NJA 1981 s. 1126

Domstol har i dom år 1953 med stöd av 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar förordnat om sekretess intill viss dag under 1982 beträffande delar av domen och vissa andra handlingar i målet. Av enskild person efter ikraftträdandet d 1 jan 1981 av sekretesslagen (1980:100) gjord framställning att få ta del av domen i dess helhet och av de övriga handlingarna har prövats med tillämpning av bestämmelserna i sistnämnda lag. Härvid har domstolens sekretessförordnande ansetts utgöra sådant förordnande som avses i 12 kap 3 § 2 st sekretesslagen och, till den del förordnandet avsett i domen upptagna uppgifter, sådant förordnande som avses i 12 kap 4 § 2 st samma lag.

I skrift till Svea HovR hemställde S.Å.P., Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, om tillstånd att få ta del av samtliga i HovR:ns akt i mål nr B 1136/1952 mellan allmän åklagare och K.A.H. angående utpressning befintliga, sekretessbelagda handlingar. Dessa handlingar skulle enligt HovR:ns dom d 14 mars 1953 inte få utlämnas före d 23 dec 1982. Tidigare framställningar om utbekommande av handlingarna hade avslagits av HovR:n genom beslut d 11 okt 1974 och d 9 dec 1976.

HovR:n (hovrättspresidenten Rudholm, hovrättslagmannen Blom samt hovrättsråden Gyllenswärd, referent, Linder och Åström) meddelade efter föredragning av de sekretessbelagda handlingarnas innehåll d 15 sept 1981 beslut, vari HovR:n ej fann skäl att frångå det i HovR:ns dom d 14 mars 1953 intagna förbudet mot utlämnande av däri angivna handlingar och därför lämnade framställningen utan bifall.

S.Å.P. anförde besvär med yrkande om bifall till sin i HovR:n gjorda framställning.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Heino, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande slutliga beslut: Skäl föreligger icke numera att antaga att röjande av de i HovR:ns ifrågavarande aktbilagor intagna sekretessbelagda uppgifterna för enskilda personer eller dem närstående skulle medföra sådant men som avses i 9 kap 16 § sekretesslagen (1980:100).

HD förordnar på grund av det sagda, med upphävande av HovR:ns beslut, att sekretess inte skall gälla beträffande de handlingar som avses med S.Å.P framställning.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Nordenson, referent, Ehrner, Jermsten och

Gregow) fattade följande slutliga beslut: De handlingar som berörs av framställningen är följande HovR:ns handlingar i mål B 1136/52 om ansvar för utpressning, nämligen aktbilagorna

3-5, utgörande tre promemorior av numera advokaten Henning Sjöström, daterade d 27 dec 1952 (PM I1 och II) och d 29 dec 1952 (PM III),

55 B, utgörande delar av vittnesförhör hållet i HovR:n d 23 febr 1953 med överläkaren Karl August Harald R,

64, utgörande avskrift av rapport d 3 dec 1938 av kriminalpolisen, Göteborg, samt

82.

82 A, utgörande HovR:ns dom.

De nu aktuella handlingarna har av HovR:n sekretessbelagts med stöd av 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Något tillstånd till handlingarnas utlämnande har därefter inte meddelats.

S.Å.P framställning skall prövas med tillämpning av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). En första fråga blir då, huruvida denna lag över huvud taget föreskriver sekretess hos domstol för uppgifter av förevarande slag.

Uppgifterna rör enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Beträffande uppgifter av detta slag föreskrivs i 9 kap 16 § 1 st sekretesslagen, såvitt här är av intresse, att sekretess gäller hos domstol i mål om utpressning för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Enligt 2 st skall i fråga om uppgift i allmän handling sekretessen gälla i högst sjuttio år.

När det som i detta fall är fråga om uppgifter som har förebragts vid domstolsförhandling är emellertid också att beakta vissa bestämmelser i 12 kap 3 § sekretesslagen. Enligt §:ns 1 st skall sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphöra att gälla i målet eller ärendet, om uppgiften förebringas vid offentlig förhandling i samma mål eller ärende. I 2 st av samma § stadgas, att om sekretess belagd uppgift av nu angivet slag förebringas vid förhandling inom stängda dörrar sekretessen består under den fortsatta handläggningen, om domstolen inte förordnar annat (första meningen). Vidare föreskrivs, att sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig sekretessen består endast om domstolen i domen eller beslutet har förordnat om det (andra meningen).

Av intresse är också de bestämmelser i 12 kap 4 § sekretesslagen som innebär, att sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att gälla i målet eller ärendet, om uppgiften tas in i dom eller annat beslut i samma mål eller ärende (1 st), såvida inte domstolen i domen eller beslutet har förordnat att sekretessen skall bestå (2 st första meningen).

Det av HovR:n med stöd av 36 § i 1937 års lag meddelade sekretessförordnandet får vid tillämpning av 1980 års sekretesslag anses utgöra ett sådant förordnande som avses i 12 kap 3 § 2 st andra meningen sistnämnda lag. Till den del HovR:ns förordnande avser uppgifter som upptagits i HovR:ns dom - härunder inbegripet den vid hovrättsdomen såsom bilaga fogade rådhusrättsdomen - får det anses utgöra ett sådant förordnande som avses i 12 kap 4 § 2 st sekretesslagen.

Av nu anförda förhållanden följer, att den handlingssekretess varom HovR:n förordnat och som alltjämt bestod vid tiden för ikraftträdandet d 1 jan 1981 av sekretesslagen inte därefter har upphört enligt sistnämnda lag.

Frågan om eller i vilken omfattning S.Å.P. skall vinna bifall till sin framställning blir följaktligen beroende av en prövning huruvida de i 9 kap 16 § 1 st sekretesslagen angivna sekretessförutsättningarna är uppfyllda beträffande någon eller några av de uppgifter som innefattas i de handlingar framställningen avser och som omfattas av HovR:ns sekretessförordnande.

Med hänsyn till arten av de ifrågavarande uppgifterna och den tid som har förflutit sedan de händelser till vilka uppgifterna hänför sig ägde rum finns nu inte grund för antagande att ett röjande av uppgifterna skulle medföra skada eller men vare sig för de ännu levande personer som uppgifterna avser eller deras närstående eller för närstående till någon av de numera avlidna personer som uppgifterna rör. De i 9 kap 16 § sekretesslagen angivna förutsättningarna för sekretess är sålunda inte för handen med avseende på dessa uppgifter. Följaktligen föreligger inte hinder mot att den som begär det får ta del av de aktuella handlingarna.

På grund av vad sålunda anförts förordnar HD, med upphävande av HovR:ns beslut, att S.Å.P. skall äga rätt att ta del av aktbilagorna nr 3-5, 55 B, 64 och 82 A i Svea HovR:s akt i mål nr B 1136/1952.