NJA 1983 s. 378

Beslut om utdömande av vite som förelagts såsom led i fullgörandet av TR:s skyldighet enligt 20 kap 9 § ÄB att tillse att bouppteckning förrättas och inges för inregistrering är att behandla som ett beslut under rättegången mot vilket talan enligt 49 kap 4 § 1 st 4 RB skall föras särskilt. Då beslutet ej såsom enligt 17 kap 13 § 2 st RB bort ske innehållit uppgift härom har giltig ursäkt för underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan ansetts föreligga, varför ansökan om återställande av försutten tid bifallits.

Uppsala TR förelade d 15 okt 1980 M.T. vid vite av 300 kr att senast inom fyra veckor från delgivning av föreläggandet till TR:n inge bouppteckning efter H.E.J. Genom beslut d 11 febr 1981 förpliktade TR:n M.T. att till statsverket betala det förelagda vitet. Detta beslut vann laga kraft.

I ansökan som inkom till HD d 12 mars 1981 hemställde M.T. om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot beslutet.

Till stöd för sin ansökan åberopade M.T. att ingen fullföljdshänvisning fanns bifogad TR:ns beslut, då hon delgavs detta, och att hon därför inte känt till inom vilken tid hon haft att besvära sig över beslutet.

TR:n avgav yttrande.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Heino, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Utdömandet av det förelagda vitet utgör ett led i fullgörandet av TR:ns skyldighet enligt 20 kap 9 § ÄB att tillse att bouppteckning förrättas och inges för registrering. Beslutet är alltså att behandla som ett beslut under rättegången.

I 11 § lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden stadgas att i allt, varom ej i lagen är särskilt föreskrivet, skall angående behandlingen av ärende lända till efterrättelse vad om tvistemål är stadgat, i den mån det är tillämpligt. På grund härav blir föreskriften i 49 kap 4 § 1 st 4 RB att talan skall föras särskilt tillämplig på ifrågavarande beslut. Tillämpligt på detta blir också 17 kap 13 § 2 st RB. Där föreskrivs bl a att, om talan mot beslutet skall föras särskilt, rätten skall ge detta till känna och att den som vill föra talan mot beslutet äger hos rätten erhålla underrättelse om vad han eljest har att iaktta.

Av handlingarna framgår att det beslut som delgavs M.T. ej, såsom bort ske, innehöll uppgift om att talan mot beslutet skulle föras särskilt. Med hänsyn till det fel som sålunda förekommit får M.T. anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot beslutet.

HD föreskriver därför jämlikt 58 kap 11 § RB att M.T. skall äga att inom två veckor från dagen för HD:s beslut fullfölja talan mot TR:ns beslut genom att till TR:n inkomma med besvärsinlaga ställd till Svea HovR.

HD (JustR:n Hesser, Welamson, Hessler, referent, Persson och Gregow} fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.