NJA 1984 s. 295

Fullföljdsförbudet i 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB har ansetts omfatta även beslut som HovR i mål avseende frågor som anges i lagrummen har meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning till statsverket för kostnad i anledning av motparts rättshjälp.(Jfr. beslut 84-01-10 i mål nr Ö 1225-81.)

HD

(Jfr 1983 s 819)

I mål vid Nacka TR mellan I.W. och H.W. angående äktenskapsskillnad m m meddelade TR:n d 30 aug 1983 interimistiskt beslut rörande rätt för make att sitta kvar i hemmet samt vårdnad om och underhåll till barn. Båda parter åtnjöt allmän rättshjälp.

I.W. överklagade det interimistiska beslutet i Svea HovR med yrkande att beslutet skulle ändras i vissa avseenden.

HovR:n (hovrättslagmannen Lunning, hovrättsråden Palmér och Westberg, referent, samt adj led Hammendal) lämnade i beslut d 7 okt 1983 besvären utan bifall. HovR:n fastställde ersättning enligt rättshjälpslagen åt parternas biträden samt förpliktade I.W. att ersätta staten dess kostnad för H.W:s rättshjälp i HovR:n med 975 kr. H.W. berättigades att av staten återfå 975 kr.

HovR:n meddelade fullföljdshänvisning beträffande dess beslut om ersättning till biträdena och förklarade att talan ej fick föras mot HovR:ns beslut i övrigt.

I.W. anförde besvär och yrkade befrielse från återbetalningsskyldigheten för H.W:s rättshjälpskostnader i HovR:n. H.W. inkom med förklaring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Sandesjö, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Enligt 15 kap 32 § GB och 20 kap 12 § FB får talan ej föras mot HovR:s beslut i vissa där angivna frågor, bl a om rätt för make att sitta kvar i hemmet samt vårdnad om och underhåll till barn. Har HovR i mål som rör sådan fråga meddelat beslut angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning till statsverket för kostnad i anledning av motparts rättshjälp, får fullföljdsförbudet anses omfatta även sistnämnda beslut. HD avvisar därför I.W:s besvärstalan.

HD (JustR:n Mannerfelt, Sven Nyman, Vängby, referent, Gregow och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.