NJA 1981 s. 872

Sedan part i mål om faderskap underlåtit att efterkomma föreläggande om blodundersökning och TR:n med anledning därav dömt ut honom förelagt vite, fullföljer han talan mot detta beslut. När målet härom företas i HD, upplyses att TR:n dåmera, på grund av partens vägran att underkasta sig blodundersökning, upphävt beslutet om sådan undersökning. Denna omständighet har inte ansetts utgöra skäl att ändra beslutet om vitets utdömande.

HD

(Jfr 1962 C 995 och 1970 C 407)

I mål om fastställande av faderskap vid Västerviks TR förordnade TR:n om blodundersökning av bl a J.L., född 1944. Han förelades därvid vid vite av 500 kr att inom en månad från det han fått del av beslutet med intyg av behörig läkare visa, att för blodundersökning erforderliga blodprov tagits.

TR:n (lagmannen Benndorf) förpliktade, sedan J.L. inte efterkommit föreläggandet, i beslut d 11 nov 1980 J.L. att till statsverket utge det förelagda vitet 500 kr.

J.L. anförde besvär i Göta HovR.

HovR:n (hovrättslagmannen Larsson, hovrättsrådet Polland, referent, hovrättsassessorn Hulterström och adj led Sundström) lämnade i beslut d 3 febr 1981 besvären utan bifall.

J.L. anförde besvär med yrkande att vitet inte måtte utdömas.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Junestad, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Av utredningen i målet framgår att J.L. d 8 okt 1980 delgivits TR:ns föreläggande i beslutet d 10 sept 1980. J.L., som haft att senast d 8 nov 1980 efterkomma föreläggandet, har emellertid underlåtit detta. TR:ns beslut d 11 nov 1980 att utdöma det J.L. förelagda vitet har följaktligen varit lagligen grundat.

TR:n har d 19 febr 1981, på grund av J.L:s tredska, upphävt beslutet om blodundersökning. Detta förhållande innebär dock ej att ändamålet med det utdömda vitet kan anses ha förfallit när frågan om dess utdömande uppkom.

På grund härav och då sådana omständigheter ej förekommit på grund varav vitet ändå icke bör utdömas, skall J.L:s besvär lämnas utan bifall.

Slut. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Höglund, Ulveson, referent, Hessler och Sven Nyman) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Som grund för sin besvärstalan har J.L. anfört att han bestrider faderskapet och att han aldrig kommer att underkasta sig blodprovstagning eller att betala vitet.

I HD har följande upplysts. TR:n har i beslut d 19 febr 1981 funnit av omständigheterna i faderskapsmålet framgå att J.L. inte kommer att medverka till blodundersökningen och, med upphävande av beslutet om sådan undersökning, utsatt målet till huvudförhandling Genom deldom d 6 maj 1981 har TR:n bifallit den mot J.L. förda faderskapstalan. Mot denna dom har J.L. fullföljt talan i HovR:n.

TR:ns d 11 nov 1980 meddelade beslut att, sedan J.L. underlåtit att efterkomma föreläggandet om blodundersökning, döma ut det förelagda vitet var lagligen grundat. Den omständigheten att TR:n sedermera, på grund av J.L:s vägran att underkasta sig blodundersökning, upphävt beslutet om sådan undersökning utgör inte skäl att ändra beslutet om vitets utdömande. Ej heller i övrigt har framkommit någon omständighet som ger anledning till ändring av sistnämnda beslut.

Slut. HD fastställer HovR:ns beslut.