MÖD 2020:51

Beslut att godkänna reviderade ritningar under byggprocessen ----- En kommunal nämnd har efter att bygglov och startbesked meddelats godkänt reviderade bygglovsritningar. Detta beslut har ansetts vara ett överklagbart beslut. Ändringarna har varit för omfattande för att kunna rymmas inom tidigare meddelat bygglov, varför Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas beslut att upphäva beslutet.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-05-07 i mål nr P 2407-20, se bilaga A

PARTER

KlagandeSvinningehöjden 20 Mark AB

Motpart

1. Byggnadsnämnden i Österåkers kommun

2. P A

3. C H

SAKENBeslut att godkänna reviderade ritningar under byggprocessen avseendeenbostadshus på fastigheten X i Österåkers kommun

____________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens domslut.

____________________

YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Svinningehöjden 20 Mark AB har yrkat att mark- och miljödomstolens dom ska upphävas och att de av Byggnadsnämnden i Österåkers kommun godkända reviderade ritningarna ska gälla.

Bolaget har utöver vad bolaget anfört i underinstanserna tillagt i huvudsak följande: Det är uppenbart att mark- och miljödomstolen inte har kontrollerat ritningarna ordentligt, eftersom varken längd, bredd eller höjd har ändrats på byggnaden. De ändringar som har gjorts berör den invändiga planlösningen och nästan uteslutande placering av innerväggar, vilket är fråga om icke bygglovspliktiga åtgärder.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Mark- och miljööverdomstolen finner skäl att ge prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande.

Nämnden beslutade den 21 maj 2019 att ge bygglov för nybyggnad av enbostadshus och en additionsbostad i komplementbyggnad på fastigheten X. Den 28 oktober 2019 och den 26 november 2019 har nämnden med stämpel godkänt reviderade ritningar för enbostadshuset.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att de reviderade ritningarna inte avser någon ändring när det gäller byggnadens längd, bredd eller höjd. I förhållande till det tidigare beviljade bygglovet innebär de reviderade ritningarna dels några ändringar i fasaden, dels ändringar i den invändiga planlösningen. Ändringarna i fasaden innebär bl.a. att bostadshuset förses med ytterligare en ytterdörr, så att byggnaden får två ytter-dörrar i stället för en ytterdörr och en altandörr, samt viss ändring vad gäller placering och utformning av fönster. Ändringarna i planlösningen innebär att det på entréplanet, där det enligt bygglovsbeslutet finns ett utrymme för wc/dusch samt ett utrymme för tvättmaskin, torktumlare och värmepanna, tillkommer ytterligare utrymmen för dessa ändamål. På övre planet, där det enligt bygglovsbeslutet finns utrymme för ett badrum, tillkommer ett utrymme för detta ändamål. Vidare lämnas i de reviderade ritningarna utrymme för ytterligare en öppning mellan våningsplanen samt nya innerväggar.

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i länsstyrelsens och mark- och miljö-domstolens bedömning att godkännandet av de reviderade ritningarna är ett beslut som P A och C H har rätt att klaga på.

Plan- och bygglagen innehåller inte någon möjlighet att bevilja ändring i tidigare meddelat bygglovsbeslut, men vissa mindre justeringar kan godtas. Mark- och miljööverdomstolen anser att de ändringar som nu är aktuella är för omfattande för att kunna rymmas inom tidigare beviljat bygglov. För att kunna få uppföra aktuellt bostadshus i enlighet med de reviderade ritningarna, skulle dessa ritningar alltså ha behandlats som en ny ansökan om bygglov.

Om de reviderade ritningarna medför att den aktuella byggnaden ska anses vara ett tvåbostadshus i stället för ett enbostadshus, vilket P A och C H framförde i sitt överklagande till länsstyrelsen, får prövas av nämnden vid en prövning av en ny bygglovsansökan (jfr rättsfallet MÖD 2018:13 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 10 december 2019 i mål nr P 11651-18. Sistnämnda avgörande har överklagats till Högsta domstolen, som har gett prövningstillstånd).

Mark- och miljööverdomstolen instämmer således i mark- och miljödomstolens och länsstyrelsens bedömning att nämndens beslut att godkänna de reviderade ritningarna ska upphävas. Mark- och miljödomstolens domslut ska därmed fastställas.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Christina Ericson, referent, samt tekniska rådet Ewa Andrén Holst och hovrättsassessorn Erik Stålhammar (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd).

Föredragande har varit Ulrika Agerskans.

_____________________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

PARTER

KlagandeSvinningehöjden 20 Mark AB

Motpart1. Byggnadsnämnden, Österåker kommun

2. P A

3. C H

ÖVERKLAGAT BESLUTLänsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2020-03-17 i ärende nr 403-9771-2020, se bilaga 1

SAKENBeslut att godkänna reviderade ritningar under byggprocessenavseende enbostadshus på fastigheten X i Österåkers kommun

_________________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

__________________

YRKANDEN M.M.

Svinningehöjden 20 Mark AB har yrkat att länsstyrelsens beslut ska upphävas och att de godkända reviderade ritningarna ska gälla.

Svinningehöjden 20 Mark AB har anfört i huvudsak följande till stöd för sin talan. Beskedet om att ändringarna inte kräver ett nytt bygglov kan inte ses som ett överklagbart förvaltningsbeslut. Beskedet varken berör grannarna eller har sådana verkningar som innebär en rätt för grannarna att komma till tals genom en överklagan. De ändringarna som gjorts är begränsade och påverkar inte omgivningen eller de delar som brukar ligga till grund för en bygglovsprövning, bl.a. intresseavvägningar och eventuella olägenheter. Inredande av ytterligare ett badrum är varken lovpliktigt eller anmälningspliktigt och åtgärden kan därmed vidtas utan ett beslut från byggnadsnämnden i Österåkers kommun (nämnden). De rättsfall som länsstyrelsen hänvisar till saknar relevans.

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.

Mark- och miljödomstolen instämmer i den bedömning som länsstyrelsen har gjort om att nämndens godkännande av reviderade ritningar utgör ett förvaltningsbeslut. Med hänvisning till att byggnadens längd, bredd och höjd ändras, samt att öppningar i fasader mot söder och norr förändras bedöms de ändringar som nämnden godkänt vara för omfattande för att kunna medges inom ramen för det redan beviljade bygglovet. Länsstyrelsen har därmed haft stöd för att upphäva nämndens beslut att godkänna de reviderade ritningarna. Vad Svinningehöjden 20 Mark AB har anfört utgör inte skäl för domstolen att göra någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)

Överklagande senast den 28 maj 2020.Katarina Winiarski Dol

___________________I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Katarina Winiarski Dol, ordförande, och tekniska rådet Ylva Kvist Trelje. Föredragande har varit beredningsjuristen Agnes Johansson.