MÖD 2015:21

Avvisande av anslutningsöverklagande ----- Sedan ena parten i ett fastighetsbildningsmål överklagat en dom från mark- och miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen har motparterna i målet, efter överklagandetidens utgång, överklagat domen i en handling rubricerad ”Anslutningsöverklagande”. På handlingen har mark- och miljödomstolen gjort en anteckning om att överklagandet gjorts i rätt tid. Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandet och anförde följande. Någon möjlighet att anslutningsöverklaga finns inte eftersom det är lagen (1996:242) om domstolsärenden som tillämpas i målet. Att mark- och miljödomstolen har gjort en rättidsprövning och funnit att överklagandet gjorts i rätt tid kan inte heller medföra att en möjlighet att anslutningsöverklaga har tillskapats.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTENHovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Cecilia Undén samt hovrättsråden Gösta Ihrfelt, referent, och Åsa Marklund Andersson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Lisa Forsberg

KLAGANDE OCH MOTPARTB F

Ombud: L A

KLAGANDE OCH MOTPARTER1. M M2. U M

Ombud för 1 och 2: M E K

SAKENFastighetsreglering berörande fastigheterna X och Y i Östersunds kommun; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEÖstersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-17 i mål nr F 1710-13

__________________

B F har överklagat mark- och miljödomstolens dom varefter M M och U M har anslutningsöverklagat.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2015-05-20)

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar M M och U M överklagande.

2. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Skälen för beslutet

M M och U M överklagande har rubricerats som ett anslutningsöverklagande. Någon möjlighet att anslutningsöverklaga finns dock inte eftersom det är lagen (1996:242) om domstolsärenden som tillämpas i målet. Att mark- och miljödomstolen har gjort en rättidsprövning och funnit att överklagandet gjorts i rätt tid kan inte heller medföra att en möjlighet att anslutningsöverklaga har tillskapats (jfr. RH 1995:130). M M och U M överklagande ska därför avvisas.

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska ges om

- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,

- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att prövningstillstånd ges,

- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller

- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Lisa Forsberg Protokollet uppvisat/