NJA 1981 s. 903

Mot fastighetsbildningsmyndighets beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning anförde vissa fastighetsägare besvär med yrkande i första hand att beslutet måtte undanröjs. Yrkandet har med hänsyn till sakens beskaffenhet jämlikt 14 kap 8 § 2 st RB ansetts gälla även till förmån för annan av beslutet berörd fastighetsägare. Sådan fastighetsägare har därför, utan hinder av att han ej själv varit klagande vid TR:n, ansetts kunna fullfölja talan till HovR:n.

HD

Den 19 dec 1977 meddelade fastighetsbildningsmyndigheten i Kungsbacka lantmäteridistrikt anläggningsbeslut, innebärande bl a att gemensamhetsanläggning skulle inrättas för vattenförsörjning inom Sönnerbergenområdet i Onsala, Kungsbacka kommun, att 213 angivna fastigheter skulle deltaga i anläggningen samt att andelstalet för envar fastighet skulle vara 1/213.

Sedan ägarna till åtta fastigheter besvärat sig över fastighetsbildningsmyndighetens beslut med yrkande i första hand att beslutet måtte undanröjas, förordnade Halmstads TR, fastighetsdomstolen, i utslag d 11 juli 1980 att klagandens fastigheter ej skulle deltaga i gemensamhetsanläggningen samt att andelstalet för envar av de deltagande fastigheterna skulle vara 1/205.

Före fullföljdstidens utgång anförde ägarna till tio deltagande fastigheter besvär över TR:ns utslag under yrkande att utslaget måtte undanröjas och att målet måtte återförvisas till fastighetsbildningsmyndigheten för ny prövning. I beslut d 16 febr 1981 fann HovR:n för Västra Sverige att besvärstalan fick anses innefatta påstående om domvilla vid fastighetsbildningsmyndigheten samt föreskrev att handlingarna i målet skulle överlämnas till TR:n för prövning av frågan om domvilla. Vidare uttalade HovR:n att talan mot beslutet ej fick föras.

I en till HD d 25 mars 1981 ingiven besvärsinlaga yrkade N.Å., som äger en i gemensamhetsanläggningen deltagande fastighet, att HD måtte på grund av domvilla undanröja HovR:ns beslut samt visa målet åter till HovR:n för laglikmätig behandling.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Roos, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande Beslut. Enär det ålegat HovR:n att pröva frågan huruvida domvilla förekommit vid fastighetsbildningsmyndigheten, undanröjer HD HovR:ns beslut och återförvisar målet till HovR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Westerlind, Brundin, Mannerfelt, Welamson och Erik Nyman, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. De fastighetsägare som besvärade sig över fastighetsbildningsmyndighetens beslut yrkade vid TR:n i första hand att beslutet måtte undanröjs. Med hänsyn till sakens beskaffenhet har jämlikt 14 kap 8 § 2 st RB yrkandet skolat gälla även till förmån för annan av beslutet berörd fastighetsägare. Innebörden härav är bl a att talan mot TR:ns utslag, i vad därigenom nämnda yrkande ogillats, kunnat fullföljas till HovR:n av sådan fastighetsägare utan hinder av att han ej själv varit klagande vid TR:n. HovR:n har följaktligen förfarit felaktigt genom att inte uppta den dit fullföljda talan till prövning. Det sålunda förelupna rättegångsfelet är av beskaffenhet som avses i 59 kap 1 § 5 RB.

Slut HD undanröjer HovR:ns beslut och återförvisar målet till HovR:n för erforderlig behandling.