Sekretess

Att en uppgift/handling omfattas av sekretess innebär att det är förbjudet att röja uppgiften vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingen. Sekretess medför en inskränkning i offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar.