MÖD 2018:25

Klagorätt ----- Fråga om ägaren till en fastighet har klagorätt över beslut om bygglov på en grannfastighet när fastigheterna skiljs åt av ett vattenområde. Med hänsyn till förhållandena på platsen och avståndet mellan fastigheterna kan inte vattenområdet som skiljer fastigheterna åt jämställas med en gata eller väg på ett sådant att sätt att klagandena kan tillerkännas klagorätt på den grunden. Inte heller har de åtgärder som bygglovet avser kunnat läggas till grund för klagorätt för ägarna av fastigheten på andra sidan vattenområdet.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-02-07 i mål nr P 487-18, se bilaga A

PARTER

Klagande

1. MH

2. RGH

Samma adress som 1

Motpart

1. AE

2. ME

Samma adress som 1

Ombud för 1 och 2: Advokat AJ och jurist J W

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun

131 81 Nacka

SAKEN

Avvisat överklagande av bygglov för enbostadshus på fastigheten X i Nacka

kommun

_______________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

_______________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

MH och RGH har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut att avvisa deras överklagande av bygglovet.

AE, ME och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.

Parterna har anfört detsamma som i tidigare instanser med i huvudsak följande tillägg.

MH och RGH har anfört att det är ett litet vattendrag om 30 meter som skiljer de aktuella fastigheterna åt. Den fasad på det nya huset som kommer att vara vänd mot deras fastighet domineras av dörrar och fönster av glas från tak till golv. Det finns inget som hindrar en fullständig insyn.

AE, ME och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har anfört att avståndet mellan fastigheterna uppgår till cirka 45 meter.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Mark- och miljööverdomstolen har hållit syn på berörda fastigheter.

Som mark- och miljödomstolen har angett angår ett beslut om bygglov ägare till fastighet som gränsar direkt till den fastighet som bygglovet gäller eller skiljs åt endast genom en gata eller väg. Med hänsyn till förhållandena på platsen och avståndet mellan fastigheterna kan inte vattenområdet som skiljer de aktuella fastigheterna åt jämställas med en gata eller väg på ett sådant att sätt att MH och RGH kan tillerkännas klagorätt på den grunden.

Utdrag ur Länsstyrelsens WebbGIS. På fastigheten X har domstolen lagt in situationsplanen som hör till beslutet om bygglov.

Mark- och miljööverdomstolen delar mark- och miljödomstolens bedömning att MH och RGH inte heller kan anses vara särskilt berörda av de åtgärder som det överklagade bygglovet avser. De har därför inte haft rätt att överklaga nämndens beslut om bygglov och deras överklagande ska avslås.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Per Sundberg och Ingrid Åhman, tekniska rådet Tommy Åström samt tf. hovrättsassessorn Kristina Dreijer, referent.

Föredragande har varit David Sandberg.

_______________________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

PARTER

Klagande

1. MH

2. RH

Motparter

1. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun

131 81 Nacka

2. AE

3. ME

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 12 januari 2018 i ärende

nr 40322-883-2018, se bilaga 1

SAKEN

Avvisat överklagande av bygglov för enbostadshus på fastigheten X

i Nacka kommun

_______________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

_______________

BAKGRUND

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun (nämnden) beslutade den 6 december 2017 att bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X i Nacka kommun. M och RIT, ägare av fastigheten Y, överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) som den 12 januari 2018 avvisade överklagandet med motiveringen att M och RIT bedömdes sakna talerätt.

M och RIT har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

M och RIT har, såsom deras talan får förstås, yrkat att länsstyrelsens avvisningsbeslut ska upphävas och målet återförvisas till länsstyrelsen för prövning i sak.

Till stöd för sin talan har M och RIT anfört i huvudsak följande. De är närmaste granne till X i nordlig riktning. Deras fastighets södra sida vetter helt och hållet mot X. Mellan fastigheterna ligger Marenviken. Avståndet mellan fastigheterna är, beroende på vattenståndet, cirka 30 meter. Det beviljade bygglovet avser en byggnad i två plan vars norra fasad från golv till tak domineras av ett antal dörrar och fönster av glas. Byggnaden är placerad mycket nära vattnet och i jämnhöjd med deras fastighet. Den kommer att vara ett mycket besvärande och störande intrång för familjen IT, eftersom de under sommar-halvåret tillbringar varje dag på stranden på den södra solbelysta delen av sin fastig-het. De får därför anses vara särskilt berörda av beslutet. De har i sitt överklagande hänvisat till ritningar i bygglovsärendet och Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 mars 2014 i mål nr P 9646-13.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen prövar i detta mål enbart frågan om M och RH har haft rätt att överklaga nämndens beslut om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X.

Beslut om bygglov får, enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) och 22 § förvaltningslagen (1986:223), överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Beslut om bygglov anses enligt fast praxis angå, förutom sökanden, ägare till fastighet som gränsar direkt till den fastighet som bygglovet gäller eller skiljs åt endast genom en gata eller väg. Därutöver omfattas ägare till fastigheter i nära grannskap, om de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden samt trafik- och naturförhållandena på platsen m.m. (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 17 december 2013 i mål nr P 8828-13 och den 18 mars 2014 i mål nr P 9646-13).

M och RHs fastighet gränsar inte direkt till fastigheten X och fastigheterna skiljs inte heller åt endast genom en gata eller väg. Mellan fastigheterna ligger fastigheten Z, som består av ett vattenområde. Frågan blir därför om de på någon annan grund kan anses vara särskilt berörda av åtgärden på ett sådant sätt att de ska anses ha rätt att överklaga nämndens beslut.

Mark- och miljödomstolen bedömer att bygglovsbeslutet, med beaktande av åtgärdens art och omfattning samt förhållandena på platsen, inte kan anses beröra M och RH på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga detta. Inte heller är de olägenheter som byggnationen kan komma att medföra för dem av sådan art att de på denna grund kan tillerkännas klagorätt. Domstolen bedömer därför i likhet med länsstyrelsen att M och RH inte har haft rätt att överklaga nämndens beslut om bygglov. Deras överklagande ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 28 februari 2018. Prövningstillstånd krävs.

Elisabet Wass Löfstedt Jonas T. Sandelius

_______________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Elisabet Wass Löfstedt, ordförande, och tekniska rådet Jonas T. Sandelius. Föredragande har varit tingsnotarien Clara Nettelbladt.