MÖD 2020:30

Begäran enligt 12 § förvaltningslagen att ett ärende ska avgöras ----- Ett beslut att avslå en begäran enligt 12 § förvaltningslagen om att ett ärende ska avgöras får överklagas endast till en instans, se 49 § andra stycket förvaltningslagen. Sedan en kommunal nämnd hade avvisat en sådan begäran avslog länsstyrelsen överklagandet. MÖD har konstaterat att överklagandeförbudet gäller och därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat överklagandet av länsstyrelsens beslut.

Mark- och miljööverdomstolen

RÄTTENHovrättsråden Karin Wistrand, Lars Olsson (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) och Christina Ericson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Sanna Ordenius

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredraganden Ulrika Agerskans

PARTER

Klagande1. G.S.

2. P.S.

MotpartBygglovsnämnden i Skövde kommun

SAKENBegäran enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) om att ett ärende ska avgöras; nu fråga om undanröjande och avvisning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-04-14 i mål nr P 780-20

______________

Målet föredras och följande antecknas.

Bygglovsnämnden i Skövde kommun avvisade i beslut den 28 mars 2019 (dnr ADM 2018.308) G.S.s och P.S.s begäran enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) om att ett ärende rörande olovliga byggnadsåtgärder på fastigheten XX (dnr BYGG.2013.54) skulle avgöras. Nämnden motiverade beslutet med att det genom länsstyrelsens tidigare prövning framkommit att den som initierat ett tillsynsärende inte är att betrakta som enskild part i den mening som avses i 12 § förvaltningslagen och att G.S. och P.S. i egenskap av ägare till fastigheten YY inte kunde begära verkställighet enligt bestämmelsen.

länsstyrelsen som den 20 januari 2020 avslog överklagandet

G.S. och P.S. överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som den 20 januari 2020 avslog överklagandet.

G.S. och P.S. överklagade till mark- och miljödomstolen som instämde i underinstansernas bedömning att de inte var berättigade att begära avgörande enligt 12 § förvaltningslagen och avslog överklagandet.

G.S. och P.S. har nu överklagat till Mark- och miljööverdomstolen och vidhållit sin begäran.

Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2020-09-16)

1. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar G.S.s och P.S.s överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 20 januari 2020 (dnr 403-1067-2020).

Skälen för beslutet

Mark- och miljööverdomstolen finner skäl att ge prövningstillstånd och ta upp målet till omedelbart avgörande.

Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Ett beslut att avslå en sådan begäran får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. (Se 12 § första och andra stycket förvaltningslagen.)

Förfarandet i överinstans regleras i 49 § förvaltningslagen. Paragrafen har rubriken ”Föreläggande när handläggningen har försenats”. Enligt första stycket ska en domstol eller en förvaltningsmyndighet som bifaller ett överklagande av ett avslagsbeslut enligt 12 § förelägga den myndighet som har fattat avslagsbeslutet att avgöra ärendet snarast eller inom den tid som överinstansen bestämmer. Enligt andra stycket får över-instansens beslut inte överklagas.

Frågan i målet är om G.S. och P.S. haft rätt att överklaga läns-styrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

Rubriken till 49 § förvaltningslagen och innehållet i bestämmelsens första stycke kan ge intryck av att överklagandeförbudet i andra stycket är begränsat till att avse endast de fall när en domstol eller en förvaltningsmyndighet bifaller ett överklagande av ett avslagsbeslut enligt 12 § förvaltningslagen och beslutar att rikta ett föreläggande mot den myndighet som har meddelat avslagsbeslutet.

I prop. 2016/17:180 s. 127 anges emellertid under rubriken ”Överprövning i en instans vid ett tillfälle” bl.a. följande: Det är angeläget att instanskedjan hålls kort om förfarandet ska bli effektivt. Den part som inte har fått framgång med sitt överklagande bör därför inte kunna föra handläggningsfrågan vidare i ytterligare en instans. Inte heller bör den myndighet som ett beslut om föreläggande har riktats mot kunna överklaga detta beslut. Regeringen föreslår därför – i linje med utredningens förslag – att överinstansens beslut, oavsett utgången, inte ska få överklagas.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar mot den nu angivna bakgrunden att överklagandeförbudet i 49 § andra stycket förvaltningslagen gäller oavsett innehållet i överinstansens avgörande (se även Migrationsöverdomstolens beslut den 9 december 2019 i mål nr UM 16631-19, den 11 december 2019 i mål nr UM 17772-19, den 29 januari 2020 i mål nr UM 18496-19 och den 18 maj 2020 i mål nr UM 6174-20).

Eftersom länsstyrelsens beslut inte får överklagas borde mark- och miljödomstolen ha avvisat G.S.s och P.S.s överklagande. Mark- och miljödomstolens dom ska därför undanröjas och överklagandet av länsstyrelsens beslut avvisas.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Ulrika Agerskans Protokollet uppvisat/