MÖD 2008:45

Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken ----- En förening kunde enligt sina stadgar anta riks- och lokalorganisationer som medlemmar. Organisationerna skulle vara juridiska personer. Föreningen hade två medlemmar, som båda var föreningar och juridiska personer. Därigenom uppfyllde inte föreningen kravet för talerätt som anges i 16 kap. 13 § miljöbalken om lägst 2000 medlemmar. Av förarbetena framgår att föreningen ska vara en personsammanslutning och inte en föreningssammanslutning.

RÄTTENHovrättslagmannen Ulf Bjällås samt hovrättsråden Anders Holmstrand, Henrik Runeson och Karin Kussak, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Erik Ludvigsson

KLAGANDEMiljörörelsens Kärnavfallssekretariat, Milkasc/o SolidaritetshusetTegelviksgatan 40116 41 Stockholm

Ombud: Civilingenjören L-O.H.

MOTPARTForsmarks Kraftgrupp AB, 556174-8525742 03 Östhammar

Ombud: Advokaten M.E.

SAKENTillstånd enligt miljöbalken till deponi (markförvar) för lågaktivt avfall inom Forsmarks kraftverksområde i Östhammars kommun, Uppsala län; nu fråga om klagorätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-08-21 i mål nr M 1441-07

_____________

Fråga har uppkommit om Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas) har rätt att överklaga miljödomstolens dom.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2008-10-27)

Skäl

Enligt 16 kap. 13 § första stycket miljöbalken får överklagbara domar eller beslut överklagas av en ideell förening som uppfyller de krav som anges i paragrafen, såvitt avser domar, godkännande eller dispens enligt miljöbalken. För att få överklaga krävs bl.a. att föreningen har lägst 2 000 medlemmar och är en personsammanslutning och inte en föreningssammanslutning (jfr prop. 1997/98:45 del 2 s. 213 och Miljööverdomstolens beslut 2007-04-04 i mål nr M 363-07).

Enligt Milkas stadgar § 4 kan till medlem antas riks- och lokalorganisationer. Organisationerna ska vara juridiska personer. Av handlingarna i målet framgår att Milkas består av totalt två medlemmar - Miljöförbundet Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen - vilka bägge är juridiska personer. Milkas uppfyller således inte kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken. Milkas överklagande ska därför avvisas.

Slut

Miljööverdomstolen avvisar Milkas överklagande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2008-11-24

Erik Ludvigsson

Protokollet uppvisat/