MÖD 2013:10

Utdömande av vite ----- Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt 2 § viteslagen har inte ansetts omfatta ett beslut av en kommunal nämnd som i sak endast innebär att tiden för fullgörande av vitesföreläggandet förlängs.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-21 i mål nr P 1847-12, se bilaga A

KLAGANDEStadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

MOTPARTHSB Bostadsrättsförening Svea i Helsingborgc/o L.D.

Ombud: Jur. kand. J.T.

SAKENUtdömande av vite

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom

och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

___________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs kommun (nämnden) har yrkat att mark- och miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att det förelagda vitet ska dömas ut.

HSB Bostadsrättsförening Svea i Helsingborg (bostadsrättsföreningen) har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Nämnden har i huvudsak anfört följande. Enligt föreläggandet från den 27 januari 2011 skulle de aktuella åtgärderna ha utförts före den 17 juni 2011. Vid telefonkontakt med bostadsrättsföreningen den 28 juni 2011 framkom att åtgärderna inte vidtagits samt att anledningen till detta var att bostadsrättsföreningen inte beretts tillträde till lägenheten.

Den 8 juli 2011 inkom en skrivelse till stadsbyggnadsförvaltningen där det framgick att bostadsrättsföreningen hade för avsikt att utföra åtgärderna enligt föreläggandet men att detta inte kunnat ske på grund av att föreningen inte beretts tillträde till lägenheten.

Den 22 september 2011 beslöt nämnden att förlänga tidsfristen för fullgörande av föreläggandet till den 31 mars 2012. Vidare beslöt nämnden att erinra bostadsrättsföreningen om att föreläggandet i övrigt gällde enligt nämndens tidigare beslut samt att hos lantmäteriet begära att anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel skulle ändras med avseende på tiden för fullgörande av föreläggandet.

Beslutet den 22 september 2011 tillkom på initiativ av bostadsrättsföreningen och var till föreningens fördel. Föreläggandet ändrades inte i sak. Nämnden tillmötesgick bostadsrättsföreningen, som inte medgetts tillträde till aktuell lägenhet och därmed saknat möjlighet att efterkomma föreläggandet. Beslutet delgavs därför inte bostadsrättsföreningen med mottagningsbevis. MÖD 2003:87 avser delgivning av dom i ärende om vitesföreläggande, vilket inte kan anses vara relevant i detta fall.

Bostadsrättsföreningen har i huvudsak anfört följande. Enligt 2 § lagen (1985:206) om viten (viteslagen) ska ett vitesföreläggande delges adressaten. Om delgivningskravet har eftersatts kan inte vite dömas ut.

Av MÖD 2003:87 framgår att av rättssäkerhetsskäl bör kravet på delgivning i 2 § viteslagen inte bara gälla det ursprungliga vitesföreläggandet, utan även en dom som innehåller ett sådant föreläggande. Kravet på delgivning måste anses gälla varje beslut genom vilket väsentliga ändringar har gjorts i ett vitesföreläggande.

Nämndens beslut från den 22 september 2011 behandlade inte enbart frågan om förlängning av tidsfristen. Nämnden beslutade även att erinra bostadsrättsföreningen om att föreläggandet i övrigt gällde enligt nämndens tidigare beslut samt att begära ändring av anteckningen i fastighetsregistret.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen har genom den överklagade domen avslagit nämndens ansökan om utdömande av vite. Av domskälen framgår att nämnden inte visat att beslutet den 22 september 2011 delgetts bostadsrättsföreningen.

Enligt 2 § fjärde stycket viteslagen ska ett vitesföreläggande delges adressaten. Av rättsfallet MÖD 2003:87 följer att kravet på delgivning även ska tillämpas när det gäller domar som innehåller vitesföreläggande.

Omständigheterna i detta mål skiljer sig från den situation som var aktuell i MÖD 2003:87. Nämndens beslut den 22 september 2011 har inte avsett någon prövning i sak av vitesföreläggandet. Beslutet har i sak endast inneburit att tiden för fullgörande av vitesföreläggandet flyttats fram och är närmast att betrakta som ett beslut om anstånd. Beslutet har varit till bostadsrättsföreningens fördel och något krav på att beslutet ska delges bostadsrättsföreningen kan inte anses följa av 2 § fjärde stycket viteslagen. Inte heller i övrigt föreligger något krav på att beslutet ska delges. Den omständigheten att nämndens beslut den 22 september 2011 inte delgetts bostadsrättsföreningen utgör därför inget hinder för utdömande av vitet.

I fråga om prövningen av om förutsättningar i övrigt föreligger att döma ut vitet finner Mark- och miljööverdomstolen, med hänsyn till instansordningen, att mark- och miljödomstolen som första instans bör göra den prövningen. Mark- och miljödomstolens dom ska därför undanröjas och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2013-03-20

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Lars Dirke, hovrättsråden Henrik Runeson och Margaretha Gistorp, referent, samt tf. hovrättsassessorn Anna Hempel.

Föredragande har varit hovrättsfiskalen Erika Löfgren.

______________________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDEStadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad251 89 Helsingborg

MOTPARTHSB Brf Svea254 41 Helsingborg

SAKENUtdömande av vite

_____________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stads ansökan om utdömande av vite.

_____________

BAKGRUND OCH YRKANDEN

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad förelade i beslut den 27 januari 2011, § 68, HSB Brf Svea att inom tre månader från det att beslutet vunnit laga kraft vidta vissa åtgärder i en lägenhet på fastigheten X 9. Föreläggandet var förenat med ett vite om 100 000 kr. I beslut den 22 september 2011, § 522, förlängde nämnden tidsfristen för föreläggandet till den 31 mars 2012.

Stadsbyggnadsnämnden ansöker nu om att mark- och miljödomstolen ska döma ut förelagt vite, eftersom det vid tillsynsbesök den 2 april 2012 kunde konstateras att åtgärderna inte var utförda.

DOMSKÄL

Enligt 2 § lagen (1985:206) om viten ska ett vitesföreläggande delges adressaten. Detta krav innebär att delgivning ska ha skett i enlighet med bestämmelserna i delgivningslagen samt att vite inte kan dömas ut om delgivningskravet eftersatts.

Enligt Miljööverdomstolens dom MÖD 2003:87 gäller delgivningskravet inte bara vitesföreläggandet, utan även en dom varigenom föreläggandet fastställts men tiden för dess fullgörande utsträckts. I konsekvens härmed måste kravet på delgivning anses gälla varje beslut genom vilket väsentliga ändringar har gjorts i ett vitesföreläggande. I förevarande fall innebär detta att såväl det ursprungliga vitesföreläggandet av den 27 januari 2011 som beslutet av den 22 september 2011 om utsträckt tid för föreläggandets efterkommande måste ha delgetts HSB Brf Svea i enlighet med bestämmelserna i delgivningslagen för att vite ska kunna dömas ut.

Stadsbyggnadsnämnden har till ansökan bifogat ett delgivningskvitto avseende beslutet den 27 januari 2011. Sedan domstolen förelagt nämnden att ge in delgivningskvitto eller annan utredning som visar att beslutet den 22 september 2011 delgetts bostadsrättsföreningen, har nämnden uppgett att beslutet delgetts utan mottagningsbevis. Det nämnden i övrigt anfört och de handlingar som åberopats visar inte heller att bostadsrättsföreningen har tagit del av beslutet. Nämnden har därmed inte visat att kravet att båda besluten ska ha delgetts bostadsrättsföreningen är uppfyllt. Förutsättningar för att döma ut vite föreligger således inte och nämndens ansökan ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 426)

Överklagande senast den 11 september 2012.

Carl-Göran HedenMårten Dunér

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Carl-Göran Heden, ordförande, och tekniska rådet Mårten Dunér. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Engell.