MÖD 2008:34

Tillstånd till djurhållning ----- I överensstämmelse med fast praxis vid utformningen av villkor vid tillståndpliktiga anläggningar för miljöfarliga verksamheter fann Miljööverdomstolen att en gödselbrunns lagringskapacitet ska dimensioneras efter det antal djurenheter som tillståndet omfattar och inte till det antal djurenheter som faktiskt finns vid varje tillfälle.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-03-28 i mål nr M 2515-06, se bilaga

KLAGANDE

Länsstyrelsen i Hallands län

301 86 Halmstad

MOTPART

W.K.

SAKEN

Tillstånd till jordbruk med djurhållning

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar den överklagade domen på så sätt villkor nr 2 a) och b) i det av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län den 21 augusti 2006 fattade beslutet om tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken till djurhållning på fastigheten X 16:4 i Halmstad kommun fastställs.

__________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen i Hallands län har yrkat att Miljööverdomstolen - med upphävande av miljödomstolens dom - ska fastställa villkor nr 2 a) och b) i det av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län den 21 augusti 2006 fattade beslutet om tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken till djurhållning på fastigheten X 16:4 i Halmstad kommun.

W.K. har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i Miljööverdomstolen fört sin talan på huvudsakligen samma sätt som vid miljödomstolen med följande tillägg och förtydliganden.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen delar inte miljödomstolens uppfattning att det inte framkommit någon särskild omständighet i målet som talar för att Statens jordbruksverks generella föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring inte skulle vara tillräcklig. Den aktuella verksamheten bedrivs i ett område som av regeringen förklarats som särskilt föroreningskänsligt, varför det i vissa avseenden är motiverat med längre gående krav än de minimikrav som gäller för alla jordbruksföretag enligt Jordbruksverkets föreskrifter och förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Jordbruksverkets föreskrifter gäller som minimikrav och ska vara skäliga även för de företag som har sämst förutsättningar att uppfylla dem och som dessutom finns i den minst känsliga miljön. En föreskrift hindrar inte tillståndsmyndigheten att i ett enskilt fall skärpa eller precisera kraven med stöd av de allmänna hänsynsreglerna.

Den prövade anläggningen är vidare av sådan storleksordning att den faller under bestämmelserna i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC). Enligt artikel 8 i direktivet ska prövningsmyndigheten meddela tillstånd med villkor som säkerställer att anläggningen uppfyller de krav som ställs i direktivet. Det är således fråga om en anläggningsprövning, vilket också framgår av punkt 01.1-1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anläggningen ska således prövas i sin helhet och den som bedriver verksamheten ska utföra de åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som för den sökta anläggningen behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

W.K.

Länsstyrelsen menar att det finns skäl att ställa längre gående krav på gödsellagringen än vad som anges i de generella föreskrifterna och att lagringskapaciteten ska utökas oavsett om djurproduktionen utökas eller inte. Ett krav på utbyggnad av lagringskapaciteten innan djurhållningen har utökats innebär dock inte någon ökad miljöhänsyn. Även om det är en anläggningsprövning kan skyddsåtgärderna anpassas till den verkliga produktionen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Länsstyrelsen i Hallands län lämnade den 21 augusti 2006 W.K. tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken till jordbruk med befintlig och utökad svinproduktion i stallbyggnader med plats för högst 400 djurenheter, motsvarande ca 2 700 slaktsvinplatser och 350 suggplatser, på fastigheten X 16:4 i Halmstad kommun. Som särskilda villkor för verksamheten föreskrevs bland annat att lagringsutrymmena för fastgödsel, vid separering av gödseln, och flytgödsel, vid traditionell gödselhantering, senast vid en viss senare tidpunkt skulle utökas med minst 1 100 m³ respektive 1 800 m³. Länsstyrelsen dimensionerade lagringskapaciteten efter den tillståndsprövade anläggningens omfattning.

Den i målet aktuella verksamheten är reglerad genom 12 kap.miljöbalken, förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Jordbruksverket har även givit ut allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m.

Den för Miljööverdomstolen avgörande frågan i målet är om lagringsutrymmet för gödsel ska dimensioneras efter tillståndets omfattning eller om antalet djurenheter som vid varje tillfälle faktiskt finns i verksamheten skall vara styrande för lagringsutrymmets storlek. Även om produktionsökningen kommer att ske successivt och oavsett att det finns en generell bestämmelse om lagringskapacitet är det enligt Miljööverdomstolen den maximalt tillåtna produktionskapaciteten vid anläggningen som bör avgöra hur stora lagringsutrymmen för gödsel som ska krävas. Det överensstämmer med den praxis som generellt gäller vid utformning av villkor vid andra tillståndspliktiga anläggningar; kapaciteten hos anläggningen är styrande för dimensioneringen av reningsutrustningar och andra skyddsåtgärder. I förevarande mål ska därför lagringsutrymmena dimensioneras efter 400 djurenheter, vilket är det antal som tillståndet omfattar. Med anledning härav ska lagringsutrymmena för gödsel utökas i den omfattning och vid den tidpunkt som framgår av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 21 augusti 2006. Länsstyrelsen i Hallands läns överklagande ska således bifallas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Sven Bengtsson och hovrättsrådet Karin Kussak samt tf. hovrättsassessorn Henrik Nilsson, referent. Enhälligt

__________________________________

BILAGA

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

W.K.

MOTPART

Länsstyrelsen i Hallands län

301 86 Halmstad

ÖVERKLAGAT BESLUT

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 21 augusti 2006 i ärende nr 551-12939-05, bilaga 1

SAKEN

Tillstånd till jordbruk med djurhållning på fastigheten X 16:4 i Halmstads kommun

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen ändrar det överklagade beslutet på så sätt att i stället för vad miljöprövningsdelegationen föreskrivit som villkor nr 2. a) och b) skall följande villkor för lagringsutrymmen avseende gödsel gälla.

2. Nyuppförda lagringsbehållare för flytgödsel skall förses med fast tak och placeringen skall godkännas av tillsynsmyndigheten.

_____________

BAKGRUND

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län lämnade den 21 augusti 2006 W.K tillstånd till jordbruk med befintlig och utökad svinproduktion i stallbyggnader med plats för högst 400 djurenheter, motsvarande cirka 2 700 slaktsvinsplatser och 350 suggplatser, på fastigheten X 16:4 i Halmstads kommun. Miljöprövningsdelegationen föreskrev bland annat följande villkor för verksamheten.

2. a) Vid separering av gödseln:

skall lagringsutrymmena för fastgödsel utökas med minst 1 100 m3 senast 6 månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.

b) Vid traditionell gödselhantering:

skall lagringsutrymmena för flytgödsel utökas med minst 1 800 m3 senast 6 månader efter det att tillståndet tagits i anspråk. Nyuppförda lagrings behållare för flytgödsel skall förses med fast tak och placeringen skall godkännas av tillsynsmyndigheten.

YRKANDEN M.M.

W.K har yrkat ändring av villkoren 2 a och 2 b på så sätt att villkoren slås samman till ett villkor med lydelsen ”Nyuppförda lagringsbehållare för flytgödsel skall förses med fast tak och placeringen skall godkännas av tillsynsmyndigheten” eller, i andra hand, med lydelsen ”Lagringsutrymmena för fast- respektive flytgödsel skall medge lagring av 10 månaders gödselproduktion oavsett om gödseln separeras eller hanteras på traditionellt sätt. Nyuppförda lagringsbehållare för flytgödsel skall förses med fast tak och placeringen skall godkännas av tillsynsmyndigheten.”

W.K har som grunder för yrkandena anfört i huvudsak följande.

Hur stora lagringsbehållare som krävs behöver inte regleras i tillståndsvillkoren, eftersom det inte är någon avvikelse från gällande lagkrav. Eftersom tillståndet gäller både befintlig produktion och en utökning, kommer det att tas i anspråk även om det inte sker någon ökning av produktionen. Att då kräva utökade lagringsbehållare och i tillståndsvillkoret specificera både volymen och tidpunkten då lagringskapaciteten skall utökas kommer att medföra att vi tvingas bygga lagringsbehållare som vi inte har något behov av. Det kan också bli så att den befintliga produktionen minskar i förhållande till det som angavs i ansökan. För tillfället renoveras flera slaktsvinsavdelningar och endast cirka 1 500 slaktsvinsplatser används. Beslut har också tagits att stänga ytterligare en avdelning och inte ersätta den med några nya platser. Det betyder att det inte kommer att finnas så stora gödselmängder den kommande vintern. Inom djurproduktionen är förhållandena aldrig statiska och det är därför olyckligt att länsstyrelsen kräver en exakt volym på lagringsbehållarna och dessutom anger en exakt tidpunkt då de skall utökas. Det finns ingen miljönytta i att kräva en utökad lagringskapacitet innan det finns någon gödsel att lagra. Det medför bara kostnader för lantbrukaren.

Länsstyrelsen i Hallands län har inte funnit skäl att ompröva beslutet till följd av överklagandet.

DOMSKÄL

Den aktuella verksamheten är tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso- skydd. Vid tillståndsprövningen skall bland annat de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken beaktas. Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skydds- åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. I paragrafens andra stycke anges att dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Verksamheten är även reglerad genom 12 kap.miljöbalken och genom förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Statens jordbruksverks föreskrift (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Jordbruksverket har även givit ut allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m.

Enligt Jordbruksverkets allmänna råd om lagringskapacitet för stallgödsel bör lagringsutrymmena åtminstone vara så stora att gödseln kan lagras under perioder och väderleksförhållanden då spridning är förbjuden eller är olämplig eller till dess gödseln kan tas om hand på annat sätt. Enligt 6 § förordningen om miljöhänsyn i jordbruket skall därvid jordbruksföretag i Hallands län med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under tio månader vid annan djurhållning än sådan som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter.

Det föreligger således en generell bestämmelse om lagringskapacitet för stallgödsel, som skall åtlydas vid varje givet tillfälle och där en exakt beräkning kan göras utifrån antalet djurenheter. Det har inte framkommit någon särskild omständighet som talar för att denna bestämmelse inte skulle vara tillräcklig. Miljödomstolen finner därför att det saknas anledning att med slutliga villkor för tillståndet i förväg fastslå tidpunkten för en viss lagringsvolym. Mot bakgrund härav finner miljö- domstolen skäl att bifalla W.K:s förstahandsyrkande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Formulär D)

Överklagande skall ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den 18 april 2007 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen.

Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Jonas Sandgren

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonas Sandgren, miljörådet Nils-Göran Nilsson samt de sakkunniga ledamöterna Dan Löfving och Kjell Olseke. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Stenberg- Magnusson.