Reklamation

Att påpeka ett missförhållande eller dylikt vid exempelvis ett avtals uppkomst.

Se löftesprincipen, tillitsgrundsatsen och reklamera