Fastighetsbildning

Regler om fastighetsbildning finns i fastighetsbildningslagen, FBL.

Av FBL 1 kap. 1 § framgår att fastighetsbildning är en åtgärd som medför att indelningen av fastigheter ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs, eller att en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan fastighet.