inge ansökan om godkännande av vidtagna åtgärder ----- En länsstyrelse har, såsom tillsynsmyndighet, ansetts ha rättsligt stöd enligt 26 kap. 1 och 9 §§ miljöbalken (MB) att förelägga en verksamhetsutövare, som enligt 11 kap. 16 § MB utan föregående tillstånd vidtagit åtgärder i ett vattenområde, att i efterhand ansöka om godkännande avseende vidtagna åtgärder.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-05-09 i mål nr M 842-07, se bilaga

KLAGANDE

1. Länsstyrelsen i Gävleborgs län

801 70 Gävle

2. Tallåsens Laxodling AB

Ombud: W.J.

MOTPART

Ljusdals kommun

Ombud: Advokat J.A.N.

SAKEN

Föreläggande att inge ansökan om godkännande av åtgärder

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslut den 16 mars 2007 i ärende nr 535-2274-07, dock att tidpunkten för när ansökan om godkännande av åtgärder senast ska lämnas in bestäms till den 1 maj 2008

____________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen och Tallåsens Laxodling AB har yrkat att Miljööverdomstolen ska fastställa Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut den 16 mars 2007 i ärende nr 535-2274-07.

Ljusdals kommun har bestritt ändring och ifrågasatt om Tallåsens Laxodling AB är sakägare i målet.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen

Det faktum att det saknas en uttrycklig regel i 11 kap.miljöbalken om tillsynsmyndighetens rätt att förelägga en verksamhetsutövare om att söka tillstånd är enligt länsstyrelsens bedömning inte avgörande, då rätten att meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas tydligt finns angiven i 26 kap. 9 § miljöbalken. Denna bestämmelse beträffande möjligheten att meddela föreläggande och förbud gäller enligt förarbetena all verksamhet som omfattas av miljöbalken.

Tröskeldammen har en tydlig inverkan på vattenförhållandena uppströms och påverkar därmed såväl enskilda som allmänna intressen inom dämningsområdet. Anläggandet av tröskeldammen ryms inte inom undantagsbestämmelsen i 11 kap. 12 § miljöbalken. I det fall en verksamhetsutövare inte inom rimlig tid ansöker om godkännande av uppenbart tillståndspliktiga åtgärder i efterhand enligt 11 kap. 16 § miljöbalken får länsstyrelsen, enligt sitt uppdrag i 26 kap. 1 § miljöbalken, förelägga denne om att ansöka om ett godkännande.

Tallåsens Laxodling AB har huvudsakligen framfört samma skäl för ändring av miljödomstolens dom som länsstyrelsen.

Ljusdals kommun

Miljödomstolens bedömning av de lagliga förutsättningarna för länsstyrelsens föreläggande är korrekt och välgrundad. Någon större avvikelse jämfört med förhållandena med den ursprungliga dammen intakt föreligger inte. Kommunen har dock förståelse för de problem som kan uppstå för Tallåsens Laxodling AB:s verksamhet och strävar efter en snabb lösning. Kommunen agerar i samråd med Kammarkollegiet för att ansöka om utrivning av dammen och i samband därmed en lagligförklaring av provisoriska åtgärder.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen bedömer att Tallåsens Laxodling AB är berört på sådant sätt att bolaget har rätt att föra talan.

Av 11 kap. 16 § miljöbalken framgår att de arbeten som omfattas av bestämmelsen är undantagna från den tillståndsplikt som annars gäller enligt 11 kapitlet miljöbalken i dess lydelse före den 15 maj 2007. Av samma paragraf framgår också att en ansökan om godkännande av arbetena skall göras snarast möjligt.

Länsstyrelsen har på grund av sin tillsynsplikt en skyldighet att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och detta gäller all verksamhet som omfattas av miljöbalken (26 kap.1 och 9 §§miljöbalken).

Den provisoriska tröskeldammen har uppförts drygt två år innan länsstyrelsen fattade sitt beslut om att förelägga dammägarna att inge en ansökan om godkännande. Miljööverdomstolen finner att den tiden mer än väl går utöver vad som omfattas av begreppet snarast möjligt. Länsstyrelsens föreläggande har rättsligt stöd och varit påkallat av de rådande omständigheterna. Vad kommunen har anfört i Miljööverdomstolen ändrar inte den bedömningen. Miljödomstolens dom ska därför upphävas och länsstyrelsens föreläggande fastställas; dock att tidpunkten för när ansökan ska ha lämnats bör flyttas fram.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Henrik Runeson, referent, och Liselotte Rågmark samt kammarrättsassessorn Kristina Jonsson. Enhälligt.

______________________________________

BILAGA

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

PARTER

Klagande

Ljusdals kommun

827 80 Ljusdal

Ombud: Advokat J.A.N

Motpart

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

801 70 Gävle

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut den 16 mars 2007 i ärende nr 535-2274-07, se bilaga 1.

SAKEN

Föreläggande att inge ansökan om godkännande av åtgärder som vidtagits vid Kvarndammen i Tallåsen, Ljusdals kommun

_____________

DOMSLUT

Med bifall till överklagandet upphäver miljödomstolen länsstyrelsens beslut.

_____________

YRKANDEN M.M.

Ljusdals kommun (kommunen) yrkar i första hand att miljödomstolen skall upphäva länsstyrelsens beslut och i andra hand att beslutet skall ändras på så sätt att kommunen föreläggs att närmare utreda tröskeldammens inverkan på vattenförhållandena i dess närområde. Vidare yrkas, för det fall att länsstyrelsens beslut ej upphävs, att tiden för fullgörande av föreläggandet skall förlängas till i vart fall utgången av september 2007.

Länsstyrelsen har bestritt ändring i sak men medgivit att tiden för fullgörande av förelagd åtgärd må framskjutas till senast den 31 maj 2007.

UTVECKLING AV TALAN

Kommunen har till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Då de faktiska effekterna av den provisoriska dammen för närvarande är väl kända och då en utrivningsansökan förbereds är det olyckligt om en ansökan om lagligförklaring skulle behöva föregå utrivningsmålet. Det är inte heller brådskande att lagligförklara den provisoriska dammen. De faktiska förhållandena är kända eftersom dammen varit i bruk i flera år men en utredning av närliggande bestämmande sektioner och dammens dämningsinverkan i förhållande till dessa behöver ske. Ett föreläggande i nuläget kan därför med fördel rikta sig enbart mot att utreda dessa förhållanden. Denna utredning kan användas i ett kommande kombinerat mål om lagligförklaring/utrivning. Att utrivningsansökan ännu inte kunnat inges till domstolen beror på att byggnadsplanen för området behöver ändras.

Länsstyrelsen har i yttrande anfört i huvudsak följande. Tillståndspliktiga åtgärder får enligt 11 kap. 16 § miljöbalken utföras utan föregående tillstånd om det är nödvändigt för att förebygga en skada. Ansökan om godkännande av arbetena skall dock göras snarast möjligt. Kommunen vill hänskjuta frågan om godkännande av brådskande åtgärder till en planerad framtida ansökan om utrivning av den delvis raserade Kvarndammen men en sådan ansökan planeras dock inte inlämnas innan gällande detaljplan för området ändrats. Frågan om Kvarndammen skall rustas upp eller rivas ut är omstridd i såväl kommunfullmäktige som bland fastighetsägare/sakägare i närområdet. Det finns därför skäl att anta att ett lagakraftvunnet beslut om detaljplaneändring kan dra ut på tiden och därmed ansökan om utrivning av Kvarndammen. Kommunen har haft nära två och ett halvt år på sig att färdigställa en ansökan om godkännande av åtgärderna som vidtogs hösten 2004. Det kan därför inte vara förenligt med bestämmelserna i 11 kap. 16 § miljöbalken att ytterligare fördröja en ansökan i avvaktan på ett framtida ovisst beslut om detaljplaneändring.

DOMSKÄL

Kommunen har i det överklagade beslutet förelagts att inlämna en ansökan till miljödomstolen om godkännande av de åtgärder som vidtagits med stöd av 11 kap. 16 § miljöbalken. Nämnda bestämmelse avser bl.a. tillståndspliktiga ändrings- och lagningsarbeten i vatten. I 24 kap. 1 § miljöbalken anges att med tillstånd avses i det kapitlet även godkännande av arbeten eller åtgärder enligt 11 kap. 16 § miljöbalken. Länsstyrelsens beslut är med hänsyn därtill att bedöma som ett föreläggande rörande tillstånd i efterhand till viss vattenverksamhet. När det gäller miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. 6 § miljöbalken en uttrycklig regel om tillsynsmyndighets rätt att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Någon motsvarande bestämmelse i miljöbalken avseende vattenverksamhet finns däremot inte. Vid sådant förhållande finner miljödomstolen att länsstyrelsen, i brist på författningsstöd, saknat rätt att utfärda föreläggandet. Detta skall därför upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se överklagandehänvisning.

Överklagande skall ges in till Östersunds tingsrätt, miljödomstolen, senast den 30 maj 2007 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Göran Simonsson

__________

I domstolens avgörande (enhälligt) har deltagit rådmannen Göran Simonsson och miljörådet Lars Fors. Föredragande har varit beredningsjuristen Johan Stenberg.