NJA 1983 s. 116

Utmätning skedde av fastighet och av pantbrev i fastigheten, varefter fastigheten försåldes exekutivt. Försäljningen vann laga kraft. Sedan fördelning av köpeskillingen ägt rum, anförde utmätningsgäldenärens förutvarande make besvär över fördelningsbeslutet och över "exekutionsmålet i dess helhet" under påstående, att fastigheten vid tiden för utmätningarna tillhörde klaganden. Denna besvärstalan har ansetts innefatta besvär över utmätningarna. Vid det förhållandet att utmätningarna sålunda ej vunnit laga kraft mot klaganden har denne funnits berättigad att föra talan också mot fördelningsbeslutet, varemot hans besvär över den exekutiva försäljningen avvisats.

HD

För uttagande av ett belopp om 69 070 kr 5 öre jämte ränta av N.H:s fordran hos S.R. enligt utslag i lagsökningsmål d 11 febr 1981 beslöt kronofogdemyndigheten i Uddevalla distrikt d 13 april 1982 utmätning hos S.R. av den för henne lagfarna fastigheten Sköllungen 1:22 i Brastads socken, Lysekils kommun, samt av samtliga pantbrev i fastigheten till den del de inte utgjorde pant för fordran.

På grund av utmätningarna och efter tillämpning av 9 kap 14 § UB försåldes fastigheten exekutivt på offentlig auktion d 28 sept 1982. Vid sammanträde d 26 okt 1982 för fördelning av köpeskillingen förklarade kronofogdemyndigheten fastigheten såld till B.N. och meddelade myndigheten beslut rörande köpeskillingens fördelning.

K.R. anförde i inlaga, som inkom till kronofogdemyndigheten d 16 nov 1982, hos HovR:n för Västra Sverige besvär över fördelningsbeslutet och "jämväl besvär över exekutionsmålet i dess helhet." K.R. påstod att han framför S.R. var rätt ägare till den utmätta fastigheten.

HovR:n (hovrättslagmannen Arning, hovrättsråden Ihrfelt, referent, och Ståhlgren samt assessorn Stenberg) yttrade i beslut d 23 nov 1982: Den exekutiva auktionen har vunnit laga kraft och beslutet om fördelning av köpeskillingen rör inte K.R:s rätt. Hans besvärstalan kan därför inte upptagas till prövning.

HovR:n avvisar K.R:s besvärstalan.

K.R. anförde besvär och yrkade, att hans besvärstalan skulle komma under HovR:ns prövning. Han yrkade tillika, att HD måtte förordna att i avvaktan på HovR:ns slutliga avgörande vidare åtgärder för verkställighet "i följd av försäljningsbeslutet" inte skulle få vidtagas.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Höglund, Mannerfelt, Nordenson, referent, och Gregow) fattade följande slutliga beslut: Enligt 18 kap 7 § 3 st och 9 § 1 st UB skall den som vill föra klagan över exekutiv försäljning av utmätt egendom inkomma till kronofogdemyndigheten med sin besvärsinlaga inom 3 veckor efter det försäljningen ägde rum. Motsvarande gäller enligt nämnda lagrum i fråga om besvär över beslut om fördelning av köpeskilling efter exekutiv försäljning.

Som HovR:n funnit hade den exekutiva försäljningen vunnit laga kraft när K.R:s besvärsinlaga inkom till kronofogdemyndigheten. HovR:ns beslut att avvisa K.R:s besvärstalan i vad den innefattat besvär över den exekutiva försäljningen är följaktligen lagligen grundat.

K.R. har i sin besvärsinlaga till HovR:n förklarat sig anföra besvär "jämväl över exekutionsmålet i dess helhet". Vad K.R. till grund för sin besvärstalan anfört därom att han och inte S.R. var rätt ägare till den utmätta fastigheten innefattar uppenbarligen ett påstående om att utmätningarna rätteligen inte skolat ske. K.R:s besvärstalan måste mot denna bakgrund ges den innebörden att han besvärat sig också över utmätningarna med yrkande att dessa skall upphävas.

Enligt 18 kap 7 § 2 st UB är rätten för tredje man att föra talan mot kronofogdemyndighets beslut om annan utmätning än utmätning av lön ej inskränkt till viss tid. K.R. intar i förevarande utsökningsmål ställning av tredje man.

Under nu angivna förhållanden har HovR:n saknat laga grund för att avvisa K.R:s besvärstalan i vad densamma innefattat besvär över utmätningarna. I denna del skall därför avvisningsbeslutet undanröjas och målet visas åter till HovR:n för prövning av besvären.

Utmätningsbesluten har sålunda inte vunnit laga kraft mot K.R. K.R. har då varit berättigad att föra talan mot fördelningsbeslutet. Så har också skett inom föreskriven tid. HovR:ns beslut att avvisa K.R:s besvärstalan i vad den hänför sig till fördelningsbeslutet skall under dessa förhållanden undanröjas och målet i denna del visas åter till HovR:n för prövning av besvären.

Vad slutligen angår inhibitionsyrkandet har enligt det förut anförda beslutet om köpeskillingsfördelning inte vunnit laga kraft. Vid sådant förhållande får kronofogdemyndigheten enligt 13 kap 14 § 4 UB inte betala ut medel utan att säkerhet ställs; från bestämmelserna i 13 kap 16 och 19 §§ UB kan här bortses. Fortsatt verkställighet av beslutet kan med hänsyn härtill inte medföra skada för K.R. Skäl saknas därför att förordna om inhibition av verkställigheten.

På grund av det anförda undanröjer HD HovR:ns beslut, i vad därigenom HovR:n avvisat av K.R. anförda besvär dels över utmätningarna d 13 april 1982 av Sköllungen 1:22 och av överhypotek å samtliga pantbrev i fastigheten dels över kronofogdemyndighetens beslut d 26 okt 1982 rörande fördelningen av köpeskillingen med anledning av den exekutiva försäljningen av fastigheten d 28 sept 1982 samt visar målet i dessa delar åter till HovR:n för prövning av besvären.

K.R:s i HD anförda besvär över HovR:ns avvisningsbeslut i vad beslutet avser av K.R. i HovR:n anförda besvär över den exekutiva försäljningen lämnas utan bifall.

HD lämnar jämväl K.R:s yrkande om inhibition av fortsatt verkställighet av fördelningsbeslutet utan bifall.