NJA 1984 s. 257

Återställande av försutten tid. Underrättelse enligt 17 kap 9 § 4 st RB om tiden för meddelande av dom har i rätt tid sänts till utomlands (Estland) bosatt part men kommit parten till del först sedan tiden för anmälan av vad mot domen gått ut. Omständigheterna har bedömts inte vara sådana att det kunde läggas parten till last att hon inte hade ställt ombud för sig i malet i Sverige. Laga förfall har ansetts föreligga för partens underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan.

HD

(Jfr 1979 s 416)

Stockholms TR meddelade d 11 juni 1981 dom i mål mellan T.S. och S.S. angående äktenskapsskillnad m m. Domen vann laga kraft.

S.S. anhöll om återställande av försutten tid för talan mot domen.

De närmare omständigheterna i ärendet framgår av HD:s beslut nedan.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Heino, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Av handlingarna framgår - - - se HD:s beslut - - - därför till HD.

S.S. saknar hemvist inom riket. Enligt 33 kap 8 § RB gäller att om part, som saknar hemvist inom riket, ej hos rätten uppgivit ombud som äger att för parten mottaga delgivning, förelägge rätten honom, då han första gången för talan, att för sig ställa sådant ombud, och göra anmälan därom hos rätten. I paragrafen föreskrivs vidare att delgivning med honom, om han underlåter att ställa ombud, får ske genom att handlingen sänds till honom under hans senaste kända adress.

TR:n har, såvitt framgår av handlingarna, inte meddelat S.S. sådant föreläggande som avses i 33 kap 8 § RB. Vid sådant förhållande får - oaktat dom (utom i vissa fall) ej är en sådan handling som skall delges part - S.S. anses ha haft laga förfall, som hon ej i rätt tid kunnat anmäla, för sin underlåtenhet att inom laga tid fullfölja talan mot domen.

På grund av det anförda bifaller HD på det sätt S.S:s ansökan om återställande av försutten tid att HD förordnar att TR:n skall, utan hinder av vad TR:n d 5 aug 1981 tecknat å S.S:s skrift, upptaga denna såsom vadetalan till behandling enligt 50 kap 5 § RB.

HD (JustR:n Hult, Holmberg, Persson, Bengtsson och Broomé, referent) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna framgår följande. T.S. yrkade vid TR:n genom stämningsansökan äktenskapsskillnad jämlikt 11 kap 4 § GB i äktenskapet mellan honom och S.S., som är bosatt i Estland, Sovjetunionen. S.S. medgav i skriftligt svaromål detta yrkande samt yrkade i sin tur vårdnaden om en makarnas son och bidrag till dennes underhåll med "högsta belopp som kan utgå enligt lag". Makarna var ense i vårdnadsfrågan. T.S. medgav bidragsyrkandet intill ett belopp om 300 kr i månaden. Utan att underrätta S.S. om T.S:s inställning till bidragsyrkandet och utan att hålla huvudförhandling meddelade TR:n dom d 11 juni 1981; däri bestämdes underhållsbidraget till 300 kr i månaden. Samma dag sände TR:n till S.S. en skrivelse på estniska språket angående domens meddelande och dess innehåll, vartill fogades domen på svenska språket. I skrivelsen angavs att den som ville överklaga domen hade att anmäla detta skriftligen eller muntligen till TR:n senast d 18 juni 1981. S.S. erhöll d 24 juni 1981 del av skrivelsen och domen.

S.S. inkom d 3 juli 1981 till TR:n med en skrift daterad d 26 juni samma år och rubricerad "överklagande av Stockholms tingsrätts dom den 11 juni 1981". Hon yrkade i denna att domen skulle undanröjas och målet återförvisas för ny behandling i sak, såvitt gällde underhållsbidraget, eller att domen skulle ändras så att underhållsbidraget betydligt höjdes. Hon anmärkte i skriften att "domstolens meddelande och domen skickades mig per post den 11 juni och mottogs av mig den 24 juni detta år". Enligt en på skriften d 5 aug 1981 gjord anteckning bedömde TR:n denna ej såsom en vadeinlaga utan såsom en "ansökan enligt 59 kaprättegångsbalken" (58 kap RB torde avses) och överlämnade den därför till HD.

När, som i detta fall, ett mål avgörs utan förhandling och domen därför meddelas genom att viss dag hållas tillgänglig på rättens kansli, skall enligt 17 kap 9 § 4 st RB underrättelse om tiden för meddelandet senast samma dag sändas till parterna. Part som inte inom fullföljdstiden erhåller en sådan underrättelse blir i allmänhet satt ur stånd att i rätt tid föra talan mot domen.

Underrättelse om tidpunkten för domens meddelande har i målet kommit S.S. till del först efter det att tiden för anmälan av vad mot domen hade gått ut. Anledning saknas att anta att hon på annat sätt har fått vetskap om domen dessförinnan. Dröjsmålet sammanhänger uppenbarligen med svårigheterna i vissa fall att på kort tid befordra postförsändelser till ort utom riket.

Det skulle med hänsyn härtill kunna hävdas att S.S., som har hemvist utomlands, hade bort ställa ombud för sig i Sverige som hade kunnat bevaka hennes rätt i målet. Hon har emellertid, såvitt framgår av handlingarna, inte enligt 33 kap 8 § RB förelagts att ställa ombud eller annars uppmanats härtill av rätten. Omständigheterna är inte sådana att det kan läggas henne till last att hon inte självmant har anlitat ombud i Sverige.

Under sådana förhållanden - och oberoende av om TR:n skickat underrättelsen om tiden för domens meddelande på snabbaste möjliga sätt - får S.S. anses ha haft laga förfall, som hon inte har kunnat anmäla i rätt tid, för sin underlåtenhet att inom laga tid fullfölja talan mot domen.

På grund av det anförda bifaller HD på det sätt S.S:s ansökan om återställande av försutten tid att HD förordnar att TR:n skall, utan hinder av vad TR:n d 5 aug 1981 tecknat å S.S:s skrift, upptaga denna såsom vadeinlaga till behandling enligt 50 kap 5 § RB.