MÖD 2009:6

Ideell förenings rätt att överklaga ----- En krets av Svenska Naturskyddsföreningen hade överklagat ett tillstånd till verksamheten vid ett avloppsreningsverk. Kretsen saknade det antal medlemmar som erfordras enligt 16 kap.13 § miljöbalken. Efter överklagandetiden utgång ingav Naturskyddsföreningen i samma län (länsförbundet) en fullmakt för ordföranden i kretsen att som medlem i länsförbundet föra dess talan i målet. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att länsförbundet inte hade överklagat miljödomstolens dom. Kretsens undertecknande av överklagandet var inte heller så utformat att det kunde uppfattas som ett överklagande för länsförbundets räkning. I stadgarna angavs tydligt att krets, länsförbund och riksförening var för sig var juridiska personer med eget ansvar. MÖD fann att Naturskyddsföreningens krets var ensam klagande i målet och avvisade kretsens överklagande.

RÄTTEN

Hovrättsråden Henrik Löv, referent, och Rose Thorsén, miljörådet Rolf Svedberg samt hovrättsrådet Peder Munck (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE

Föredraganden Agneta Ödegaard Herlin

PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

1. Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar

2. Miljönämnden i Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås

3. Naturskyddsföreningen i Torsås kommun/Torsåskretsen, c/o J-E.P.

MOTPART

Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås

SAKEN

Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från Bergkvara avloppsreningsverk i Torsås kommun; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 19 september 2008 i mål nr

M 373-08

_____________

Målet föredras varvid det anmäls att Miljönämnden i Torsås kommun har återkallat sitt överklagande. Vidare anmäls att fråga har uppkommit om rätt för Naturskyddsföreningens krets i Torsås att överklaga miljödomstolens dom.

Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2009-03-26)

Domskäl

Skäl

Frågan om rätt att överklaga

Svenska Naturskyddsförening är enligt sina stadgar organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening. I stadgarna anges uttryckligen att de nämnda organisationerna var för sig är juridiska personer med eget ansvar.

Naturskyddsföreningen i Torsås Kommun, som i överklagandeskriften även benämns Naturskyddsföreningen Torsåskretsen, saknar det antal medlemmar som erfordras enligt 16 kap. 13 § miljöbalken för att få överklaga miljödomstolens dom.

Efter överklagandetidens utgång har Naturskyddsföreningen i Kalmar län (länsförbundet) inkommit med fullmakt för ordföranden i Torsåskretsen J-E.P. att som medlem i länsförbundet föra dess talan i målet. Länsförbundet är, enligt vad som inledningsvis nämnts, en i förhållande till Torsåskretsen skild juridisk person. Eftersom länsförbundet inte har överklagat miljödomstolens dom och då inte heller den av J-E.P. undertecknade skrivelsen med kretsens överklagande är utformad så att den kan uppfattas som ett överklagande för länsförbundets räkning är Naturskyddsföreningen Torsåskretsen klagande i målet. Föreningen uppfyller inte lagens krav på antalet medlemmar och ska därför avvisas.

Slut

Återkallande av överklagande

1. Miljööverdomstolen avskriver målet såvitt avser Miljönämndens i Torsås kommun överklagande.

Frågan om rätt att överklaga

2. Miljööverdomstolen avvisar Naturskyddsföreningen Torsåskretsens överklagande.

Frågan om prövningstillstånd

3. Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i målet i övrigt.

Besluten får inte överklagas.

Henrik Löv