NJA 1984 s. 205

Stämpelskattemål. Ett som gåva betecknat fastighetsförvärv har skett mot vederlag uppgående till knappt 83 % av fastighetens värde i stämpelskattehänseende. Den omständigheten att överlåtelsen var förenad med vissa rådighetsinskränkningar för mottagaren har inte ansetts föranleda att fånget vid tillämpning av 3 § stämpelskattelagen skulle bedömas som annat än gåva.

HovR:n

(Jfr 1980 s 291 med där lämnade hänvisningar)

V. och X.A. överlät i egenskap av ägare till 2/3 resp 1/3 av fastigheten Anneberg 1:1 i Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, en om gåvobrev d 7 dec 1981 fastigheten till sin son resp bror J.Å., född 1946. Som villkor för gåvan föreskrevs bl a att gåvotagaren skulle överta betalningsansvaret för fastigheten belastande gäld om 49 700 kr och utfärda räntelöpande reverser till givarna på tillhopa 291 000 kr, att, därest gåvotagaren skulle avlida inom 25 år från dagen för gåvan utan att efterlämna bröstarvinge, egendomen eller vad som trätt i dess ställe skulle tillfalla givarnas bröstarvingar till fördelning enligt lag samt att egendomen så länge V.A. eller hennes make B.A. levde inte fick överlåtas eller pantförskrivas utan deras eller den efterlevandes medgivande. Vidare angavs att gåvoskatten skulle betalas av givaren.

J.Å. ansökte om lagfart på fastigheten hos inskrivningsmyndigheten i Södra Roslags domsaga på inskrivningsdagen d 23 dec 1981. Sedan uppskovsbeslut meddelats för viss komplettering beviljade inskrivningsmyndigheten (tingsnotarien Mellqvist) lagfart d 8 jan 1982. I beslutet antecknades att fastighetens taxeringsvärde för år 1981 utgjorde 371 000 kr, att vederlaget uppgick till 340 700 kr samt att förvärvet i stämpelskattehänseende var att anse som köp. Stämpelskatten fastställdes till 5 565 kr.

J.Å. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att förvärvet skulle anses som gåva samt att erlagd stämpelskatt jämte ränta skulle betalas tillbaka. Han uppgav att fastigheten bestod av två taxeringsenheter, att dess sammanlagda taxeringsvärde för år 1980 uppgick till 411 000 kr samt att gåvotagaren åtagit sig betalningsansvar för 340 700 kr, vilket motsvarade 83 % av taxeringsvärdet.

Kammarkollegiet föreslog i förklaring att ärendet skulle återförvisas till inskrivningsmyndigheten, eftersom de omständigheter J.Å. åberopade inte hade varit under myndighetens prövning.

HovR:n (hovrättsråden Edwall och Grahn, adj led f d lagmannen Nordin och adj led Trägård, referent) anförde i beslut d 30 juni 1982: Utredningen i målet visar, att det utfästa vederlaget uppgår till knappt 83 % av fastighetens värde i stämpelskattehänseende. I det som gåva betecknade avtalet föreskrivs att förvärvaren därjämte skall i närmare angivna hänseenden vara underkastad så betydande inskränkningar i rådigheten över fastigheten, att överlåtelsen - oaktat beteckningen - måste anses huvudsakligen innebära köp. På grund härav lämnar HovR:n besvären utan bifall.

J.Å. anförde besvär och yrkade återbekommande av erlagd stämpelskatt jämte ränta.

Kammarkollegiet vidhöll sin uppfattning att ärendet borde återförvisas till inskrivningsmyndigheten för ny behandling. För det fall besvären skulle tas upp till prövning i sak tillstyrkte kollegiet bifall till J.Å:s talan.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Östling, hemställde i betänkande om följande beslut:

Domskäl

Skäl. J.Å:s förvärv grundar sig på gåvobrev och har däri betecknats som gåva.

Såsom HovR:n funnit visar utredningen i målet att det utfästa vederlaget uppgår till knappt 83 % av fastighetens värde i stämpelskattehänseende. Ett fång med sådant gåvoinslag bör enligt av HD antagen praxis (se NJA 1970 s 469) vid tillämpningen av 3 § stämpelskattelagen hänföras till gåva, om ej omständigheterna i övrigt föranleder annat. Den typ av inskränkningar i rådigheten över fastigheten som J.Å. enligt överlåtelsevillkoren skall vara underkastad är inte ovanlig vid fastighetsgåvor mellan närstående och framstår inte heller i normAlf Allet av sådana gåvor såsom någon betydande belastning för förvärvaren. Vid sådant förhållande bör rådighetsinskränkningarna inte anses innefatta omständigheter av beskaffenhet att föranleda att fånget i förevarande fall bedöms som annat än gåva.

Stämpelskatt skall således ej utgå.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD inskrivningsmyndighetens beslut om uttagande av stämpelskatt.

LSt:n i Stockholms län återbetalar utan ansökan erlagd stämpelskatt jämte ränta därpå enligt lag.

HD (JustR:n Westerlind, Fredlund, Knutsson, referent, Palm och Gad) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.