NJA 1983 s. 801

Sedan borgenär ansökt om ett bolags försättande i konkurs återkallades ansökningen och avskrevs konkursärendet. Bolaget var redan före avskrivningsbeslutet upplöst enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag och har därför inte ansetts behörigt att söka återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot avskrivningsbeslutet.

HD

(Jfr 1982 s 754 och 820)

Kronofogdemyndigheten i Lund ansökte d 19 okt 1981 hos konkursdomaren i Lunds TR om att Altorps Maskin AB måtte försättas i konkurs. Den 9 febr 1982 återkallade emellertid kronofogdemyndigheten sin konkursansökan. Sedan återkallelsen översänts till bolaget för yttrande och bolaget hemställt att det - oaktat återkallelsen - skulle försättas i konkurs upptog konkursdomaren bolagets hemställan som en bolagets egen konkursansökan och kronofogdemyndighetens ansökan avskrevs genom beslut d 8 april 1982. Beslutet vann laga kraft. Senare avskrevs även bolagets konkursansökan.

I en d 2 juni 1982 till HD inkommen ansökan yrkade K.S. under uppgift att hon utgjorde bolagets styrelse, om återställande av försutten tid för anförande av besvär mot avskrivningsbeslutet d 8 april 1982. Som skäl uppgav K.S. att hon varken tillställts beslutet eller underrättats om tiden för detsamma, vilket hon ansåg hade gått henne och bolaget emot, och att hon i avsaknad av underrättelse inte kunnat anföra besvär i rätt tid.

Riksskatteverket hemställde att ansökningen måtte av HD lämnas i första hand utan prövning och i andra hand utan bifall. Riksskatteverket åberopade bl a att bolaget redan d 4 jan 1982 blivit avfört ur aktiebolagsregistret och därmed upplösts.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

HD (JustR:n Hesser, Holmberg, Erik Nyman, Persson, referent, och Ehrner) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna framgår att bolaget d 4 jan 1982 blev avfört ur aktiebolagsregistret med stöd av punkt 4, 1 st övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag. Bolaget blev därmed upplöst. Någon omständighet på grund varav bolaget, trots att det var upplöst, skulle ha varit behörigt att överklaga konkursdomarens avskrivningsbeslut föreligger ej. Bolaget är därför inte heller behörigt att söka återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot beslutet.

K.S. har inte anfört någon omständighet som föranleder att hon skall anses behörig att för egen räkning ansöka om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot avskrivningsbeslutet.

HD avvisar bolagets och K.S:s ansökan.