NJA 1984 s. 296

Vite har ansetts kunna föreläggas handelsbolag.

Konsumentombudsmannen meddelade genom beslut d 21 maj 1979 med stöd av 2 och 14 §§marknadsföringslagen Feedback Service Corporation Handelsbolag och bolagsmannen B.F. personligen förbud vid vite av vardera 15 kr att vid marknadsföring av kursmaterialet "New Height" eller annan liknande produkt använda vissa angivna formuleringar. Förbudsföreläggandet godkändes av handelsbolaget och B.F. d 8 juni 1979.

Stockholms TR

Allmän åklagare yrkade efter stämning å handelsbolaget och B.F. vid Stockholms TR, att TR:n måtte utdöma det bolaget och B.F. förelagda vitet om 15 000 kr vardera. Åklagaren åberopade 2, 14 och 17 §§marknadsföringslagen och anförde som grund för yrkandet: Sedan B.J. till New Height F.B.I under adress Wollmar Yxkullsgatan 31 i Stockholm insänt ett svar på en annons införd i Veckorevyn har B.F. någon gång under nov- dec 1979 översänt en broschyr med rubriken "Vad Är New Height". I broschyren har B.F. med röd genomskinlig färg markerat avsnitt som inte fått användas vid marknadsföringen.

Handelsbolaget och B.F. bestred åklagarens yrkande.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Halvorsen) anförde i dom d 30 sept 1981:

Domskäl. B.F. har uppgivit: Sedan han läst om "New-Height-metoden" i en amerikansk tidskrift åtog han sig marknadsföringen av den i Sverige. Av denna anledning bildades Feedback Service Corporation Handelsbolag. Han annonserade om bolagets produkter i olika veckotidningar utan större framgång. Troligen gick bolaget aldrig med vinst. Under våren 1979 upphörde han med annonseringen och efter det han undertecknat konsumentombudsmannens föreläggande hade han helt tänkt upphöra med verksamheten. Emellertid kom en beställning under hösten 1979 och han tog då en av sina broschyrer och strök med en tuschpenna över de formuleringar konsumentombudsmannen förbjudit honom att använda. Han tyckte färgen var täckande och texten oläslig efter överstrykningen. - Bolaget existerar fortfarande "på papperet" men driver ingen verksamhet sedan ett drygt år tillbaka. Själv bor han hos föräldrarna och försörjer sig som musiker med en årsinkomst på 10 - 15 000 kr.

Vittnet B.J. har uppgivit: Hon såg annonsen i en gammal veckotidning och sände efter den i nov eller dec 1979. Den broschyr hon erhöll innehöll överstrykningar med gulaktig färg. Hon fick den uppfattningen, att dessa avsåg att särskilt markera innehållet i texten.

TR:n gör följande bedömning. Konsumentombudsmannens vitesföreläggande godkändes av bolaget och av B.F. d 8 juni 1979. Av B.F:s egna uppgifter framgår att han därefter någon gång under senhösten 1979 utsänt en broschyr över "New Height" till B.J. och att han i denna med tuschfärg överstrukit de av konsumentombudsmannen förbjudna formuleringarna. Av B.J:s vittnesmål framgår, att de överstrukna partierna varit fullt läsbara och att de genom överstrykningen snarast framhävts. TR:n finner således, att en överträdelse av det i vitesföreläggandet meddelade förbudet skett. Förutsättningar för vitets utdömande föreligger således i och för sig.

I målet är upplyst, att bolaget så gott som helt upphört med sin verksamhet, då konsumentombudsmannens föreläggande undertecknades, att bolaget numera inte bedriver någon rörelse samt att det helt saknar tillgångar. Med hänsyn härtill finner TR:n, att utsändandet av broschyren inte kan sägas ha företagits som ett led i bolagets verksamhet, utan är att betrakta som en handling B.F. företagit fristående från bolaget, enligt vad han själv uppgivit för att han känt sig moraliskt förpliktigad därtill. Med hänsyn till det nu anförda finner TR:n att yrkandet gentemot bolaget skall lämnas utan bifall.

Vad därefter gäller yrkandet mot B.F. är följande att beakta. Enligt vad som framkommit i målet har bolagets verksamhet varit av ringa omfattning och vad som lagts B.F. till last är att han vid ett tillfälle överträtt förbudsföreläggandet. B.F. synes därefter helt ha rättat sig efter detsamma. Med hänsyn till dessa omständigheter samt till den svaga ekonomiska ställning B.F. har finner TR:n, att det vite som förelagts honom och som skall utdömas hos honom skall jämkas till noll kr.

Domslut

Domslut. Åklagarens talan lämnas utan bifall.

Åklagaren fullföjde talan i Svea HovR och yrkade att de bolaget och B.F. förelagda vitena skulle dömas ut.

Bolaget och B.F. bestred ändring. HovR:n (hovrättslagmannen Rune samt hovrättsråden Åkerman, Krön, referent, och Sundberg- Weitman) anförde i "beslut" d 23 sept 1982:

Domskäl

Domskäl. I vad talan avser bolaget har det enligt i målet företett registreringsblad två bolagsmän, varav B.F. är den ene. Enligt 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag svarar bolags männen solidariskt för bolagets förpliktelser. Eftersom föreläggandet för bolaget avser vite, som kan förvandlas till fängelse, får föreläggandet anses vara behäftat med sådan brist att det ej är giltigt (jfr NJA 1971 s 269).

Lika med TR:n finner HovR:n förutsättningar föreligga att döma ut B.F. förelagt vite. Av utredningen får emellertid anses framgå att någon annonsering av "New Height" inte förekommit efter förbudsföreläggandet och att den i målet påtalade överträdelsen skedde sedan B.J., vars intresse för "New Height" väckts av en gammal annons, beställt en broschyr där de förbjudna formuleringarna förekommer. Med hänsyn till dessa omständigheter och till B.F:s obestridda uppgift att verksamheten i övrigt helt upphörde samtidigt med annonseringen, är HovR:n ense med TR:n om att vitet kan jämkas, dock ej mer än till 1 000 kr.

Domslut

Domslut. Med ändring av TR:ns dom förpliktar HovR:n, med stöd av 2, 14 och 17 §§marknadsföringslagen (1975:1418), B.F. att av honom förelagt vite utgiva 1 000 kr.

HD

Riksåklagaren sökte revision och yrkade, att HD måtte förplikta handelsbolaget att utge ett med hänsyn till omständigheterna jämkat vite.

Bolaget bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Louise Roos, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom:

Domskäl

Domskäl. Riksåklagaren har till stöd för sin revisionstalan anfört: Enligt nuvarande praxis finns inte något hinder mot att vitesföreläggande riktas mot en juridisk person. Ett sålunda förelagt vite kan emellertid inte bli föremål för förvandling. Vid detta förhållande saknar den omständigheten betydelse för bedömningen av målet, att delägarna i handelsbolag svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. Föreläggandet mot bolaget är därför inte på denna grund ogiltigt. Ej heller i övrigt föreligger formella hinder mot vitets utdömande. - Skäl för jämkning av det förelagda vitet får anses föreligga. Omständigheterna är dock inte sådana att bolaget bör helt undgå vitespåföljd.

På de av riksåklagaren anförda skälen finner HD att vitesföreläggandet mot bolaget är giltigt. Vidare framgår av utredningen att bolaget genom utsändandet av broschyren överträtt vitesförbudet. Förutsättningar föreligger därför för vitets utdömande.

Med hänsyn till att överträdelse såvitt visats skett endast vid ett tillfälle och då bolaget ej längre synes driva verksamhet eller ha några tillgångar bör dock vitet jämkas. HD, som även beaktar att också hos en av bolagsmännen - B.F. - utdömts vite för överträdelsen, finner därför skäligt bestämma det vitesbelopp bolaget har att utge till 1 000 kr.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga, förpliktar HD bolaget att av det bolaget förelagda vitet utge 1 000 kr.

HD (JustR:n Hult, Holmberg, Persson, referent, Bengtsson och Broome) beslöt dom i enlighet med betänkandet.