NJA 1982 s. 133

Moder till två barn, om vilka fadern har vårdnaden, är bidragsskyldig gentemot barnen. Hon får i nytt äktenskap ytterligare två barn och slutar med anledning därav en halvtidsanställning som sjukvårdsbiträde för att ta vård om dessa barn. MA.en i det nya äktenskapet har goda inkomster såsom läkare. I jämkningsmål mot de två äldre barnen har modern ansetts sakna förmåga att bidra till deras underhåll. 7 kap 1 och 10 §§ FB.

TR:n

(Jfr 1977 s 748)

G.W. och R.S. har tidigare varit gifta med varandra. De har i äktenskapet barnen R., född 1967, och A., född 1968. R.S. har vårdnaden om båda barnen. G.W. har förpliktats att utge underhållsbidrag för R. enligt dom d 1 sept 1977 med 214 kr i mån och för A. enligt dom d 2 maj 1979 med 200 kr i mån, i båda fallen tills barnet fyller 18 år.

G.W. väckte d 30 nov 1979 talan mot R. och A. vid Gällivare TR och yrkade befrielse från skyldigheten att utge underhållsbidrag. Denna talan ogillades genom dom av TR:n d 8 febr 1980, vilken dom fastställdes av HovR:n för Övre Norrland genom dom d 30 juni 1980. I målet upplystes bl a att G.W. var omgift, att hon hade två små barn i det nya äktenskapet, att hon hade en halvtidstjänst vilken under hösten 1979 hade gett en inkomst av 2 500-2 700 kr i mån, att hon därefter hade varit barnledig och uppburit föräldrapenning med 2 759 kr i mån samt att hennes makes månadsinkomst uppgick till omkring 12 000 kr.

I ansökan om stämning, som inkom till Gällivare TR d 8 sept 1980, väckte G.W. ånyo talan mot R. och A. och yrkade befrielse från skyldighet att utge underhållsbidrag efter d 8 nov 1980.

R. och A. bestred ändring.

Domskäl

TR:n (rådmA.en Bodén) anförde i dom d 10 nov 1980: G.W. har till stöd för sin talan anfört: Hon har ingått nytt äktenskap och har nu två barn, 2 år resp 9 mån gamla. Hon uppbär föräldrapenning 87 kr om dagen till d 8 nov 1980 och därefter 37 kr om dagen under 45 dagar. Vid tidpunkten för den första domen hade hon vårdnaden om ett barn och inkomst av arbetsanställning med 2 500 kr i mån. Numera har hon ingen arbetsanställning och vårdnaden om två barn. Anledningen till att hon slutat sin anställning är den att familjen i slutet av aug 1980 flyttat till Boden där maken såsom läkare fått anställning på lasarettet. Hon har ej sökt någon anställning i Boden då makarna i samråd överenskommit att hon i stället skall vara hemma och ägna sig åt vårdnaden av barnen och hemmet. Detta är en rimlig överenskommelse mellan makarna under hänvisning till barnens ålder, den nya miljön för dem och föräldrarna samt det förhållandet att ett eventuellt deltidsarbete för henne skulle med hänsyn till barntillsynskostnader och underhållsbidragsskyldighet innebära en starkt försämrad ekonomi för familjen. - Det påstås att G.W. på grund av ändrade förhållanden numera i enlighet med nu gällande lagbestämmelser saknar förmåga att utge underhållsbidrag för barnen.

R.S. har ställt sig undrande till de uppgifter G.W. lämnat om sin avsikt att tills vidare inte yrkesarbeta och har även ifrågasatt om inte G.W. har viss förmögenhet, vilket hon bestämt förnekat. R.S. har vidare anfört: Det har egentligen inte skett några ändrade förhållanden sedan HovR:n för Övre Norrland i dom d 30 juni 1980 fastställde TR:ns domslut varigenom TR:n ogillat av G.W. då förd talan om befrielse från ifrågavarande underhållsbidrag. G.W. har utbildning till sjukvårdsbiträde jämte viss specialutbildning. Det är ej rimligt att stA.a hemma med små barn bara för att komma undan att betala underhållsbidrag. Man skall betala underhållsbidrag efter sin förvärvsförmåga. Det var redan vid HovR:ns dom aktuellt med flyttning till Boden.

Domskäl. G.W. och R.S. har hörts under fria partsförhör. I övrigt har någon utredning inte förebringats.

Anledning förekommer ej att G.W:s förhållanden efter d 8 nov 1980 kommer att bli Annorlunda än hon själv uppgivit. Hennes förhållanden är därmed ändrade på det viset, att hon i jämförelse med tiden för fastställande av det första underhållsbidraget nu har två barn att ta vård om mot inget då och i jämförelse med tiden för fastställande av det andra underhållsbidraget att hon nu har två barn mot då ett. Vidare är hennes inkomstförhållanden ändrade så att hon efter d 8 nov 1980 uppbär 37 kr om dagen och från slutet av dec 1980 ej alls har någon inkomst medan hon tidigare förtjänat ca 2 500 kr i mån.

TR:n finner att det icke med fog kan påstås att G.W. bör lämna de små barnen för att söka yrkesarbete.

TR:n finner att G.W:s förhållanden är så ändrade redan från d 8 nov 1980 att hon redan från den dagen bör anses sakna förmåga att utge något underhållsbidrag för R. och A.. Hennes jämkningstalan skall därför vinna bifall.

Domslut

Domslut. TR:n förordnar att G.W. efter d 8 nov 1980 ej längre skall vara skyldig att utge underhållsbidrag för sina barn R. och A..

HovR:n för Övre Norrland

R. och A. fullföljde talan i HovR:n för Övre Norrland och yrkade ogillande av käromålet.

G.W. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Böhme, Björling och Bertram, referent, samt hovrättsassessorn Åkesson) fastställde i dom d 29 maj 1981 TR:ns dom.

R. och A. sökte revision och yrkade ogillande av käromålet. De hävdade dels att G.W. hade möjlighet att få förvärvsarbete i samma omfattning som tidigare och att barnen kunde beredas plats på ett närbeläget daghem, dels att G.W:s ekonomiska förmåga hade ändrats till det bättre genom hennes äktenskap med en välbetald läkare och att hänsyn till hennes sålunda förbättrade levnadsstandard borde tas även om hon avstod från förvärvsarbete. G.W:s nya familjebildning fick enligt R:s och A:s mening inte inkräkta så på de äldre barnens rätt att modern inte alls deltog i deras underhåll.

G.W. bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Boholm, hemställde i betänkande om följande dom: HD fastställer HovR:ns dom.

HD (JustR:n Ulveson, MA.erfelt, referent, Sven Nyman, Knutsson och Gregow) beslöt dom i enlighet med betänkandet.