MÖD 2018:10

Syn ----- Enligt 3 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska mark- och miljödomstolen hålla syn på stället, om det behövs. Bestämmelsen har tillämpats analogivis vid prövning av frågan om syn i Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsråden Malin Wik och Margaretha Gistorp, referent, samt tekniska rådet Tommy Åström

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden David Sandberg

PARTER

Klagande

1. M H

2. R H

Motpart

1. A E

2. M E

Ombud för 1 och 2: A J och J W

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun 131 81 Nacka

SAKEN

Avvisat överklagande av bygglov för enbostadshus på fastigheten X i Nacka kommun; nu fråga om syn

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-02-07 i mål nr

P 487-18

______________

M H och R H överklagade ett beslut av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens i Nacka kommun att bevilja bygglov för enbostadshus på fastigheten X i Nacka kommun. Länsstyrelsen avvisade överklagandet på grund av att beslutet inte ansågs angå dem. Efter att M H och R H överklagat länsstyrelsens beslut avslog mark- och miljödomstolen deras överklagande. De har nu överklagat mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet.

M H och R H har begärt att mark- och miljödomstolen ska hålla syn i målet till styrkande av att de har talerätt.

A E och M E har yrkat att begäran om syn ska avvisas, i första hand på grund av avsaknad av bevistema och uppgift om varför syn skulle vara nödvändigt, i andra hand på grund av att klagandena inte tidigare åberopat syn och att de saknar giltigt skäl för att först nu åberopa syn samt i tredje hand för att det inte finns något behov av syn.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2018-05-18)

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att syn ska hållas i målet.

Skälen för beslutet

I mål som har överklagats till mark- och miljödomstol tillämpas, med vissa angivna undantag, bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen), se 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar (LOM).

Ärendelagen innehåller inte någon hänvisning till rättegångsbalkens bestämmelser om preklusion av bevisning (jfr 50 kap. 25 § rättegångsbalken). Det faktum att klagandena inte tidigare åberopat syn utgör därför inte något hinder mot att nu begära syn.

Mark- och miljööverdomstolen har vid sin prövning att se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver (se 12 § ärendelagen). Med utredningsskyldigheten följer, med en analogivis tillämpning av vad som gäller för mark- och miljödomstolen enligt 3 kap. 5 § LOM, att Mark- och miljööverdomstolen har att hålla syn i målet om det behövs. Då Mark- och miljööverdomstolen bedömer att syn behövs i målet för att avgöra frågan om klagorätt ska syn hållas.

Beslutet får inte överklagas särskilt.

David Sandberg Protokollet uppvisat/