MÖD 2013:43

Avvisning av överklagande ----- Efter det att grannar (ej rågrannar) överklagat ett bygglovsbeslut avvisade länsstyrelsen överklagandet. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet och visade målet åter till länsstyrelsen för ny handläggning, eftersom domstolen ansåg att grannarna hade rätt att överklaga. Bygglovssökande överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som har avvisat överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att mark- och miljödomstolens dom, trots den lämnade fullföljdshänvisningen, inte innehållit avgörande av någon fråga som inverkar på målets utgång och därför inte fick överklagas.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulla Bergendal, Håkan Åberg och Vibeke Sylten, referent, samt tekniska rådet Maria Lotz

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Anna Lindvall

KLAGANDE

H.W.

Ombud: Advokat M.W.

MOTPARTER

1. P-O.J.

2. S.S.

3. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun134 81 Gustavsberg

SAKEN

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten X i Värmdö kommun; nu fråga om avvisning av överklagande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-14 i mål nr P 2012-13

_____________

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 14 mars 2013 att avvisa P-O.J:s och S.S:s överklagande av Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens i Värmdö kommun beslut om bygglov. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet och återförvisade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. H.W:s har nu överklagat mark- och miljödomstolens dom.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2013-10-07)

Mark- och miljööverdomstolen avvisar H.W. överklagande.

Domskäl

Skäl

Av 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar framgår att lagen (1996:242) om domstolsärenden (ÄL) är tillämplig i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol. Enligt 37 § andra stycket ÄL får ett beslut genom vilket ärendet återförvisas till en förvaltningsmyndighet överklagas endast om beslutet innefattar avgörande av någon fråga som inverkar på målets utgång. Mark- och miljödomstolens dom innehåller inte avgörande av någon fråga som inverkar på målets utgång. Mark- och miljödomstolens avgörande får därför, trots den lämnade fullföljdshänvisningen, inte överklagas. H.W. överklagande ska alltså avvisas.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar (2010:921) inte överklagas.

Anna Lindvall

Protokollet uppvisat/