NJA 1983 s. 678

I mål om jämkning av underhållsbidrag enligt 7 kap 10 § FB har den bidragsskyldige fadern ansetts efter omgifte få tillgodoräkna sig förbehållsbelopp enligt 7 kap 3 § samma balk för sin nya hustru, som för att vårda ett makarnas barn i förskoleåldern inte förvärvsarbetar.

(Jfr 1982 s 133)

M.P. född 1971, är barn till L.P. och S.C. i deras numera upplösta äktenskap.

Linköpings TR

L.P. anförde efter stämning å M. vid Linköpings TR: TR:n förordnade d 6 juli 1976 att L.P. skulle utge underhållsbidrag för M. med 375 kr/mån. L.P. är om gift och har ett barn fött d 22 nov 1980. Hustrun, som är sjuksköterska, har ej anställning utan ämnar tills vidare stanna hemma hos barnet. Hans inkomst uppgår till 8 889 kr/mån. Hans utgifter för en villafastighet uppgår till 3 260 kr/mån. Under åberopande av vad sålunda anförts yrkas att TR:n måtte med verkan från d 1 april 1981 befria honom från underhållsskyldigheten samt meddela interimistiskt beslut härom.

M. bestred bifall till käromålet.

Domskäl

TR:n (rådmannen Bjurek) anförde i dom d 29 maj 1981:

Domskäl. L.P. har om sina förhållanden uppgivit: Hans inkomst var vid tiden för domen 4 718 kr/mån. Han har umgängesrätt med dottern M. under 90 dagar/år och är därför berättigad att förbehålla sig bostadskostnaden till ytterligare ett rum. Båda makarna har amortering å studieskulder, L.P. med 1 283 kr/år och hustrun med 1 213 kr/år.

M. har om S.C:s förhållanden uppgivit: Hon är omgift och har anställning som assistent vid kriminalvårdsanstalten Roxtuna med en inkomst av 5 924 kr/mån. I det nya äktenskapet har hon ett barn fött d 18 dec 1980. Under nästa läsår ämnar hon bedriva studier för att erhålla anställning som behandlingsassistent. Hon kommer att erhålla studielån. Kostnaden för tillsyn av barnet kommer att uppgå till 260 kr/mån. Hennes make har en inkomst som vårdare av 7 000 kr/mån. Deras hyra uppgår till 1 592 kr/mån. Hon har amortering å studieskuld med 2 700 kr/år. - Underhållsbidraget för M. utgår med 597 kr/mån men har ej erlagts sista tiden, varför bidragsförskott erhålles.

De ovan redovisade uppgifterna om L. och S:s förhållanden har lämnats obestridda. M. har dock hävdat att L. hustru bör med förvärvsarbete bidraga till familjens försörjning ävensom att L. ej är berättigad att förbehålla sig kostnad för ett rum på grund av hennes vistelse i villan.

Enligt socialstyrelsens normer utgör högsta godtagbara kostnad för bostad å ort motsvarande Linköpings storlek för 1-2 vuxna och 1 barn 1 550 kr/mån. Den omständigheten att L. har umgänge med M. under 90 dagar/år, huvudsakligen å dagtid, bör ej medföra rätt till högre bostadskostnad. TR:n anser vidare att L. hustru bör bidraga till familjens försörjning genom arbete motsvarande åtminstone halvtidstjänstgöring. Till dessa överväganden tages hänsyn vid beräkning av förbehållsbeloppen.

TR:n anser vid en jämförelse med HovR:ns dom d 13 maj 1981, DT 64, avd 1, knappast att någon jämkning av underhållsbidraget är motiverad och lämnar därför käromålet utan bifall.

Domslut

Domslut. Käromålet lämnas utan bifall.

Göta HovR

L.P. fullföljde talan i Göta HovR och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan.

M. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Blomdahl och Polland samt adj led M. och P. referent) fastställde i dom d 10 febr 1982 TR:ns dom.

L.P. sökte revision och yrkade bifall till käromålet.

M. bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Camitz, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande dom:

Domskäl

Domskäl. L.P. har efter det att underhållsbidraget till M. fastställdes ingått äktenskap och med hustrun fått ett barn. Hustrun vårdar barnet, som är i förskoleåldern, i hemmet och har därför skäl att inte förvärvsarbeta. Med hänsyn härtill bör L.P. få tillgodoräkna sig förbehållsbelopp enligt 7 kap 3 § FB - förutom för det hemmavarande barnet - även för hustrun.

L.P:s ökade försörjningsskyldighet innebär att hans förhållanden ändrats så att jämkning bör ske i hans underhållsskyldighet mot M. L.P. får för tiden från det talan väcktes anses sakna förmåga att utge bidrag till M. Hans talan skall därför vinna bifall. M. bör dock skäligen befrias från skyldighet att återbetala bidrag, som kan ha erlagts för den angivna tiden.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns domslut befriar HD L.P. från skyldighet att bidraga till M:s underhåll för tiden från d 2 april 1981. M. är dock ej skyldig att återbetala vad hon kan ha uppburit i underhållsbidrag för nämnda tid.

HD (JustR:n Hult, Fredlund, Welamson, Bengtsson, referent, och Gad) beslöt dom i enlighet med betänkandet.