NJA 1982 s. 301

Handelsköp. Fråga huruvida reklamation om fel i godset (ett parti potatis) skett i rätt tid. 52 § köplagen.

Köpmannen K.M., som åtagit sig att anskaffa utsädespotatis åt sex odlare i Skåne, beställde d 19 april 1977 hos AB L:s Potatislager 12 500 kg Bintje utsädespotatis till ett pris av 24 853 kr 55 öre för omedelbar leverans. L:s Potatislager gjorde genom ett annat företag motsvarande beställning hos Härlingstorps AB i Axvall. Detta bolag var en s k ursprunglig odlare, vars potatisodlingar skedde under kontroll av statens centrala frökontrollanstalt (SCF). Den potatis som skulle levereras till K.M. togs från ett hos Härlingstorps AB d 31 mars 1977 av SCF besiktigat och plomberat parti Bintje utsädespotatis om 47 500 kg. Partiet åsattes statsplomb B, utvisande att fråga var om bruksutsäde för engångsanvändning. Enligt två vid besiktningen upprättade protokoll konstaterades i ett delparti om 11 000 kg 0 % phomaröta och 1,5 % fusariumröta samt i ett delparti om 34 700 kg 0 % phomaröta och 1,3 % fusariumröta. På ett för hela partiet utfärdat plomberingsbevis fanns bl a texten: "Plombering gäller högst 45 dagar. Den innebär inte garanti för egenskaper, som påverkas efter plomberingen."

Det av K.M. beställda partiet, fördelat på plomberade nylonnätsäckar om 50 kg var, transporterades samma dag d 19 april på lastbil med släpvagn till K.M.. Några av de slutliga köparna hämtade sina säckar vid lastbilen under det att övriga köpare fick sina säckar hemkörda. Potatisen förvarades hos odlarna torrt och luftigt. Sedan leveranserna slutförts undertecknade K.M. samma dag på en av chauffören medförd följesedel denna tryckta text: "Ovanstående varor emottagna och godkända." Nederst på följesedeln fanns dessutom tryckt: "Ev anmärkningar ej gjorda vid varans emottagande godkännas ej."

Ingen undersökning av de plomberade säckarna vid togs av K.M. vare sig medan de stod kvar på långtradaren eller sedan odlarna mottagit dem. Odlarna undersökte ej den erhållna potatisen förrän plomberingen bröts i samband med att potatisen skulle sättas. Därvid upptäckte odlarna omfattande rötskador på potatisen. Alla reklamerade, två d 1 maj 1977 och de övriga d 13 i samma månad. Vid den tiden var K.M. intagen på sjukhus, varför klagomålen framfördes till hans hustru. Den 14 maj, en lördag, lämnade K.M. sjukhuset och besökte under veckoskiftet alla köparna, varvid han kunde konstatera att deras klagomål var berättigade. Den 16 maj reklamerade K.M. per telefon potatisleveransen hos L:s Potatislager. Samma dag företogs på K.M:s begäran av lantmästaren I.A. vid SCF:s fältavdelning i Lund besiktning hos två av odlarna, varvid hos den ene i 3 000 kg plomberad potatis konstaterades i genomsnitt 8,7 % phomaröta och 17,5 % fusariumröta samt hos den andre i 1 500 kg plomberad potatis genomsnittligt 7,3 % phomaröta och 21,3 % fusariumröta. I brev d 27 maj avvisade L:s Potatislager K.M:s reklamation med hänvisning till att potatispartiet på leveransdagen "ej varit behäftat med fel av anmärkningsvärd beskaffenhet" samt till att K.M. "underlåtit reklamera i rätt tid". I brev till L:s Potatislager d 7 juni hävde K.M. köpet.

Efter stämning å L:s Potatislager yrkade K.M. vid Mjölby TR förpliktande för bolaget att till honom utge 35 894 kr 20 öre jämte ränta. Beloppet innefattade utöver den erlagda köpeskillingen, 24 853 kr 55 öre, ersättning för de slutliga köparnas uteblivna vinster. K.M. grundade sin talan på följande omständigheter:

1. Reklamationen skedde d 16 maj, dagen efter plomberingstidens utgång. Plomberingen på säckarna fick ej brytas dessförinnan och skyldighet att reklamera tidigare än som skett har ej förelegat. Reklamationen har alltså skett i rätt tid.

2. K.M:s namnteckning på följesedeln innefattar endast ett godkännande av den mottagna kvantiteten. Det skulle strida mot 33 § avtalslagen att åberopa påteckningen som uttryck för avstående från rätt att reklamera mot fel i godset.

3. Med hänsyn till undersökningsresultaten dels i samband med plomberingen d 31 mars och dels d 16 maj samt då potatisen hos de slutliga mottagarna förvarats på lämpligt sätt måste det anses klarlagt, att det av K.M. köpta partiet ej var leveransgillt d 19 april.

L:s Potatislager bestred käromålet men vitsordade skäligheten i och för sig av kapital- och ränteyrkanden. Grunderna för bestridandet angavs av L:s Potatislager enligt följande:

1. Reklamation har skett för sent enligt 52 § köplagen.

2. K.M. har genom att teckna sitt namn på följesedeln godkänt leveransen såväl beträffande kvantitet som kvalitet och har därmed frånhänt sig den eventuella möjlighet till respit som ligger i ordet "genast" i 52 § köplagen.

3. Partiet var utan fel vid leveransen.

L:s Potatislager anförde vidare bl a: Genom att ej undersöka det mottagna partiet har K.M. frånhänt sig möjligheten att reklamera. K.M. har också gjort fel när han godtog reklamationerna från sina sex köpare, vilka framförde anmärkningar mot potatisen först 12 resp 24 dagar efter leveranserna. I sin egenskap av lantbrukare är även dessa köpare att anse som köpmän. Som slutliga köpare hade de rätt att bryta plomberingarna. De skulle ha gjort detta i anslutning till mottagandet och, om de funnit fel på potatisen, genast reklamerat hos K.M..

TR:n (lagmannen Ahlgren, rådmannen Hillman och tingsfiskalen Magnusson) anförde i dom d 7 jan 1980: Domskäl.

K.M. har hörts under sanningsförsäkran, varjämte hörts som vittne chauffören S.K. samt som sakkunniga vittnen hushållskonsulenten P.A.N. och lantmästaren I.A.. Som skriftliga bevis har parterna - utom sådana som ej rör omstridda punkter - åberopat dels följesedeln, dels ett av svenska handelskammarförbundet i målet avgivet sakkunnigutlåtande.

K.M. har uppgett: När lastbilen kom var det frost. Potatisen var täckt med mattor. När chauffören S.K. tog av mattorna tyckte K.M. att det var "vått utanpå säckarna". För att kunna skära upp någon säck och undersöka potatisen frågade han K om denne hade någon kniv, men det hade han inte. Ingen undersökning kom därför till stånd. En av odlarna tyckte också att säckarna var våta. K sade, att potatisen inte kunde vara frusen. Vid samma tid, som den aktuella leveransen, fick en annan odlare än de sex genom annan grossist än K.M. 3 000 kg Puritan utsädespotatis från Härlingstorp. Detta parti var det inget fel på. När K.M. läst texten på följesedeln sade han, att han inte ville skriva under den. Sedan K förklarat, att en kvittering inte avsåg kvalitet utan endast kvantitet, skrev emellertid K.M. på följesedeln.

K har omvittnat: Han transporterade potatispartiet i fråga från Härlingstorp till K.M. på egen lastbil med släp. Fordonet var utrustat med kapell som var fodrat med pappersfilt. Uppvärmningsanordning fanns också men såvitt han kan erinra sig behövde han inte ha värmen på. Han kan inte minnas att det var någon diskussion mellan K.M. och honom angående potatisens kvalitet. Inte heller har han något minne av att K.M. bad att få låna en kniv av honom. Utsädespotatis förvaras alltid i nya nylonsäckar. Dessa är så glesa, att man kan se potatisknölarna genom dem. Även det aktuella partiet förvarades i sådana säckar. Från L:s Potatislager medförde han en följesedel. En köpare kvitterar på följesedeln att han mottagit partiet. Att K.M. vid detta tillfälle först skulle ha vägrat att skriva på följesedeln har K inget minne av.

Svenska handelskammarförbundets utlåtande innehåller i huvudsak följande: Efter företagen utredning som verkställts bl a genom förfrågningar hos grossister och detaljister inom potatisbranschen får Handelskammarförbundet anföra följande. Över hälften av de företag som besvarat frågorna har uppgivit att det ofta eller rätt ofta förekommer att någon av meningarna "Ovanstående varor emottagna och godkända" eller "Ev anmärkningar ej gjorda vid varans emottagande godkännas ej" finns tryckt på följesedlarna vid handeln med utsädespotatis. Det synes mindre vanligt att båda meningarna samtidigt finns tryckta på följesedlarna, ehuru även detta förekommer i icke obetydlig utsträckning. Så gott som samtliga företag som besvarat frågorna har uppgivit att köpare av utsädespotatis, som levereras i plomberade säckar, inte brukar företa någon mer ingående undersökning av potatisens beskaffenhet, exempelvis genom att öppna någon eller några säckar, innan följesedeln undertecknas, även om denna upptar meningar såsom "Ovanstående varor emottagna och godkända" eller "Ev anmärkningar ej gjorda vid varans emottagande godkännas ej". Likaså synes enighet föreligga om att säljare inte på grund av följesedelns innehåll brukar avvisa anmärkningar mot potatisens beskaffenhet, även om dessa framställs efter det att följesedeln undertecknats. Det här redovisade handlingsmönstret synes vara så vedertaget och allmänt tillämpat inom branschen att handelsbruk av detta innehåll får anses föreligga. Det kan nämnas att de särskilt tillkallade branschsakkunniga, som deltagit i ärendets behandling, som sin mening uttalat att köparens på följesedeln lämnade godkännande endast avser lätt iakttagbara yttre skador på potatisen samt sådana likaledes lätt iakttagbara förhållanden som vikt, antal kollin, förpackningens skick och liknande. Förbundet vill emellertid härutöver tillägga att något enhetligt handlingsmönster såvitt avser den tid inom vilken en närmare undersökning av potatisens beskaffenhet brukar företas inte synes föreligga. Drygt hälften av företagen har uppgivit att sådan undersökning brukar ske först i samband med att potatisen sätts, antingen av köparen eller dennes kund(er). Därmed torde man även kunna dra den slutsatsen att - enligt dessa företags erfarenheter - säljare inte brukar avvisa anmärkningar rörande potatisens kvalitet som framställs vid denna tidpunkt. Nästan lika många företag har emellertid förklarat att undersökningen brukar företas så snart som möjligt efter mottagandet, ehuru såsom ovan framgått, efter det att följesedeln undertecknats. Inte heller de branschsakkunniga har i detta hänseende kunnat peka på något enhetligt handlingsmönster. De har dock som sin mening uttalat att undersökningen normalt brukar företas före utgången av plomberingens giltighetstid. Härvid kan dock, enligt deras mening, lagringsförhållandena hos köparen eller dennes kund(er) ha viss betydelse.

TR:ns bedömning.

Vad först angår frågan huruvida K.M. genom sin påskrift på följesedeln avskurit sig från möjligheten att tala å fel i det mottagna potatispartiet finner TR:n, lika med svenska handelskammarförbundet, att formuleringarna i följesedeln ej innebär annat än ett godkännande av vad en ytlig besiktning kan ge vid handen. K.M. har följaktligen genom sin påskrift på följesedeln ej blivit förhindrad att föra talan om fel i godset som uppdagats efter godkännandet.

Vad härefter angår frågan huruvida K.M. i rätt tid fullgjort sin undersökningsplikt enligt 51 § köplagen och enligt 52 § samma lag reklamerat felen på potatispartiet finner TR:n följande vara att särskilt beakta. Potatispartiet plomberades d 31 mars 1977 för en tid av 45 dagar. Plomberingstiden utgick följaktligen d 15 maj. Den vid tiden i fråga gällande författningen på området, Kungl Lantbruksstyrelsens kungörelse 1972 nr 1 om statsplombering av utsädespotatis, innehåller i 11 § 5 mom: "På grund av potatisens ömtåliga beskaffenhet innebär plombering inte garanti för egenskaper, som kan påverkas efter plomberingen." I en not till detta stadgande exemplifieras dessa egenskaper med bl a phomaröta och fusariumröta. Det står alltså klart, att plomberingen av potatispartiet i fråga inte innefattade någon garanti beträffande omfattningen av rötangrepp på partiet under plomberingstiden. Såsom av handelskammarförbundets utlåtande framgår förefinns inte något handelsbruk i branschen beträffande när undersökning av plomberad potatis skall företas. Reklamationsfrågan skall följaktligen bedömas enligt köplagen. Visserligen får statsplombering på utsädespotatis inte brytas förrän potatisen nått odlaren; sker det i tidigare led måste partiet plomberas om genom SCF innan det får användas till utsäde. Men K.M., som sagt sig icke ha velat avvisa klagomålen från odlarna såsom för sent framförda, har haft möjlighet att vid avlämnandet av potatisen till dem undersöka den och - om den var behäftad med fel - reklamera partiet hos L:s Potatislager. Skyldighet att göra det måste också anses ha åvilat K.M.; och detta hade han så mycket större anledning att göra som han vid mottagandet av potatispartiet upptäckt blötfläckar på säckarna. Han undersökte dock inte potatisen då och reklamerade först 27 dagar efter dess mottagande. Då fråga är om handelsköp har enligt 52 § köplagen reklamationen skett för sent och K.M. förlorat rätten att föra talan om felet. Käromålet kan följaktligen inte vinna bifall.

Domslut. Käromålet ogillas.

K.M. fullföljde talan i Göta HovR och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan.

L:s Potatislager bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Larsson, hovrättsrådet Polland, referent, hovrättsassessorn Hulterström och adj led Sundström) anförde i dom d 12 dec 1980:

Domskäl.

L:s Potatislager har i HovR:n anfört att det inte längre som grund för bestridandet åberopar vad som anförts under p 2 i TR:ns dom.

Parterna har i övrigt till stöd för sin talan åberopat samma omständigheter som antecknats i TR:ns dom.

Enligt vad I.A. i HovR:n uppgett har den phomaröta och fusariumröta, som konstaterades vid undersökningen d 16 maj 1977, åtminstone till två tredjedelar förelegat redan vid leveransen d 19 april 1977. På grund härav finner HovR:n att potatisen varit behäftad med fel vid leveransen.

HovR:n finner att det inte på grund av föreliggande handelsskick ålegat K.M. att företa en närmare undersökning av potatispartiet än som skett. Frågan om reklamation skett i rätt tid skall vid sådant förhållande bedömas enligt 52 § köplagen.

Genom förhöret med I.A. har framkommit att angrepp på potatisen av sådan röta syns bl a ytligt som inte alltför lätt iakttagbara torra fläckar på skalet. För att upptäcka att potatisen är behäftad med nu angivna fel måste också enligt såväl I.A. som P.A.N. en ingående undersökning av potatisknölarna göras och - för att denna skall kunna ske - plomberingen av säckarna brytas.

Vid en bedömning av frågan om K.M. bort märka felet vid leveransen d 19 april 1977 måste enligt HovR:ns mening beaktas att partiet var försett med plombering som fortfarande var gällande. En närmare undersökning skulle ha krävt att plomberingen av ett stort antal säckar måste brytas och ny plombering ske innan partiet kunde säljas vidare. Enligt HovR:ns mening bör dessa förhållanden medföra att K.M. får anses ha fullgjort sin undersökningsplikt genom den mera ytliga besiktning han företagit vid mottagandet av partiet. Inte heller kan det anses ha ålegat K.M. att göra en närmare undersökning vid leveransen till odlarna, vilken ägde rum samma dag. På grund av det anförda anser HovR:n att K.M. genom att reklamera så snart felet uppdagats vid undersökningen d 16 maj 1977, dvs en dag efter det att tiden för plomberingen utgått, är bibehållen vid sin rätt att tala å felet.

Tvist råder inte om det yrkade beloppets skälighet.

Domslut. HovR:n ändrar TR:ns dom enligt följande: L:s Potatislager skall till K.M. utge 35 894 kr 20 öre jämte ränta.

L:s Potatislager sökte revision och yrkade fastställelse av TR:ns dom.

K.M. bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Boholm, hemställde i betänkande om följande dom: Domskäl. Såsom HovR:n funnit var potatisen behäftad med fel vid leveransen d 19 april 1977 till K.M..

Som framgår av utredningen var ifrågavarande parti utsädespotatis statsplomberat, vilket bl a innebar att plomberingen inte fick brytas förrän potatisen nått de slutliga odlarna. Skulle plomberingen ha brutits i ett tidigare skede skulle ny plombering ha måst ske, innan partiet kunnat säljas vidare.

Mot bakgrund härav får, såsom HovR:n funnit, K.M. anses ha fullgjort sin undersökningsplikt genom den mera ytliga besiktning han gjorde av säckarna, innan han undertecknade följesedeln i samband med leveransen d 19 april 1977.

Lika med HovR:n finner HD, att det inte heller kan anses ha ålegat K.M. att göra en närmare undersökning hos odlarna.

När två av de sex odlarna reklamerade till K.M. d 1 maj 1977, var denne intagen på sjukhus och nåddes inte av beskedet. Övriga fyra odlare reklamerade d 13 maj 1977. I samband därmed underrättades K.M. av sin hustru om reklamationerna. Sedan K.M. påföljande dag lämnat sjukhuset, vidtog han de åtgärder som ledde till att I.A. d 16 maj 1977 efterbesiktigade partiet hos två av odlarna. Genom I.A.s besiktning fick K.M. underlag för reklamation till bolaget. Genom sin åtgärd att samma dag per telefon reklamera till bolaget får K.M. - under förhandenvarande omständigheter - anses ha uppfyllt kravet i 52 § köplagen vid handelsköp och således vara bevarad vid sin rätt att tala å felet. HovR:ns domslut skall således fastställas.

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Hult, Mannerfelt, Hessler, Nordenson och Rydin, referent) beslöt följande dom:

Domskäl. Såsom HovR:n funnit var potatisen behäftad med fel vid leveransen d 19 april 1977 till K.M..

Frågan huruvida K.M. i rätt tid reklamerat hos bolaget med anledning av felet skall, i överensstämmelse med vad domstolarna funnit, bedömas enligt 52 § köplagen. Då tvisten avser handelsköp, har K.M. sålunda haft att reklamera genast efter det att han märkt eller bort märka felet. Om han underlåtit det, har han förlorat rätten att framställa anspråk mot bolaget på grund av felet.

Potatispartiet plomberades d 31 mars 1977 och giltighetstiden för plomberingen varade t o m d 15 maj samma år. Som framgår av TR:ns dom innefattade plomberingen inte någon garanti mot att rötskador av förevarande typ utvecklade sig under plomberingstiden.

Ett brytande av plomberingen, när K.M. mottog potatissäckarna d 19 april 1977, skulle ha nödvändiggjort en omplombering under myndighets medverkan, eftersom potatispartiet annars inte skulle ha kunnat levereras vidare till odlarna. Under dessa förhållanden kan det ej anses ha ålegat K.M. att göra någon närmare undersökning av potatispartiet redan när han sistnämnda dag tog emot det för vidare leverans samma dag till odlarna. Däremot kan ifrågasättas, om han inte borde ha låtit kontrollera potatisen så snart den kommit i odlarnas händer och plomberingen kunnat brytas. I detta hänseende bör emellertid anmärkas att det här var fråga om potatis, som undersökts och plomberats mindre än 3 veckor tidigare, och att K.M. därför hade skäl att räkna med att potatispartiet åtminstone vid den tiden varit leveransgillt. Såvitt utredningen visat har inte vid tiden för leveransen förekommit någon särskild omständighet som gett K.M. anledning att då misstänka, att potatisen var utsatt för rötangrepp av aktuellt slag. Under dessa förhållanden har det inte kunnat krävas att K.M. omedelbart skulle låta undersöka den plomberade potatisen hos odlarna.

Sedan plomberingen brutits i samband med att potatisen skulle sättas och rötan därvid upptäckts, framförde två av odlarna d 1 maj 1977 klagomål beträffande potatisen. Dessa klagomål, som mottogs av K.M:s hustru, hade omedelbart bort föranleda en närmare undersökning från K.M:s sida eller en reklamation hos bolaget. Den omständigheten att K.M. vid denna tid och fram till d 14 maj befann sig på sjukhus har inte fritagit honom från hans reklamationsplikt; i egenskap av köpman har K.M. haft att sörja för att i händelse exempelvis av hans insjuknande bl a åtgärder av här ifrågavarande slag kunde företas av behörig företrädare för honom. Emellertid har K.M. inte förrän efter det att han d 14 maj lämnat sjukhuset undersökt potatisen vid besök hos odlarna och konstaterat att den var rötskadad samt med anledning därav d 16 maj reklamerat hos bolaget. Denna reklamation, som sålunda skedde först 15 dagar efter det att två av odlarna framfört klagomål på potatisen, måste vid här angivna förhållanden anses ha ägt rum för sent.

På grund av det anförda skall, som TR:n funnit, K.M:s talan i målet ogillas.

Domslut. Med ändring av HovR:ns domslut fastställer HD TR:ns domslut.