NJA 1982 s. 710

Förelagd och godkänd ordningsbot utgjorde gemensam påföljd för två förseelser. När resningsgrund sedermera konstaterats föreligga beträffande den ena förseelsen har föreläggandet i dess helhet undanröjts.

HD

(Jfr 1955 s 557)

Polisman i Solna polisdistrikt förelade d 31 maj 1978 R.B. ordningshot å 380 kr avseende dels förseelse mot fordonskungörelsen, dels hastighetsöverträdelse samma dag i Barkarby, Järfälla kommun. R.B. godkände föreläggandet samma dag.

Riksåklagaren anhöll i ansökan till HD att HD måtte bevilja resning till förmån för R.B. samt undanröja föreläggandet såvitt avsåg hastighetsöverträdelsen och bestämma ordningsboten för förseelsen mot fordonskungörelsen till 80 kr.

R.B. förklarade sig inte ha något att erinra mot att resning beviljades.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Hahn, hemställde i betänkande om följande beslut: Det av R.B. godkända föreläggandet av ordningsbot å 380 kr avser gemensamt straff för två olika förseelser. Av riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott (SFS 1977:112) framgår att böterna för de förseelser, som föreläggandet avser, var 300 kr för hastighetsöverträdelsen och 200 kr för förseelsen mot fordonskungörelsen (däck med otillräckligt profildjup) samt att när ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott den högsta boten skall ökas med 40 % av den sammanlagda boten för övriga brott. Till följd härav bestämdes boten till 380 kr.

Vid resning av ordningsbot kan något materiellt avgörande inte sättas i stället för den undanröjda ordningsboten då varken åtal väckts eller stämning utfärdats. Vidare kan ett erkännande av de förseelser som en ordningsbot avser inte frikopplas från den påföljd som accepterats för dessa förseelser gemensamt. Om ordningsboten avser gemensamt straff för flera förseelser och resningsgrund endast föreligger beträffande en av dem måste därför ordningsboten i sin helhet undanröjas. Enär riksåklagarens anhållan om resning till förmån för R.B. endast avser hastighetsförseelsen i föreläggandet av ordningsbot lämnar HD ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Höglund, Mannerfelt, Erik Nyman, Vängby och Jermsten, referent) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna i ärendet framgår att R.B. vid ifrågavarande tillfälle framförde sitt fordon med en hastighet som inte var högre än den lokala trafikföreskriften medgav. Föreläggandet var därför oriktigt i denna del.

När såsom i förevarande fall föreläggande av ordningsbot avser gemensamt straff för flera förseelser och resningsgrund föreligger beträffande någon av dem, skall föreläggandet undanröjas i sin helhet.

På grund av det anförda bifaller HD med stöd av 58 kap 2 § 3 RB ansökningen på så sätt att resning beviljas och föreläggandet undanröjs i sin helhet.

Litteratur: Welamson, Rättegång VI, 2 uppl 1978 s 231.