MÖD 2009:27

Återförvisning på grund av bristande kommunicering ----- Ett bolag ansökte om att få villkor angående bl.a. släntlutning ändrade i sitt tillstånd till täktverksamhet. Ett antal enskilda, däribland klaganden, yttrade sig under målets handläggning hos länsstyrelsen och klaganden motsatte sig en ändring av villkoret angående släntlutning. Sedan bolaget överklagat länsstyrelsens beslut biföll miljödomstolen bolagets begäran om ändring av villkoret angående släntlutning utan att på något sätt kommunicera överklagandet eller underrätta om syn som hölls. Miljööverdomstolen fann att den bristande kommuniceringen utgjorde ett så allvarligt förfarandefel att målet återförvisades till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Henrik Runeson, referent, och hovrättsassessorn Anita Seveborg samt tf. hovrättsassessorn Emma Ovesdotter Degerfeldt

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden EvaLinda Sederholm

KLAGANDE

H.H.

Ombud: Advokat B.L.

MOTPARTER

1. Kungs-Grus AB

Box 107

430 33 Fjärås

Ställföreträdare: F.W.

2. Länsstyrelsen i Hallands län

301 86 Halmstad

SAKEN

Villkor om släntlutning och buller från trafik; nu fråga om återförvisning på grund av rättegångsfel

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolens dom 2009-01-22 i mål M 1208-08

_____________

Föredraganden anmäler följande.

Genom den överklagade domen ändrade miljödomstolen villkoren 19 och 22 punkt 2 i Kungs-Grus AB:s (bolaget) tillstånd till täktverksamhet på fastigheten X 2:25 i Kungsbacka kommun.

Domen har överklagats av H.H., ägare av fastighet X 2:4 i Kungsbacka kommun. Klaganden har, såvitt får förstås, yrkat att miljödomstolens dom ska upphävas och att länsstyrelsens beslut ska fastställas. Han har därvid gjort gällande att han som sakägare borde ha beretts möjlighet att utföra sin talan vid miljödomstolen och att han borde ha kallats till den syn som hölls utom huvudförhandling. Länsstyrelsen har vid sin prövning beaktat hans synpunkter och bestämt släntlutningen utifrån hans uppgifter om risk för att slänten kan rasa. Även om han på egen begäran, via sitt ombud, fått del av överklagandet och protokollet från synen har han inte förelagts att svara. Mot denna bakgrund skall domen upphävas och ärendet tas upp på nytt.

Länsstyrelsen har anfört att H.H:s fastighet påverkas av bolagets överklagande på sådant sätt att han bör anses vara berörd och därmed fått möjlighet att delta i miljödomstolens syn på platsen.

Bolaget har bestritt ändring och, såvitt får förstås, motsatt sig att målet återförvisas till miljödomstolen. Bolaget anser inte att H.H. är sakägare i målet och att miljödomstolen var mycket väl skickad att handlägga saken själv.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2009-10-21)

Domskäl

Skäl

Av handlingarna i miljödomstolens akt framgår att bolagets överklagande inte kommunicerats med någon av de enskilda personer som yttrat sig vid målets handläggning hos länsstyrelsen, däribland H.H.. Inte heller har han erhållit kallelse eller på något annat sätt underrättats om den syn som hölls den 30 september 2008. Några kungörelser har heller inte utfärdats i samband med målets hantering vid miljödomstolen.

Målet rör ändring av villkor i tillstånd till miljöfarlig verksamhet. H.H. har yttrat sig vid länsstyrelsens handläggning av ärendet och motsatte sig att ändring av villkor meddelades under hänvisning till risk för ras. Det måste därför anses klart att han intog motpartsställning i miljödomstolen. I enlighet med gällande principer om kommunikationsskyldighet har det ålegat miljödomstolen att bereda honom tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande.

Den brist i miljödomstolens handläggning som består i underlåten kommunicering utgör ett allvarligt förfarandefel, särskilt som avgörandet gick honom emot. Domen skall därför upphävas och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Slut

Med upphävande av miljödomstolens dom återförvisar Miljööverdomstolen målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.