NJA 1981 s. 1080

Att tilltalad saknar förtroende för sin offentlige försvarare har ansetts utgöra skäl för byte av försvarare i fall då den tilltalade mot sitt bestridande av två instanser har dömts till fängelse på livstid.

HD

(Jfr 1980 s 177)

Advokaten P.A. var förordnad till offentlig försvarare för W.D. i mål, där denne av Stockholms TR d 15 jan 1981 dömdes för mord till fängelse på livstid. Sedan W.D. med A. som offentlig försvarare fullföljt talan mot domen i Svea HovR fastställde HovR:n d 23 april 1981 TR:ns domslut. Såväl i TR:n som i HovR:n hade W.D. förnekat att han begått den åtalade gärningen. I målet hade hörts ett 30-tal vittnen.

W.D. sökte revision och åberopade i HD bl a ett nytt vittne.

HD fann i beslut d 6 juli 1981, innan målet föredragits för prövningstillstånd, ej skäl att bifalla av W.D. gjord framställning om byte av offentlig försvarare.

Sedan prövningstillstånd meddelats i målet undanröjde HD genom slutligt beslut d 11 sept 1981 HovR:ns dom och återförvisade målet till HovR:n för erforderlig behandling. I sitt beslut anförde HD bl a:

Den omprövning av skuldfrågan som efter meddelat prövningstillstånd skall äga rum kräver en omfattande bevisupptagning, bl a genom vittnesförhör med en person som inte tidigare har hörts i målet samt genom förnyade förhör med ett stort antal personer. Med hänsyn härtill bör den nya huvudförhandlingen lämpligen äga rum i HovR:n. Vid sådant förhållande bör HovR:ns dom undanröjas i ansvarsdelen och målet återförvisas till HovR:n för erforderlig behandling.

Av W.D. till HD i revisionsmålet ingiven ny ansökan om utbyte av offentlig försvarare överlämnades, i anledning av målets återförvisning, till HovR:n för handläggning.

Svea HovR (hovrättslagmannen Marcus, hovrättsråden Hedström och Linder, referent, samt adj led Blanck) meddelade d 21 sept 1981 följande beslut: W.D. har som grund för sina framställningar om byte av offentlig försvarare inte gjort gällande bristande förtroende för A. utan snarare framhållit angelägenheten av att ytterligare ansträngningar görs för att få hans talan allsidigt belyst. HD har så sent som d 6 juli 1981 avslagit W.D:s tidigare begäran om försvararbyte. W.D. har inte anfört några nya skäl för sin senaste framställning. På grund härav lämnar HovR:n densamma utan bifall.

W.D. anförde besvär med yrkande, som han slutligen bestämde detta, att HD med entledigande av A. måtte förordna advokaten O.A. till offentlig försvarare.

A. avgav yttrande.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Heino, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Av vad W.D. anfört får anses framgå att han numera saknar förtroende för A.s sätt att fullgöra sitt uppdrag. A. har i yttrande d 2 okt 1981 till HD yrkat att han måtte entledigas från sitt uppdrag samt uppgivit att det under rådande förhållanden torde vara fullständigt omöjligt för honom att biträda W.D. i målet.

Det är upplyst att huvudförhandlingen i HovR:n är planerad att påbörjas d 5 nov 1981 och att X. är förhindrad att biträda vid sådan förhandling före d 7 jan 1982.

Brist i den tilltalades förtroende för den offentlige försvararen bör tillmätas en alldeles särskild betydelse i mål där, såsom i förevarande fall, den tilltalade av två instanser dömts till lagens strängaste straff.

Med hänsyn till det anförda finner HD skäl föreligga att entlediga A. från uppdraget som offentlig försvarare för W.D..

HD finner sig däremot på grund av vad upplysts angående den tid, då X. först kan biträda vid huvudförhandling, förhindrad bifalla W.D:s hemställan att X. förordnas till offentlig försvarare för honom.

Prövningen av frågan huruvida X. bör förordnas som offentlig försvarare, trots det dröjsmål med huvudförhandlingens påbörjande detta skulle innebära, ankommer på HovR:n. Denna fråga skall därför överlämnas till HovR:n för avgörande.

Slut. HD entledigar A. från uppdraget som offentlig försvarare för W.D..

W.D:s hemställan om förordnande av X. som offentlig försvarare lämnas av HD utan bifall.

Frågan om förordnande av ny offentlig försvarare för W.D. överlämnas till HovR:n för avgörande.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Höglund, Nordenson, Ehrner och Jermslen, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Av vad W.D. anfört får anses framgå att han numera saknar förtroende för A.s sätt att fullgöra sitt uppdrag. A. har i sitt yttrande till HD yrkat att han måtte entledigas från sitt uppdrag samt uppgivit att det under rådande förhållanden torde vara fullständigt omöjligt för honom att biträda W.D. i målet.

Brist i den tilltalades förtroende för den offentlige försvararen bör tillmätas en alldeles särskild betydelse när, såsom i förevarande fall, den tilltalade mot sitt bestridande av två instanser dömts till lagens strängaste straff.

Med hänsyn till det anförda finner HD skäl föreligga att entlediga A. från uppdraget som offentlig försvarare för W.D..

Det är upplyst att HovR:n utsatt målet till huvudförhandling med början d 5 nov 1981 och en beräknad förhandlingstid av sammanlagt 14 dagar.

I HD har W.D. från början begärt att advokaten Birger Johansson, Södertälje, förordnas som ny offentlig försvarare för honom. I en till HD d 30 sept 1981 inkommen skrift har han ändrat denna sin begäran till att avse X..

X. har på förfrågan uppgivit att han är villig att åtaga sig uppdraget men att han är förhindrad att biträda vid någon huvudförhandling i målet före d 7 jan 1982.

Då frågan om vem som skall utses till ny offentlig försvarare för W.D. sålunda inte kan prövas oberoende av planläggningen för den kommande huvudförhandlingen i HovR:n, bör denna fråga avgöras av HovR:n.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut entledigar HD A. från uppdraget som offentlig försvarare för W.D.. HovR:n har att förordna ny offentlig försvarare för W.D..