NJA 1981 s. 266

I 12 kap 49 § 1 och 3 st JB föreskriven tid för hänskjutande av tvist om förlängning av hyresavtal till hyresnämnden har ansetts lagligen inte kunna återställas.

Enligt hyreskontrakt d 25 nov 1974 förhyrde S.W. en bostadslägenhet i fastigheten (Fastighetsadress, uteslutet här) i Sundbyberg. Avtalad hyrestid var d 1 dec 1974-d 30 sept 1975 med ett års förlängning vid utebliven uppsägning. Avtalad uppsägningstid var 3 mån. S.W. delgavs d 20 nov 1979 uppsägning för avflyttning vid hyrestidens utgång d 1 okt 1980. I uppsägningshandlingen var intaget avflyttningsmeddelande enligt 12 kap 49 § 1 st JB. S.W. underlät att inom föreskriven tid hänskjuta tvisten om förlängning av hyresavtalet till hyresnämnden.

HD

S.W. anhöll i ansökan som inkom till HD d 14 okt 1980 om återställande av försutten tid för hänskjutande av tvisten om förlängning av hyresavtalet till hyresnämnden.

Föredraganden, RevSekr Öhrström, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Ansökningen gäller ej sådant återställande av försutten tid som avses i 58 kap 11 § RB. HD finner därför ansökningen lagligen icke kunna komma under bedömande.

HD (JustR:n Hult, Westerlind, Brundin, Hessler och Rydin, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.