NJA 1982 s. 320

Sedan mäklare väckt talan mot uppdragsgivare med yrkande om provision för att han förmedlat en aktieförsäljning, invände svaranden bl a att den medverkan som mäklaren lämnat till försäljningen skett inte för hans egen del utan i egenskap av företrädare för ett aktiebolag. Mäklaren överlät därefter sin provisionsfordran till bolaget vilket inträdde i rättegången som kärande i stället för denne. Bolaget påstod därvid alternativt att mäklaren vid förmedlingen av aktieförsäljningen handlat för bolagets räkning. Detta påstående har ansetts inte innebära ändring av talan. 13 kap 3 § 3 st RB.

HovR:n

Direktören K.O.G. väckte vid Stockholms TR talan mot R.A., O.S. och AB Officina samt ytterligare en person, vilken sedermera utträtt ur rättegången, med yrkande om förpliktande för svarandena att till K.O.G. utge provision för ett mäklaruppdrag som K.O.G. påstod sig ha fått; uppdraget avsåg förmedling av försäljning av aktier. R.A. och medparter bestred käromålet. Bestridandet grundades i första hand på att K.O.G. ej var saklegitimerad. Det gjordes gällande att, om det förelåg någon rätt till provision, det var Tre Mäklare AB och ej K.O.G. personligen som hade rätt till provision eller annan ersättning. I andra hand bestreds kravet på den grund att något uppdrag som kunde föranleda provision inte hade lämnats vare sig till K.O.G. eller till Tre Mäklare AB.

Sedan K.O.G., som var firmatecknare för Tre Mäklare AB, fått del av svarandenas genmälen, överlät han det anspråk som var föremål för tvist till Tre Mäklare AB. Bolaget, som enligt 13 kap 7 § RB övertog K.O.G:s talan, åberopade sedermera såsom alternativ grund för sin talan, att det var bolaget som erhållit förmedlingsuppdraget.

TR:n (chefsrådmannen Öberg), som uttalade att K.O.G:s genom stämningen väckta talan avsåg utbekommande av mäklarprovision på grund av ett K.O.G. meddelat uppdrag att anvisa köpare till vissa aktier, fann i beslut d 14 april 1980 det av Tre Mäklare AB gjorda alternativa påståendet innebära en ändring av tvisteföremålets individualitet och därmed av saken. TR:n avvisade därför påståendet såsom innefattande en otillåten ändring av talan.

Tre Mäklare AB anförde besvär i Svea HovR och yrkade, att HovR:n måtte undanröja TR:ns avvisningsbeslut.

R.A. och medparter bestred ändringsyrkandet.

HovR:n (hovrättsråden Beskow, Hoff och Elner samt adj led Eksborg, referent) anförde i beslut d 18 sept 1980:

Domskäl

Skäl. HovR:n finner att Tre Mäklare AB genom det alternativa påståendet endast åberopat ny omständighet till stöd för sin talan. Påståendet är därför inte att anse som ändring av talan. Det överklagade beslutet skall alltså undanröjas.

Slut. HovR:n undanröjer TR:ns avvisningsbeslut.

R.A. och medparter anförde besvär och yrkade, att HD med ändring av HovR:ns beslut måtte fastställa TR:ns beslut, varigenom Tre Mäklare AB:s taleändring avvisats som otillåten.

Bolaget bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hahn, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Welamson, referent, Sven Nyman, Persson och Jermsten) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.