MÖD 2011:31

Inhibition avseende bygglov för ändrad användning av byggnad ----- För att inhibition ska vara motiverat bör som regel krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas eller för att verkställighet av det överklagade beslutet kommer att innebära irreparabla skador på t.ex. natur- eller kulturvärden.

RÄTTENHovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, hovrättsrådet Roger Wikström, referent, tekniska rådet Cecilia Undén och hovrättsrådet Eywor Helmenius

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Erik Ludvigsson

KLAGANDEVoB Syd AB, Videum, 351 96 Växjö

Ombud: advokaten S.B. och jur. kand. T.C.

MOTPARTER1. Kristianstads kommun, Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad

2. J.E.

3. C.H.

4. N.H.

5. M.M.

6. P.S.

7. K.W.

Ombud för 2-7: Jur. kand. F.B.

SAKENInhibition

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2011-05-24 i mål nr P 1910-11

_____________

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2011-06-09)

Skäl

Enligt 26 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden får en domstol som ska pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition).

För att ta ställning till om inhibition ska meddelas måste en viss prövning av sakfrågan i målet göras. För att inhibition ska vara motiverat bör som regel krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas eller för att verkställighet av det överklagade beslutet kommer innebära irreparabla skador på t.ex. natur- eller kulturvärden.

Efter att ha gått igenom utredningen i målet finner Mark- och miljööverdomstolen inte att det funnits anledning att förordna om inhibition. Mark- och miljödomstolens beslut ska därför upphävas.

Slut

Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens beslut.

Mark- och miljööverdomstolens beslut får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Protokollet uppvisat/

________________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

KLAGANDE1. JE

2. CH

3. NH

4. MM

5. PS

6. KW

Ombud för 1-6: FB

MOTPART1. Kristianstads kommun, Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad

2. VoB Syd AB, Videum, 351 96 VäxjöOmbud: SB

ÖVERKLAGAT BESLUTLänsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-04-12; dnr 403-3824-11

SAKENBygglov för ändrad användning av fastighet; nu fråga om interimistiskt förordnande

___________________

BESLUT

Mark- och miljödomstolen förordnar att kommunens beslut om bygglov 2011-01-19, BLOV 10-0953, för ändrad användning på fastigheten X 2:4 i Kristianstad kommun tillsvidare inte ska gälla.

__________________

BAKGRUND

Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun beslutade den 30 november 2010 om bygglov för fastigheten X 2:4 för ändrad användning av byggnad från Bed & Breakfast till vårdboende för bl.a. socialtjänstens räkning. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län som återförvisade ärendet till kommunen på den grunden att det inte framgick av beslutet och de därtill hörande tjänsteutlåtandena vilken bedömning som gjorts av den aktuella fastigheten. Vidare framgick det inte av beslutet vilka överväganden som gjorts i förhållande till bestämmelserna i PBL. Stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun har därefter på nytt beslutat i ärendet genom delegeringsbeslut den 19 januari 2011. Av skälen för beslutet framgår att den ändrade användningen beviljas. NH, CH, JE, MM, KW och PS överklagade beslutet och yrkade inhibition. Länsstyrelsen tog upp ärendet till omedelbar prövning och avslog överklagandena.

YRKANDEN M.M.

NH, CH, JE, MM, KW och PS har överklagat och yrkat att inhibition av beslutet ska ske samt att kommunens beslut ska upphävas. De har även yrkat syn på platsen.

Till stöd för sin talan har de anfört bl.a. följande. Detaljplanekravet i PBL 15kap 1 § 2 p. är tillämpligt vid ändring av befintlig byggnad. På grund av den betydande inverkan den ändrade användningen av aktuell fastighet kommer att ha på omgivningen krävs mer utredning av konsekvenserna än vad som kan göras i samband med ansökan om bygglov. I vart fall är 5:1 3 p. PBL tillämplig då det är fråga om en omfattande ändring av fastighetens användning som kommer att påverka miljön i byn. Aktuell ansökan om bygglov är i vart fall inte förenlig med 3 kap. 2 § PBL. Effekterna av den ändrade användningen av fastigheten kan naturligtvis inte visas innan ändringen har genomförts. Vad som däremot kan konstateras är följande. Mellan vårdhemmet och närmst belägna bostadsbyggnaderna är det ca 30 meter. Fastigheterna delar infart från den väg som går genom byn. Det är helt felaktigt att påstå att aktuell fastighet ligger ”en bra bit” från själva byn. Fastigheten är belägen mitt i byn och bland samlad bebyggelse i omedelbar närhet av kyrka. skola och fritids, även om den gränsar mot en åker i en riktning. På vårdhemmet ska förutom tolv vårdtagare och personal dygnet runt finnas tillstånd för tre hundar. Det är uppenbart att den ändrade användningen av fastigheten kommer att innebära betydande olägenheter för omgivningen. Ingen bedömning har gjorts av konsekvenserna som bifall till i målet aktuell ansökan om bygglov kan ha för byn. Istället har erfarenheter från bedrivande av verksamheten i en annan by, där vårdhemmet var beläget ca 300 m från närmsta bebyggelse, lagts till grund för lämplighetsbedömningen. Flera av ägarna till kringliggande fastigheter har nyligen investerat betydande belopp i fastigheterna då X 2:4 var taxerad som en vanlig bostadsfastighet. Att värdet på kringliggande fastigheter påverkas negativt av att vara granne med ett vårdhem istället för en bostadsfastighet torde vara uppenbart. Det är oförenligt med proportionalitetsprincipen att bifalla aktuell bygglovsansökan. Mot bakgrund av ovanstående finns grund för att bevilja inhibition. Kommunen och VoB Syd AB har sedan de boende i Vittskövle fick kännedom om planerna på etablering av vårdhem varit medvetna om att det finns ett mycket starkt motstånd mot planerna i byn. Att ombyggnadsarbeten utförts trots att bygglovsbeslutet inte vunnit laga kraft kan inte utgöra skäl mot att bifalla inhibitionsyrkandet.

SKÄL FÖR BESLUTET

Mark- och miljödomstolen har inte möjlighet att inom ramen för en interimistisk prövning bedöma lämpligheten av bygglovet för ändrad användning av fastigheten X 2:4 och finner därför lämpligt att meddela inhibition av beslutet fram till dess att något annat beslutas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast den 14 juni 2011.

Klas BergenstråleLars Fransson

___________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Klas Bergenstråle, ordförande, och tekniska rådet Lars Fransson. Föredragande har varit beredningsjuristen Anna Widströmer